religinės ir tautinės kultūros žurnalas

2000 / VASARIS - FEBRUARY / VOL. LI, NO. 2

LAISVĖ IR MES

37

 Algis Paliokas SJ

NUO ATEISTĖS SPALIUKĖS

41

 Paulina B. ir

   

 kun. dr. Kęstutis Trimakas

AUKOJIMASIS VARDAN DRAUGYSTĖS

45

 Antanas Marčiulaitis

PASAULIO TVARKA

48

I gnas Naujokas

KAIP PRARANDAMA IR ATRANDAMA TAUTYBĖ

51

 N. Vilkytė-Augustinavičienė

LOUIS PASTEUR

54

 Juozas Vaišnys SJ

TURTINIAI SANTYKIAI

57

 Antanas Marčiulaitis

GYVATĖ PO ERELIO SPARNU

60

 Juozas Vaišnys S J

KNYGOS

62

 Red.

NEPIKTNAUDŽIAUKIME BRŪKŠNELIAIS

64

 Jonas Šukys

TĖVYNĖJE

66

 Laima Krivickienė

ŠYPSULIAI

70

 Red.

TRUMPAI

71

 Juoz. M.

Šį numerį puošia nuotraukos laisvės ir nepriklausomybės temomis.
Viršelio piešinys ir skyrių vinjetės- Rasos Sutkutės.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (LETTERS TO LITHUANIANS) (USPS 301-540) is published monthly except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Periodicals postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098.