religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1995 / VASARIS — FEBRUARY / VOL. XLVI, NO. 2

LIETUVA, ATLEISK MUMS 77 KARTUS!

37

 Vytautas Kasniūnas

NE BĖGTI NUO PASAULIO, BET Į JĮ ĮSIJUNGTI

41

 Anelė Švabaitė-Brazauskienė

T. PETRAS DAUGINTIS, S J, JAU AMŽINYBĖJE

45

 J.V.

ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO MIŠIOSE

46

 Jonas Lauriūnas, SJ

DIEVO VIETA ŽMOGAUS GYVENIME

49

 P. Arulis

MALDOS MOKSLAS PAGAL ROMANO GUARDINI

55

 Vytautas Bagdanavičius, MIC

GERBK SAVO TĖVĄ IR MOTINĄ

58

 Vytautas Čepliauskas

PAŽAISKIME VISOS KARTU

61

 Aldona Kačerauskienė

NEVOK!

63

 Darius Banikonis

KNYGOS

64

 Kun. J. Boruta, SJ

KALBA

66

 Juozas Vaišnys, SJ

TĖVYNĖJE

68

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

71

 Red.

TRUMPAI

72

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas kun. Gedimino Kijausko, SJ, nuotraukomis iš Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos šventovės Clevelande.
Viršelis ir skyrių vinjetės — dail. Rimanto Dichavičiaus.
Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos

LAIŠKAI LIETUVIAMS (ISSN 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.