LEIDĖJŲ PRAŠYMAS

Leisdami “Laiškus Lietuviams”, Tėvai Jėzuitai susilaukia ne pelno, bet nuostolio. Metinė prenumerata yra per žema: iš jos žurnalas negali išsiversti. “Laiškų Lietuviams” leidėjai prašo visų galinčių skaitytojų žurnalą paremti aukomis, o labiau pasiturinčiųjų — stambesne auka tapti žurnalo vieno numerio mecenatais.

PADĖKA

“L. L.” leidėjai Tėvai Jėzuitai dėkoja skaitytojams, auka parėmusiems žurnalo leidimą. Po 6 dol. aukojo J. Raišys, V. Lukoševičius, E. Matutienė (visi iš Čikagos); V. Sniolis (Cleveland); J. Klimas (E. Čikaga); J. Bytautienė (Ann Harbor); Po 5 dol. aukojo P. Šošienė (Čikaga); Po 3 dol. — A. Pudymaitis, kun. M. Kirkilas (Čikaga); P. Martinkaitienė (Cicero); V. Stankus (Kanada); P. Mikalajūnas, K. Majauskas, F. Černius, M. Čižikas, A. Naujomas, B. Be-leškienė, J. Lesevičius, V. Kazlauskas, S. Charžauskas, V. Žiobrys (visi iš Čikagos); J. Riauba, M. Choromanskis, A. Šidlauskas, S. Danaitis (Kanada); J. Bakšys, R. Viskantas (Ind.); T. Zailskienė, V. Ališauskas, J. Kizlauskas (Cicero); B. Vizbaras, O. Vileniškas, V. Grybauskas, M. Bichnevičius (Mass.); E. Jurgaitis, L. Vansaus-kienė (Ill.); A. Baltrukėnas (Ohio); P. Jonaitis (N. Y.); B. Kūkalis, E. šerkšnas, C. Petrulis (Conn.); T. Staugaitis (N. J.); A. Leščinskienė (Detroit).

Po 2 dol. aukojo J. Vaineikis, V. Mykolaitis, A. Želvys, O. Romanas, F. Jurjonienė, J. Vailokaitienė, E. Izokaitienė, P. Gruodis, P. Juodikis, R. Mačernis, J. Juras, J. Kizys, S. Vaišvila (visi iš Čikagos); E. Nemickienė, R. Viskanta, S. Kalvaitis (Indiana); M. Pečiulis, K. Stundžia (Kanada); S. Reliuga, kun. R. Šimaitis, B. Kripkauskienė (Michigan); A. Žukauskas, S. Riekutė (Cicero); kun. A. Babonas (Pa.), V. Kamaitis (Mass.), E. Arlauskas, I. Mantautas (Conn.), T. Landsbergienė (Md.), V. Kamantas, J. Balbatas (Ohio), O. Dargienė (N. J.) ir O. Jankevičiūtė (N. Y.).

TAUTOS KANKINIŲ KOPLYČIA

Įrašyk savo vardą Lietuvių Tautos Kankinių koplyčioje, šv. Petro bazilikoje, Romoje. Lietuvių tautos kankinių atminimui Aušros Vartų šv. Marijos — Gailestingumo Motinos koplyčios darbai jau pradėti. Koplyčia bus baigta 1968 metais, jeigu laiku surinksime lėšas. Visi lietuviai, ne tik suaugę, bet ir vaikai, prisidėkime savo auka prie šio mūsų tautos kankinių paminklo. Aukoms adresas: Lithuanian Martyrs’ Chapel Fund, 2701 W. 68 St., Chicago, Ill. 60629. Amerikoje aukos yra nurašomos nuo mokesčių (tax deductible) .

PAKEIČIANT ADRESĄ

“L. L.” administracija prašo skaitytojų iš anksto jai pranešti apie savo adreso pakeitimą: nuo šių metų pradžios paštas pakėlė mokestį už grąžinimą adresatą nepasiekusių žurnalo kopijų (1 egz. — 22c.).

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Sesuo M. Jurgita Saulaitytė. KAI MES NUTYLAM. Pirmasis eilėraščių rinkinys, suskirstytas į 4 dalis: Dabar, Ten, Čia, Mes. Spaudė Immaculata Press, Putnam, Conn. 83 psl.

Liuima, S. J. Rašo J. Jakštas, kun. J. Reitelaitis, A. Šešplau-kis, P. Rabikauskas, S. J., Br. Zumeris ir kt. 411 psl.

Antanas Ramūnas. IŠ SUTEMŲ Į AUŠRĄ. Iliustruotas rinkinys autoriaus idėjų, eilių ir straipsnių; pagal įvadinį žodį, “vyraujamai pedagoginio pobūdžio knyga”. 453 psl.

Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos METRAŠTIS. III. 1967 m. Roma. Redaguoja A.