Kova ir gyvenamasis kraštas

     Lietuvos Laisvės Kovos Metais privalėtume įsisąmoninti tos mūsų kovos ryšį su gyvenamojo krašto vadovybės pažiūromis, įtaka ir siekiais. O kad tai įsisąmonintume, privalėtume veikliau, energingiau reikštis ne vien savuose uždaruose rateliuose, bet ir tose sferose, kur atkreipiamas dėmesys į veiklios, susipratusios ir vieningai savo tikslų siekiančios piliečių grupės interesus" (Dirva, I. 3).

Teatro festivalis

     "Kultūros fondas iškėlė sumanymą šiuos (50 metų Nepriklausomybės sukakties) metus ir užbaigti ypatingai, būtent, surengti Teatro festivalį. Jame dalyvautų JAV ir Kanados scenos menininkai... turėtų būti išrinkta: A) geriausias tremtyje teatras, B) geriausias aktorius ir C) geriausia aktorė.

     Jeigu visa tai pavyktų įkūnyti, būtų laimėtas tam tikras mūsų kultūrinio gyvenimo ūgtelėjimas nauju, lig šiol nebandytu dalyku, būtų sužadintas teatrinis ūpas aktoriuos ir visuomenėje..." (Anatolijus Kairys, Draugas, I. 6).

Vėzdai spaudoje

     "Yra... viena sporto šaka, žymiai senesnė už krepšinį Lietuvoje, tai — rungtynės spaudoje. Jau nuo seno lietuviškoji periodinė spauda yra tapusi idėjinių, politinių, religinių varžybų arena. Dar daugiau, toji spauda panaudojama net asmeninėm sąskaitom suvesti...

     "Dar visai neseniai veiksnių konferencija Vašingtone ir kultūros kongresas Čikagoje savo nutarimuose kreipėsi į spaudą, pageidaudami didesnio atsakingumo. Deja, pagerėjimo nematyti... Vienintelė priemonė jam sumažinti — skaitančios visuomenės reakcija. Kai leidėjai pajus, kad visuomenė reikalauja aukštesnio lygio spaudos, bus priversti pasitempti". (Pr. G., Tėviškės Žiburiai, I. 11).

Rašto kūryba plokštelėse

     "...būtų išliekančiai prasminga, kad jubiliejiniais metais įsikūnytų jau eilę pastarųjų metų minimas ir vis kažkur ore kabąs reikalas turėti plokštelėse rinktinių mūsų poetų ir rašytojų kūrybą, jų pačių ar aktorių įskaitytą", (k. b.. Draugas, I. 6).

Nusikaltimai JAV

     Amerikiečių politinių ir visuomeninių mokslų žurnalas Annals 1967 m. lapkričio numery paskyrė temai "Kovojant prieš nusikaltimus". Čia cituojame keletą išvadų iš pateiktų JAV visuomenės apklausinėjimų:

     "Yra plačiai paplitusi nuomonė, kad nusikaltimai dažnėja ir yra tapę didele problema. Daugiausia žmonių bijosi būti kur nors patys užpulti (nors iš tikro tai rečiausiai pasitaikąs nusikaltimas). Daugumas galvoja, kad nusikaltimai padažnėjo dėl moralinio nuosmukio ir jaunimo prasto auklėjimo. Pageidautų griežtesnio reikalavimo užlaikyti įstatymus".

     Tame pačiame žurnalo numeryje teigiama, kad "pasigėrusieji viešumoj sudarė vieną trečdalį visų suareštuotųjų JAV".

Kur vienybę rasti? ...

     "Kur galime vienybę rasti? Jos nerasime ten, kur skirtingų ideologijų vienetai sujungti sutartimi. Toks siekimas nevaisingas, nes vienybė randama tikėjime, o ne organizacijoje. Jei turėtume bendrą tikėjimą, jei galėtume visi bendrai tikėti tam, ką kiekviena Bažnyčia atskirai skelbia, turėtumėme vienybę. Vienybė atsiekiama ne per susivienijimą, bet per įsitikinimą. Vienybė užtinkama ten, kur dvasios atgaivinimui semiama iš vieno šaltinio. Galima kartu kovoti, balsuoti, prašyti, planuoti, bet vienybės nebus, kol nebūsime vieningi tikėjime". Kun. S. Neimanas, generalinis superintendentas; Mūsų Sparnai, 1967 m. gruodis).

... Kam tie susiskaldymai?

     Protestantų stebėtojas II Vatikano suvažiavime Robert McAfee Brown savo knygoje The Ecumenical Revolution užrašė sekantį pokalbį tarp valgyklos padavėjo Gigi ir kunigo Romos viešbutyje, kuriame buvo apsistoję protestantai stebėtojai:

     Gigi: "Tėve, tie stebėtojai yra labai geri žmonės, ar ne?" Kunigas: "Taip".

     Gigi. "Jie visi tiki Dievu?" Kunigas: "Taip".

     Gigi: "Ir tėra vienas Dievas?" Kunigas: "Taip".

     Gigi: "Tai jie tiki tuo pačiu Dievui, kaip ir mes?" Kunigas: "Taip".

     Gigi: "Ir jie visi tiki Kristumi?" Kunigas: "Taip".

     Gigi: "Ir tėra vienas Kristus?" Kunigas: "Taip".

     Gigi: "Tai jie tiki tuo pačiu Kristumi kaip ir mes?" Kunigas: "Taip".

     Gigi: "Ar jie visi buvo pakrikštyti?" Kunigas: "Taip".

     Gigi: "Ir tėra vienas krikštas?" Kunigas: "Taip".

     Gigi: "Tėve, tai aš nesuprantu. Kam tie susiskaldymai? "

Autoritetas buvo piktnaudojamas

     Cardiffo arkivysk. Murphy pastoraciniu laišku kreipėsi į kunigus ir pasauliečius atstatyti autoritetą Bažnyčioje: "Tiek vieni, tiek kiti sutepėme jo švarų veidą. Mes, neišmintingu autoritetu naudojimuisi, jausmo ir vaizduotės stoka, nerūpestinga "nenori-nereikia" laikysena esame dažnai jį piktnaudoję kaip kokį šaltą jėgos įrankį. Jūs gi, reaguodami į tą jausmų ir vaizduotės stoką, klaidingai suvokdami laisvę, laikėt jį kaip kokį primetamą ir neparemtą prievartą". Autoritetas nėra niekas kita, kaip tik tiesa. Kaip tiesa, ji turi būti priimta žmogišku būdu" (Londono Catholic Herald).

Už nunuodytą katę

     Katė yra istorija apie vyrą ir moterį. Abudu jau septyniasdešimt su viršum metų, abu gyveną paskutiniuosius vedybinio gyvenimo metus. Emilius yra paryžietis, įsivaizduojąs, kad jų kaimynystės mėsininkas taip apkalba jį patį ir jo žmoną: "Ar matot tuos du kvailius? Jie yra vyras ir žmona. Kiekvieną rytą jie ateina vienas paskui kitą vaizduodami, tarsi viens kito nepažintų. Kiekvienas perkasi tik sau... Įdomu, ką jie abudu veikia visą dieną namie?

     Simenonas (knygos autorius) tai kaip tik ir aprašo: Nusipirkę kiekvienas sau, Emilius ir jo žmona Margarita valgo namie kartu — tuo pačiu metu ir prie to paties stalo, kiekvienas tik sau valgį paruošdamas baisioj tyloj. Jie "pasikalba" tik rašteliais — trumpai ir priešiškai.

     Jų tyla prasidėjo prieš keliolika metų, kai Emilius įtarė, kad Margarita nunuodijo jo katę. Ar tai ji iš tikro padarė, ar ne — taip niekad ir nepaaiškėja, nors ... Emilius atsikeršija, nužudydamas savo žmonos papūgą..." (Saturday Review, XII. 9).

Išsilavinimo plyšys

     Kodėl šeimoj dažnai trūksta kalbos ryšio, kodėl "nėra apie ką kalbėti"? Priežasčių gali būti daug (kaip pvz. vieną jų nurodo ankstyvesnis skyrelis — Red.), bet viena svarbiausiųjų yra susidaręs "išsilavinimo plyšys".

     Marion Royce, suaugusiųjų švietimo srities specialistė iš Kanados Ontario Instituto Studijoms apie Auklėjimą, tvirtina, kad visiems šeimos nariams tenka šviestis, išskyrus "moterį namuose". Vaikai ir jaunimas lavinasi mokyklose, vyras gi — bent savo darbo srity; tik moteris lieka su mažais vaikais ir namų ruoša. Nemaža moterių tai yra pastebėjusios ir ima jaustis nejaukiai. JAV ir Kanadoj vis labiau mėginama sudaryti sąlygas joms lavintis įvairiuose kursuose bei programose (Register, XII. 24).