religinės ir tautinės kultūros žurnalas

2000 / LAPKRITIS - NOVEMBER / VOL. LI, NO. 11

KAM ESAME PAŠAUKTI?

325

 Algirdas Paliokas SJ

KELIAS Į ŽMONIŲ ŠIRDĮ

330

 Alma Gaivenytė

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR ŽYDAI

334

 Ses. Ona Mikailaitė

TYLA - KELIAS Į DIEVĄ

343

 Ignas Naujokas

PASLAUGUMAS

348

 Antanas Marčiulaitis

DVIESE

352

 Vidmantas Martikonis

KALBA

3353

 Red.

TĖVYNĖJE

355

 Laima Krivickienė

ŠYPSULIAI

359

 Red.

TRUMPAI

360

 Juoz. M.

Šis numeris papuoštas nuotraukomis, iliustruojančiomis M.K. Čiurlionio jubiliejų (125 m. nuo gimimo) ir šiame numeryje įdėtą straipsnį “Katalikų Bažnyčia ir žydai”.
Viršelio piešinys ir skyrių vinjetės- Rasos Sutkutės.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (LETTERS TO LITHUANIANS) (USPS 301-540) is published monthly except bimonthly July/August. Its publishers and owners are Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. The purpose, function, and non-profit status of this organization and the exemption status for Federal income tax purpose have not changed during the preceding 12 months. The editor is Rev. Joseph Vaišnys SJ. The managing editor is Rev. Algirdas Paliokas SJ. The office of editors, publishers and management are located at 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636-1098. In preceding 12 months Laiškai Lietuviams averaged a press run of 2,100. Total distribution 2,075 copies, mail subscription -1745, free distribution - 330. None (0) distributed to news agents and none (0) sold throught dealers, and 25 copies are left-over. Annual subscription is $20.00, single copy $2.00. Periodical postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098.