Jeigu Basanavičių mes vadiname Lietuvos patriarchu, Jablonskį — kalbos tėvu, o Maironį — tautos dainiumi, tai Varną turime pavadinti lietuviu tautos dailės tėvu ir patriarchu. Kai prieš porą metu jis šventė savo amžiaus 75 metu sukaktį, dail. V. K. Jonynas rašė: “Savo prigimtimi ir pozityviomis būdo savybėmis Adomas Varnas yra reta mūsų senosios menininku kartos asmenybė. Jis sunkųjį mūsų tautos prisikėlimo, o taip pat atstatymo metą nebuvo jaunuolis be širdies ir dailininkas be pareigos. Priešingai, ji mes randame visose mūsų gyvenamo momento sukrėtimo valandose, pasirengusi ne tik patarti, bet ir pati dirbant darbą, kuris tuo metu atrodė būtinas. Ši jo būdo savybė dailininką Adomą Varną įrašo mūsų istorijos lapuosna ne tik kaip didįjį mūsų vyresniosios kartos kūrėją, jaunesnės kartos auklėtoją ir mokytoją, bet taip pat kaip nepamainomą visuomenininką, nudirbusį tokį barą, kad kiekvienos iš šių trijų sričių atskirai jau pakaktu nusipelnyti savosios tautos dėkingumui” (“Aidai”, 1955, nr. 3).

Bangose   A. Varnas (1911)

      Baigęs vidurini mokslą Mintaujos gimnazijoje ir Kauno Kunigų Seminarijoje, A. Varnas studijavo meną Petrapilyje, Krokuvoje ir Ženevoje. Po to dar lankėsi Italijoje ir studijavo dailės kūrinius Florencijos, Romos, Neapolio ir Palermo meno muziejuose. Piešti jis pradėjo, dar kunigu seminarijoje tebebūdamas, bet su rimtesniais kūriniais pasirodė 1905 m„ (“Dailininkas ir elgeta”). Kiti žymesnieji jo tapybos darbai: “Dailininkas ir gamtininkas”, “Bangose” (1911 m.), “Vienuolė”, “Vilnius po audros”. Gal būt, labiausiai Varno mėgiama tapybos šaka — portretas. Jis yra nupiešęs daugybę portretu, tarp kuriu paminėtini: Pilsudskio, Jablonskio, Baltrušaičio, Krupavičiaus. Paskutinis jo žymesnis kūrinys, tartum 50 metu kūrybinio darbo apvainikavimas, yra “Mindaugo karūnavimas”.

      A. Varnas yra dalyvavęs su savo kūriniais įvairiose dailės parodose Lietuvoje ir užsienyje: Kaune, Marijampolėje, savo gimtajame Joniškyje, Rygoje, Poznanėje, Zakopanėje, Clevelande, Čikagoje. Mokytojavo Voroneže ir Vilniuje. Profesoriavo Kaune Dailės Institute. Dauguma mūsų jaunesniųju dailininku yra jo mokiniai.

      Dabar A. Varnas gyvena Čikagoje. Nors jau prieš porą metu atšventęs savo amžiaus deimantinę sukaktį ir kartais įvairių fiziniu negalių kamuojamas, jis tebėra jaunas ir produktyvus savo meniška dvasia.

Redaktorius