religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1995 / LAPKRITIS — NOVEMBER / VOL. XLVI, NO. 11

MIRUSIŲ ŠVENTŲJŲ MĖNUO

325

 Juozas Vaišnys, SJ

PASKUTINĖ NAKTIS SU MAMA

329

 Giedrė Garlaitė

KRIKŠČIONIŲ NUKRIKŠČIONĖJIMO PRIEŽASTYS

334

 Janina Lukoševičienė

GYVENIMO ŽODIS

339

 Chiara Lubich

SUNKI ŠIRDIES OPERACIJA

340

 Birutė Žemaitytė

VILNIAUS JĖZUITŲ GIMNAZIJOS ATKŪRIMAS

342

 Ses. Gararda Šuliauskaitė

ŽMOGAUS TOBULĖJIMO KELIAS

344

 Jurgita Jakimavičiūtė

LIETUVA - DIEVO RANKOSE

345

 Asta Tijūnėlytė

KNYGOS

346

 Red.

ŠEIMOS GYVENIMO CIKLAI

348

 Irena Lukoševičienė

ŠEIMA - MEILĖS MOKYKLA

351

 Stefanija Stasienė

KALBA

353

 Juozas Vaišnys, SJ

TĖVYNĖJE

354

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

358

 Red.

TRUMPAI

359

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas nuotraukomis iš Šv. Kazimiero lietuvių kapinių Čikagoje.
Viršelis ir skyrių vinjetės — dail. Rimanto Dichavičiaus.
Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.

The Statement of Ownership, Management and Circulation.
LAIŠKAI LIETUVIAMS (ISSN 301-540) - LETTERS TO LITHUANIANS - is published monthly except July/August, when bimonthly. Its publishers and ovvners are Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., The purpose, function, and non-profit status of this organization and the exempt status for Federal income tax purpose have not changed during the preceding 12 months. The editor is Rev. Joseph Vaišnys, SJ. The managing editor is Ms. Maria A. Jurkutė. The offices of editors, publishers and man-agement are located at 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636.In preceding 12 months “Laiškai Lietuviams” averaged a press run of 2300. Totai distribution 2275 copies, mail subscription - 1985, free distribution - 290. None (0) distributed to news agents and none (0) sold through dealers, and 25 copies are left-overs. Annual subscription is $15.00, single copy - $1.50. Second class postage paid at Chicago,-IL.