“JAUNIMO NAMŲ” STATYBA

      Čikagoje Tėvų Jėzuitų statomi "Jaunimo Namai" smarkiai kyla aukštyn. Ateinantį rudenį jau bus galima jais naudotis. Juose bus dvi didelės salės, erdvios klasės Aukštesniajai Lituanistikos Mokyklai ir specialūs būklai jaunimo organizacijoms. Visuomenė šį darbą nuoširdžiai remia. Už tai jai esame labai dėkingi. Galutiniam namų užbaigimui dar reikės nemaža lėšų. Aukas galima siųsti šiuo adresu: Jesuit Fathers, 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois.

MŪSŲ ĮGALIOTINIAI UŽSIENYJE:

      Rev. St. Gaidelis, S. J. 264 Miller St., North Sydney, NSW. Australia.

      Rev. V. Kamaitis, St. Chad's Cheetham Hill Rd., Manchester 8, England.

      Marian Fathers, 21, The Oval, Hackney Rd., London E. 2, England.

      Rev. P. A. Bernatonis, OFMCap., (16) Dieburg, Kapuzinerkloster, West Germany.

      Rev. J. Dėdinas, 97, Rue de la Brabanconne, Louvain, Belgigue, Europe.

      Rev. J. Bružikas, S. J., Casilla 1565, Montevideo, Uruguay, S. A.

      Rev. J. Šeškevičius, Caixa Postal 4118, Sao Paulo, Brasil, S. A.

      Rev. V. Vaičiūnas, Calle 16 No. 7-19, Bogota, Colombia, S. A.

      Rev. A. Perkumas, Casa Parroquial La Vega, Caracas, Venezuela, S. A.

      Į juos gali kreiptis vietiniai skaitytojai visais prenumeratos reikalais.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

      ANGLŲ - LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. Redagavo V. Baravykas, išleido Terra, spaudė M. Morkūno spaustuvė Čikagoje.

      Žodynas kišeninio formato, apima apie 20.000 žodžių, paruoštas lizdine sistema, su nurodomu žodžių ištarimu, su geografinių pavadinimų ir vardų žodynėliais, pats rimčiausias ir vertingiausias tokios apimties žodynas lietuvių kalba. Žodynas įrištas į kietus viršelius, gerame popieriuje, 368 psl., kaina $4.00. Gaunamas Terroje, 3333 S. Halsted St., Chicago 8, Ill., ir visur kitur, kur tik platinama lietuviška knyga.

      KUNIGAS JONAS NUO KRYŽIAUS. Kunigo Jono Švagždžio biografijos metmens. Parašė Simas Sužiedėlis. 286 psl., kieti viršeliai, daug iliustracijų. Knyga tikrai gražiai parašyta ir gražiai išleista.

      Anatolijus Kairys. DIAGNOZĖ. Trijų veiksmų komedija. Išleido Terra.

      Algirdas Landsbergis. ILGOJI NAKTIS. Novelės. Išleido Nida Anglijoje.