NEGALIME ATIDĖTI ILGIAU JAUNIMO CENTRO STATYBOS

Mes nusikalstume prieš lietuvybę, jeigu neprašytume kiekvieną lietuvį prisidėti prie mūsų pastangų praplėsti taip reikalingas Jaunimo Centro patalpas. Mes labai gerai žinome, kad Jūs esate užversti prašymais įvairių fondų, švenčių ir organizacijų. Mes gerai žinome taip pat, kokios svarbos visi tie reikalai yra mūsų lietuvybės išlaikymui. Bet šiandien mes stovime prieš alternatyvą: mėginti visomis jėgomis tuojau parūpinti daugiau ir labai reikalingų patalpų mūsų jaunimui, organizacijoms ir lietuvių kultūrinėms vertybėms, arba laukti, kada nebereikės niekam tokių patalpų. Ką daryti?

Be Jūsų realios pagalbos mes negalime tų patalpų pastatyti. Ši pagalba yra tikrai šiandien labiau reikalinga, negu bet kada. Planai yra jau ruošiami. Reikia pradėti šiais metais statyti ir reikia greitai pradėti.

Labai prašome visus pasiųsti savo paramą Jaunimo Centro Statybos Fondui. Pasiųskite savo auką tuojau, neatidėliodami. Pasiųskite tiek, kiek Jums protingai yra įmanoma. Bet kas paaukos tūkstantį dol. ar daugiau, bus Lietuvybės Švyturio garbės statytojas ir bus atžymėtas specialiu įrašu naujame pastate. Aukas prašome siųsti: Jaunimo Centro Statybos Fondas, Tėv. J. Kubilius, 2345 W. 56th St. Chicago, Illinois, 60636.

LEIDĖJŲ PRAŠYMAS

Didėjant spausdinimo ir pašto išlaidoms ir mažėjant prenumeratorių skaičiui, 1967 m. nustojo būti leidžiami 11 amerikiečių kataliku žurnalų. Jei sunku išsiversti vietinei spaudai, tuo labiau sunku nedidelių mažumų negausiai prenumeruojamiems žurnalams, jų tarpe lietuvių. Taipogi “Laiškai Lietuviams” eina tik dėl to, kad leidėjai juos tebeleidžia, nors ir su dideliais nuostoliais sau. Spaudą vertinantieji skaitytojai prašomi žurnalą paremti auka, o labiau pasiturintieji stambesne auka tapti žurnalo vieno numerio mecenatais.

PIRMIEJI

Į “Laiškų Lietuviams” leidėjų Tėvų Jėzuitų prašymą paremti žurnalą finansine auka pirmieji jau atsiliepė. Didelis lietuvių katalikiškos spaudos vertintojas ir rėmėjas prel. Pranas Juras iš Lawrence, Mass., atsiuntė $100.00, o namų pardavėjas Balys Kronas iš Hamiltono per prel. Juozą Tadarauską įteikė $200.00. Už šią didelę paramą Tėvai Jėzuitai nuoširdžiai dėkoja.

PADĖKA

"L. L.” leidėjai Tėvai Jėzuitai dėkoja skaitytojams, auka parėmusiems žurnalo leidimą. 7 dol. aukojo J. Manikas (Conn.); Po 6 dol. aukojo A. Šeškus, A. Rugienius (Kanada); J. Steponaitis, K. Pet-rilaitė (Čikaga); A. Lukas (Pa.); 5 dol. aukojo J. Misevičius (Kanada); po 4 dol. — A. Stonys (N. Y.); K. Račiūnas (Cicero); po 3 dol. — E. Jankauskienė, E. Jokubkienė, L. Žemgulys (Čikaga); S. Laniauskas, V. Stankus (Ohio); J. Misevičius (Kanada); V. Mažeika (Iowa); V. Levanas (Conn.).


MIŠIOLAS BAIGIAMAS IŠPARDUOTI

Lietuvių Liturginės Komisijos paruoštas ir Tėvų Jėzuitų išleistas kasdieninis mišiolas lietuvių kalba jau baigiamas išparduoti. Tėra likę apie 600 egz. Antros laidos nepramatoma atspausdinti, nebent dar daug kas norėtų jį įsigyti. įsigyti galima rašant šiuo adresu: Jesuit Fathers (Mišiolas), 2345 W. 56th St., Chicago, 111. 60636. U.S.A. Kaina — $8.00 (Kanad. — $8.50).

ĮGALIOTINIS AUSTRALIJOJ

“Laiškų Lietuviams” įgaliotinio Australijoje adresas nuo š. m. gegužės 15 yra: Rev. S. Gaidelis, S. J., 345 Burwood Rd., Hawthorn, Vic., 3122. Šiuo adresu siunčiamos ir aukos naujos lietuvių parapijos koplyčiai Sao Paulo mieste ir tėv. D. Slapšio, S. J., misijoms Indijoj paremti. V

SPALVOTŲ SKAIDRIŲ KONKURSAS

Lietuvių Foto Archyvas skelbia spalvotų skaidrių konkursą, kuriame dalyvauti kviečiami visi lietuviai fotografai, mėgėjai ir profesionalai. Konkursui galima atsiųsti ne daugiau kaip 8 savo fotografuotas skaidres. Bus skiriamos trys premijos kiekvienai skaidrių grupei (gamtovaizdžiams, portretams, abstraktams, eksperimentinėms skaidrėms), o taip pat bus premijuota viena skaidrė kaip “geriausia konkurso skaidrė”. Skaidres ir konkurso dalyvio mokestį ($2.00) siųsti L. F. A. konkurso vedėjui: Algirdas Grigaitis, 2081 Plainfield Dr., Des Plaines, Ill. 60018. Visos skaidrės bus grąžintos. Smulkesnė informacija kitoje periodinėje spaudoje bei sekančiame “L. L.” numeryje.