JAUNYSTĖ

Kuo jis skiriasi nuo nekatalikiško jaunimo?

     Ką galvoja jaunuoliai apie šios dienos aktualius klausimus? Ar jaunų katalikų nuomonės skiriasi nuo nekatalikų jaunuolių kai kuriais klausimais? Anglas žurnalistas Kevin Mayhew neseniai pravedė jaunų katalikų apklausinėjimą Anglijoje. Mayhew anketą paskelbė “Catholic Herald” žurnale — atsiliepė 1350 jaunų skaitytojų. Įdomu yra tai, kad skaitytojų pasisakymuose matoma ryškių skirtumų nuo Londono laikraščio “Daily Mail” pravesto viso krašto jaunimo apklausinėjimo. Visi duomenys paimti iš “Katolsk uge blad” (kovo 1).

     Ką tu sakai, jei tavo draugai teigia, kad lytiniai santykiai yra leistini tam tikrais atvejais prieš vedybas?

     77% apklausinėtų katalikų jaunuolių su tuo teigimu nesutinka, 21% sutinka, o 2% sakosi nežiną. Tuo tarpu iš viso krašto “Daily Mail” apklausinėtų jaunuolių daugiau kaip pusė pasisakė, kad lytiniai santykiai yra leistini kai kuriais atvejais prieš vedybas.

     Iš tų 21% pasisakiusių “sutinku”, tik mažuma pasisakė už pilną, įsipareigojimų nesaistomą laisvę lytiniuose santykiuose prieš vedybas. Daugelis sakė, kad santykiai leistini tik tada, jei pora yra susižadėjus ar negali ilgesni laiką tuoktis. Vienas 19 metų amžiaus tarnautojas pasisakė: “Aš galiu pateisinti tokius ryšius tik tada, jei tiedu asmenys vienas kitą gerbia. Kunigai negali smerkti jaunų žmonių, kurie eksperimentuoja su lytimi, tol, kol suaugusieji be atodairos naudoja lytį biznio reklamai. Skelbimuose piktnaudojamas seksualumas, meilė, vedybos ir pagarba motinai be jokios atodairos į skaitytojui sukeltus jausmus”.

     Daug iš tų 77% jaunuolių, kurie yra prieš lytinius santykius prieš vedybas pasisakė suprantą tuos, kurie negali siekti šio idealo. Jų pačių pasisakymai buvo gana aiškūs. Štai viena 17 metų gimnazistė taip atsakė: “Tai nuostabus ir patrauklus dalykas. Aš save duosiu tam vyrui, kurį aš vesiu visam gyvenimui”. Viena 15 metų mokinė atsakė: “Bendruomenė sugriūtų, jei nebūtų šeimos vienybės”.

     Mayhew pastebi, kad visi katalikai, aišku, džiaugsis dideliu nuošimčiu pasisakiusiųjų už Bažnyčios mokslą šiuo klausimu, tačiau jis turi pastebėti ir nerimą keliančių ženklų. Neretai atsakiusieji naudojo žodį “purvinas”. Santykiai esą “purvini” prieš vedybas ir “švarūs” po vedybų. Tai ypač galiojo jauniausiųjų atsakytojų atveju.

     Ar tumanai, kad turėtų būti leista spalvotiems žmonėms imigruoti į Didžiąją Britaniją?

     Klausimas yra svarbus šiomis dienomis Britų salose, ypač imigracijai iš Kenijos. Atsakymai pasidalina taip: 48% — taip; 17% — ne; 34%, kurie pasisako už imigraciją su suvaržymais, mano, kad atvažiuojantis turėtų turėti pramatytą darbą ir vietą gyventi. Dažniausiai naudojamas argumentas tų 48%, kurie norėtų laisvos imigracijos, buvo, kad “mes visi esame lygūs Dievo akyse”. Iš tų 17%, kurie norėtų, kad spalvotųjų imigracija būtų sustabdyta, teigė, kad Didžioji Britanija ir dabar jau per tankiai apgyventa. Bet dauguma rodė priešišką nusistatymą spalvai, ypač atsakytojai tų vietų, kuriose jau yra dalis spalvotų imigrantų.

     Ar tu galvoji, kad kai kurie iš spalvotųjų, kurie jau čia yra, turi būti išsiųsti atgal?

     5% — taip; 80% — ne; 12% — kai kuriais atvejais; 3% — nežino.

     Ir čia galima daryti palyginimą su “Daily Mail” apklausinėjimo rezultatais katalikų naudai. “Daily Mail” anketos 30% atsakiusiųjų pasisakė už išsiuntimą spalvotų imigrantų. Ši liberali jaunųjų katalikų pozicija kinta mirties bausmės atžvilgiu:

     Ar tu esi už mirties bausmę?

     51% — taip; 40% — ne; 5% — kai kuriais atvejais; 4% —- nežino.

     Jei tu būtum ministras, ar tu įvestum pensijas??

     83% — taip; 8% — ne; 6% — kai kuriais atvejais; 3% — nežino.

     Ar tu padėtum šeimoms, kurios gyvena netinkamose sąlygose?

     83% — taip; 6% — ne; 6% — kai kuriais atvejais; 2% nežino.

     Ar leistum parduoti silpnesnių rūšių narkotikus?

     6% — taip; 93% — ne; 1% — nežino.

     Ar panaikint monarchiją?

     41% — taip; 49% — ne; 10% — nežino.

     Ar abortas leistinas kai kuriais atvejais?

     40% — taip; 59% — ne; 1% — nežino.

     Ar tu sugyveni su savo vyresniaisiais?

     81% — taip; 5% — ne; 13% — kai kada; 1% — nežino.

     Taip pat šis atsakymas turi būti matomas fone, kuriame jis nušviečiamas Didžiojoj Britanijoj. Ekspertų pasisakymai dažnai pabrėžia, kad šeimos vienybė lūžta. Taip katalikai jaunuoliai negalvoja. Atsakymuose labiausiai krinta į akį, kad jaunimas atvirai pripažįsta, kad geri santykiai daugeliu atvejų buvo vyresniųjų pastangų dėka.

A. L.

 

KONKURSAS JAUNIMUI: Ar jau pastebėjai, kad “Laiškai Lietuviams” paskelbė rašinio konkursą, kuriame kviečiamas dalyvauti ir jaunimas. Lietuvių išeivių tarpe pasitaiko nesutarimų. Rašinio konkurse būtų gera apie tai pakalbėti, ne vien kritikuojant, bet ir ieškant išeities. Taip pat labai skiriasi vyresniųjų ir jaunesniųjų pažiūros. Kaip, laikantis savo įsitikinimų, nenuvertinti kitaip galvojančių? Apie tai pagalvok ir parašyk rašinį konkursui (plačiau žr. šio “L. L.” nr. III viršelio puslapį).