ŠEIMA

Paruošė Gailutė Valiulienė

M. Macaulay, The Art of Marriage

Vedusieji, kurie myli savo namus, 'šeimą, draugus, sukuria žavų židinį, sušildantį visa, ką paliečia. Į tokius namus, ar jie būtų turtingi, ar vargingi medžiaginiuose dalykuose, vaikai sugrįžta kiekvienu pasitaikiusiu metu ir iš jų eina į pasaulį pradėti naujų namų, tokių pat židinių, statomų ant besitęsiančios meilės, kurią vyras ir žmona jaučia vienas kitam.

    Kiekvienas iš mūsų pergyvena vienatvės baimę. Džiaugsmas, kad vėlų vakarą esi laukiamas, kad sunkią valandą prilaiko tave ranka, kad turi žmogų, į kurį gali atsiremti — tai žmoguje besislepia troškimai. Vedybos turėtų būti tų troškimų užpildymas.

    Daug vedybų išyra visiškai bereikalingai. Jos išyra vien tik dėl to, kad nebuvo bandyta ar net neįžvelgta į vedybas tuo pačiu žvilgsniu, kaip i savo pasirinktą profesiją. Profesijai paaukojami ištisi studijų metai ir dar praktikos darbai. Jungtuvių mintys paliekamos iliuzijų ir svajonių pasaulyje.

    Po pasimatymų, kinų, šokių ir... altoriaus, už metų laiko jaunamartė skundžiasi: “Vedybos visai kitaip atrodo. Aš visiškai ne to tikėjausi. Mes taip draugaudami sutikome. Kiekvienas pašnekesys, susitikimas tebuvo tik malonumas'’.

    Jaunasis irgi verkšlena: “Nuo pirmos dienos ji pasikeitė. Ji nesukūrė aplinkos, namų, kokius aš įsivaizdavau”.

    Abu svajojo apie savo vedybų pilis ir atitinkamas roles tuose rūmuose.

    Jis įsivaizdavo savo ateities šeimos namus nuo pat vaikystės. Jo motina buvo silpna, geraširdė ir nuolaidi moteriškė, pasidavusi tvirtai vyro valiai. Lepinamas ir nebaustas tarpe būrio seserų išaugo tėvo numylėtas. Jo vaizduotėje ir liko noras būti visa įsakančiuoju tėvu. Aišku, kad per eilę metų ir kitos aplinkybės prisidėjo: mylimas dėdė, knygos, draugai, filmai ir šimtai kitų į žmogų veikiančiųjų dalyku. Kartu su savo ateities vaidmeniu susidarė ir busimosios idealios žmonos vaidmuo. Jis neves, kol susiras tokį idealą.

    Surado. Maža, smulki, šviesiaplaukė. Visiškai atitinkanti išvaizda išsvajotosios idealą. Tik būdo savybės priešingos: jos vaikystėje motina buvo savaranki, energinga šeimininkė, nes tėvas retai kišosi į namų reikalus. Politika ir darbas užpildė jo dienas. Jos svajonės šeimos gyvenimos buvo kuriamas kaip savarankiškos moters.

    Jeigu abu būtų žinoję, kokias roles jiems reikės suvaidinti gyvenimo dramoje, aišku, kad būtų pasiruošę: 1) išstudijuoti, ką reiškia vedybos; 2) atrasti svarbiausius vaidmenis; 3) pajusti jautrumą ir kitam “vaidintojui”.

    Po romantiškojo įsimylėjimo šie du žmonės sunkiai ir per ilgą laiką atrado savo vaidmenį. Vyrui specialistas buvo gudriai pataręs surašinėti žmonos klaidas. Po pakartotų pastangų vyras jų vis mažiau beatrasdavo, kol pagaliau sugalvojo skaičiuoti savąsias klaidas.

    Psichologų nuomone, romantiškasis įsimylėjimas yra kenksmingas, nes: 1) paslepia tikrus asmens charakterio bruožus; 2) per daug idealizuoja vedybas ir susijungimą, nes kasdienybėje atranda tik nusivylimą; 3) trumparegiškai neįžiūri net pagrindinių skirtumų: religijos, tautybės, finansinės padėties, net sveikatos, problemų; 4) gyvenama apsvaigimu ir meilės ekstazės pažadu, kuri gyvenime nėra pasiekiama; 5) yra uždanga nuo negatyvių būdo savybių; 6) asmenys, gyvenantieji romantiškame apsvaigime, nepajėgia planuoti, išsikalbėti apie reikšmingus dalykus ir vėlesniame gyvenime.

    Kad su šiais patarimais nesiskaitoma, užtenka tik pažvelgti į statistikos duomenis: pusė susituokiančiųjų Amerikos gyventojų yra jaunesni negu dvidešimt metų amžiaus. Ar tame amžiuje įmanomas pasiruošimas? Seksualinis patraukimas yra mums visiems pati jautriausia gyvenime vieta. Be gilesnio įžvelgimo mes sugriauname tą pačią meilę, kurią stengiamės išreikšti.

    Vedybos tik tuomet pasiekia savo tikslą, jei iliuzijos ir romantiškumas išblėsta, o jų vietoje gimsta brandinama draugystė, atjautimas ir pasitikėjimas.

    Apie tokias vedybas ir Šventasis Raštas kalba: “Ir lietūs užėjo, ir liūtys sėmė, ir vėjai siautė aplink namą, bet jis nejudėjo, nes buvo pastatytas ant uolos” (Mato 7:25).

Gailutė Valiulienė augina šeimą,, domisi skaityba ir moko lietuviu kalba Marquette Parko parapijos pradžios mokykloj.