NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBĖJAI: (66 psi. viršuj). Pirmoji Lietuvos Valstybės Taryba, 1918 m. vasario 16 d. pasirašiusi Nepriklausomybės aktą (50 psl.): iš kairės i dešinę sėdi: J. Vileišis, dr. J. Šaulys, kun. J. Staugaitis, St. Narutavičius, dr. J. Basanavičius, A. Smetona, kan. K. Šaulys, Stp. Kairys, p. Smilgevičius. Stovi: K. Bizauskas, J. Vailokaitis, D. Malinauskas, kun. Vl. Mironas, M. Biržiška, kun. A. Petrulis, S. Banaitis, P. Klimas, A. Stulginskis, J. Šernas, Pr. Dovydaitis. JOS GYNĖJAI: (66 psl. apačioj) Lietuvos artilerija fronte prieš lenkus 1920 m. JOS RĖMĖJAI: (67 psl. apačioj) Visuotinio Amerikos Lietuvių Seimo dalyviai, 1918 m. kovo 13-14 d., Niujorke (žr. 56 psl. šio seimo rezoliuciją, prašančią JAV prezidentą Woodrow Wilsona ir kitas valstybes pripažinti Lietuvos nepriklausomybę).

AUKOS KOVOSE UŽ NEPRIKLAUSOMYBĘ: (viršuj) sužeistieji Kauno karo ligoninėje, 1920 m.; (apačioj) fronte žuvusio leitenanto Kumpio išlydėjimas iš aerodromo.