“L. L.” parengimo vaizdai: Viršuj: II jaunimo premijos laimėtoja A. Rygelytė, jury kom. sekr. D. Kučėnienė, mecenatai dr. E. Ringus ir V. Kuliešius, premijų laimėtojai J. Toliušis ir Pr. Razminas. Kairėj: išraiškos šokėja E. Kepalaitė. Dešinėj viršuj: aktorius A. Dikinis. Dešinėj apačioj: red. K. Trimakas, S. J., priima iš V. Kuliešiaus $100.00, kuriuos laimėjusi N. Gailiūnienė paskyrė “L. L.” žurnalui. (Paskut. ntr. V. Noreikos; visos kitos — A. Kezio, S. J.)