ŠEIMA


Vyras

1.    Ar elgiuosi pagal dėsnį, kad esu šeimos galva ir kad mano žmona yra mūsų namų širdis?

2.    Ar myliu savo žmoną ir ar savo nusistatymu bei veiksmais nuoširdžiai jai savo meilę parodau?

3.    Ar savo žmoną myliu ne holivudlškai, bet krikščioniškai?

4.    Ar namuose sukuriu saugią atmosferą, tinkamą jai pilnutiniai vystytis — kaip žmonai, kaip motinai ir kaip krikščionei?

5.    Ar grįžęs namo iš darbo su žmona tinkamai pasisveikinu?

6.    Ar parodau jai dėmesio ir interesuojuos jos kasdieniniais užsiėmimais?

7.    Ar suprantu, kad, beveik visą dieną praleidžiant tik su mažais vaikais, jai reikia kompanijos su suaugusiais? Ar pats jai palaikau kompaniją?

8.    Ar joje suvokiu moters vertę ir garbę?

9.    Ar nepasijuokiu iš žmonos, ypač kitų akivaizdoje?

10.    Ar mūsų vaikai suvokia, kad aš giliai myliu jų motiną?

11.    Ar rūpestingai aprūpinu šeimos narius visu tuo, kuo turiu aprūpinti?

12.    Ar atsižvelgiu į žmoną ir į jos visus reikalus?

13.    Ar esu švelnus jai, ypatingai mėnesinės metu ir kituose jai sunkiuose laikotarpiuose?

14.    Ar noriai padėdamas palengvinu jai jos darbų naštą namuose?

15.    Ar pasirūpinu, kad jai liktų kiek laisvo laiko daryti tai, ką ji mėgsta, kaip, pavyzdžiui, skaityti, žiūrėti mėgiamą televizijos programą ar kt.

16.    Ar reguliariai ir dažnokai išeiname kartu kur į teatrą, kiną ar restoraną?

17.    Ar sudarau žmonai galimybes, kad ji ir be manęs galėtų laiks nuo laiko išeiti ir pabuvoti su draugėmis?

18.    Ar esu su savo žmona mandagesnis, negu su kitomis moterimis?

19.    Ar nuoširdžiai gerbiu žmonos tėvus, gimines bei pažįstamus?

20.    Ar savo žmonai per daug nesiskundžiu?

21.    Ar savo surūgusia nuotaika negadinu namų atmosferos?

22.    ' Ar namūose esu pakankamai tvarkingai apsirengęs, ypač savaitgaliais?

23.    Ar žmonai parodau, jog vertinu tai, ką ji atlieka?

24.    Ar padedu savo žmonai dvasiškai bręsti?

25.    Ar padedu jai vystytis intelektualiniai?

26.    Ar savo žmonoje tikrai matau Kristų?

Žmona

1.    Ar esu šeimos širdis ir ar vyrui leidžiu būti šeimos galva?

2.    Ar myliu savo vyrą ir ar savo nusistatymu bei veiksmais nuoširdžiai jam parodau savo meilę?

3.    Ar pilnai suvokiu krikščionišką meilę vyrui?

4.    Ar namuose sukuriu jaukią atmosferą, kuri padėtų vyrui ugdytis ir kaip vyrui, ir kaip tėvui, ir kaip krikščioniui?

5.    Ar lipšniai pasisveikinu su juo, jam grįžus namo iš darbo?

6.    Ar nuoširdžiai domiuosi jo darbu ir kitais jo užsiėmimais?

7.    Ar savo vyrui pakankamai pasakau, kas vyksta mūsų šeimoj, namuose, bet jo nepervarginu nuolat apie namų rūpesčius tekalbėdama?

8.    Ar esu jam gera kompanijonė?

9.    Ar kalbuosi su juo ne vien apie mūsų vaikus, bet ir apie kitką?

10.    Ar jis gali išsikalbėti su manim savo problemomis?

11.    Ar savo vyrui kaip nors išreiškiu savo jausmus, kai esu užgauta?

12.    Ar jo bereikalingai neįveliu į kokius mažmožius?

13.    Ar suvokiu didelę vertę, kuri slypi jame?

14.    Ar mūsų vaikai pilnai supranta, kad giliai myliu jų tėvą?

15.    Ar atsižvelgiu į savo vyrą taip, kaip turėčiau?

16.    Ar namuose leidžiu pakankamai jam pailsėti ir pamiršti visokius rūpesčius?

17.    Ar mėgstu su juo išeiti?

18.    Ar nenusiskundžiu? Ar susilaikau nuo niurnėjimo? O gal kaip kitaip vis reiškiu savo nepasitenkinimą?

19.    Ar namuose vengiu blogo ūpo ar net ištiso kankinystės komplekso?

20.    Ar nekeliu jam bereikalingų rūpesčių?

21.    Ar paskatinu jį reguliariai išeiti su savo draugais (ir po to neduodu progos jam jausti sąžinės graužimą)?

22.    Ar elgiuosi pagarbiai su jo draugais?

23.    Ar vyrui parodau, kad vertinu tai, ką gero padaro?

24.    Ar savo dėmesiu kartais ir vyrui suteikiu pirmenybę — pirmiau net negu vaikams?

25.    Ar pakankamai tvarkingai apsirengiu, ypač namuose?

26.    Ar padedu savo vyrui bręsti dvasiškai?

27.    Ar padedu jam ugdytis intelektualiniai?

28.    Ar iš tikro matau Kristų savo vyre?