NEMATO PAGRINDO ĮTAKAI

   “L. L.” lapkričio numery, recenzuodamas P. Augiaus monografiją, V. Ramonis kelia klausimą apie Chagallio įtaką Augiaus Paryžiuje sukurtoms “Žemaičių vestuvių” iliustracijoms. Atsivertęs V. Ramonio minimas Chagallio iliustruotas La Fontaine’o “Fables”, nematau pagrindo tokiai įtakai ieškoti.

L. Urv., Aidai, gruodis, 459 psl.

NE “DRAUGUOS” TĘSINYS

     “L. L.” skaitau nuo pirmo numerio pasirodymo. Per tuos keliolika metų techniškai ir savo išvaizda toli pažengė. Ar toki “L. L.” pažengė savo turiniu, nesiryžtu atsakyti. Daugis tikėjosi, kad jis bus Kaune ilgus metus ėjusios “Draugijos” žurnalo tęsinys. Tačiau šitų lūkesčių jie nepateisino...

    Pasigendu rimtesnių autorių, kaip D. Jasaitis, kunigai d-rai Baltinis, Celiešius, Juška ir visa jų plejada, kaip toks kun. F. Gureckas, kurį “Laivas” pasigavo.

Dr. P. Mačiulis, Sunnyvale

PAČIUS SKAITYTOJUS ĮTRAUKTI

    Siunčiu pora pastabų dėl bendradarbiavimo. Su nekantrumu lauksiu anketos rezultatų, nes keliami klausimai nėra vien akademiški. Bendrai imant, patinka, kad bandote daugiau pačius skaitytojus įtraukti ir juos “išprovokuoti”. Jau pats žurnalo pavadinimas implikuoja, kad skaitytojai karts nuo karto atsakytų į reguliariai gaunamus “Laiškus”.

(Dr.) Romualdas Kriaučiūnas, Bradley, Ill.

KAIP VEDĘS KUNIGAS UŽSIDIRBTŲ

     “L. L.” red. atsako: “...vedę kunigai patys užsidirbs” (“L. L.”, 1967, lapkr., 437 psl.).

     Tai keistas atsakymas... tai kur kunigas eitų užsidirbti? Vędusio kunigo užsidirbimas būtų tokis: jis už savo patarnavimus imtų iš parapijiečių daugiaus, ir tokiu būdu, jis “užsidirbtų” iš parapijiečių kišeniaus...

"L. L." skaitytojas, Rockford