Krikščionybė: žodis

     Popiežius Paulius VI apie prisikėlimą ir gėrio pergalę:"Mes norime pasvarstyti Kristaus ir mūsų pačių prisikėlimo vieną aspektą, būtent — jėgos veiksmą; ne, dar daugiau — dievišką visagalybę.

     ...šis nuostabus atsitikimas, Kristuje jau tobulai išsipildęs, ...mums yra pažadėtas ir netgi jau dabar duotas kaip mistinis ir moralinis priežastingumas. Pasauly, netgi sekuliariniame pasauly, jis skleidžia nujautimą, kad net negalimuose dalykuose pergalė galima; — viltį tokių pakeitimų, kurie gali atgaivinti žmonijos istoriją...

     ...kartu su viso civilizuoto pasaulio troškimu ir mūsų mintys dabar atsikreipia į taiką, į sunkią taiką Azijos tolimam krašte, kur, rodos, karui baigtis neįmanoma... Mes išreiškiame norą, kad tie pirmieji (taikos derybų) žingsniai greitai vestų į laimingą sprendimą.

     Dar yra kitas noras... Po nelaimingos ir perspėjančios žmogžudystės, sukrėtusios visą pasaulį, būtų geriausia, jei tie didieji kolektyviniai egoizmai, kaip rasizmas, nacionalizmas, klasių neapykanta ir privilegijuotųjų dominavimas virš silpnesniųjų, atsivertų drąsiems ir duosniems visuotinės meilės žygdarbiams.

     Kieno autoritetu mes drįstame skelbti šiuos ateity numatomus įvykius? Ogi autoritetu to, kuris myli ir kuris tiki. Velykos teikia mums tą vidinį nujautimą" (Paulius VI, Velykinė kalba. New York Times,VI. 15).

Religija ir menas

     Antireliginio barbarizmo pėdsakai Vilniuje:"...Šv. Jono bažnyčia pirmą kartą statydinta dar Jogailos 1387... Jos įvairiuose priestatuose ir perstatinėjimuose atsispindi visa Vilniaus architektūros raida... Dabar... išdaužytais langais ir aptrupėjusiomis sienomis... skulptūros apdaužytos, paveikslai sudraskyti arba išplėšti. Altoriaus vitražai beveik visai išdaužyti... Vargonai sunaikinti. Suolai aplaužyti ir išvartyti... Visą laiką bažnyčia buvo baldų sandėlis. Dabar atiduota universitetui, bet dar nesiimta jokių energingesnių žingsnių sustabdyti jos nykimui.

     Toliau Bernardinų bažnyčia... Statyta 1525... Turėjo 14 vieningo atlikimo rokoko stiliaus altorių. Jų skulptūros — sudaužytos, apdaužytos ar pavogtos. Vargonai visiškai sunaikinti. Stogas kiauras, langai išdaužyti — varvantis vanduo tęsia savo naikinantį darbą. Sunaikintos (tiesiog jas užtepant!) XVI a. freskos. Bažnyčia buvo ir tebėra naudojama kaip Dailės instituto sandėlis.

     Šv. Kotrynos bažnyčia. Statydinta 1622... Paveikslai suplėšyti ir apnaikinti, skulptūros apnaikintos arba visiškai sudaužytos. Vargonai apnaikinti. Anksčiau buvo cukraus sandėlis, dabar — bakalėjos sandėlis.

     Šv. Stepono bažnyčia statyta 1600. Interjeras visuotinai sunaikintas... Dabar priklauso remonto dirbtuvėms, naudojama kaip sandėlis.

     Šv. Jokūbo bažnyčia statyta 1690. ... Sunaikinti vargonai, išdaužytos statulos, stogas kiauras. Dabar operos ir baleto teatro sandėlis.

     Visų Šventųjų bažnyčia statyta 1620. Viskas sunaikinta... Galutinis interjero sunaikinimas įvyko toli gražu ne "teisėtumą pažeidusiame" Stalino laikotarpyje, bet būtent 1967 metais...

     Misionierių bažnyčia — baroko šedevras... Beveik visas interjeras sunaikintas. Dabar sandėlis.

     Šv. Mykolo bažnyčia... Viskas sunaikinta... įkurdintos dirbtuvės.

     Bazilionų bažnyčia, Šv. Dvasios bažnyčia — sunaikintas interjeras. Šiuo metu vyno bei alaus sandėliai.

     Žinoma, tai ne visos apnaikintos Vilniaus bažnyčios..." (P. Juškys, Aidai,kovas).

Jaunimas

     JAV studentų nuotaikos. Lookžurnalas (IV. 2) apklausinėjo 23 įvairių JAV universitetų laikraščių redaktorius. Jų pareiškimai įdomūs, drąsūs, kartais gąsdinantys, bet jie daugiau ar mažiau nusako šiandieninio studento nuotaikas ir žvilgsnį į įvairius mūsų gyvenimo momentus.

     Atrodo, jog Vietnamo karas ir karinė tarnyba yra pagrindinės šios dienos temos studentijoje. Čia yra jaučiama tam tikra panika ir neramumas. Akademinis pasaulis jau seniai reikalauja (teisėtai ar neteisėtai) aiškesnio JAV vaidmens Vietname apibrėžimo. Šis reikalavimas bei įtampa dar labiau padidėjo, kai š. m. vasario mėn. buvo paskelbta, jog pokoleginių studijų studentai nebus atleidžiami nuo karinės tarnybos.

     Iš apklausinėtų studentų tik du pasisakė už dabartinę JAV linija Vietname. Likusieji (21) svyravo tarp neapsisprendimo ir nepasitenkinimo. Daugelis studentų prisipažino, jog jie eis kariuomenėn, nors dažnai jie ir galvoja, kad karas yra beprasmis. Nėjimas reikštų bausmę ir sankcijas.

     Ir kitose srityse studentija turi daug abejonių bei svyravimų. Jie dažnai kelia klausimus apie dabartinę švietimo būklę ir galvoja, jog vartojamieji metodai reikalingi naujos krypties. Šių laikų jaunime yra maža herojų, nes jie sunkiai pastebimi skubančioje aplinkoje.

     Kartų problema egzistuoja visur. Nors jaunimas ir skiriasi savo galvojimu nuo tėvų, tačiau dauguma tėvus myli ir gerbia. Kalbėdami apie ateitį, studentai dažnai išreiškia savo idealizmą, tačiau jis dar nėra įgavęs aiškios formos.

     Religija ir draugai.JAV teisėjai dažnai mėgsta įspėti jaunus nusikaltėlius bei jų tėvus, jog jų sūnūs nebūtų nuėję kreivais keliais, jei jie būtų dažniau ėję į bažnyčią. Loyolos universiteto profesorius sociologas tėvas Thomas M. Gannon, S. J., panoro šį teigimą patyrinėti mokslinėmis studijomis. Jisai studijavo 150 katalikų jaunuolių, vienu ar kitu būdu nusižengusių įstatymams ir atsidūrusių kalėjime.

     Iš jo studijų paaiškėjo jog net ir vadinamieji religiniai praktikuojantieji jaunuoliai turi stiprių konfliktų tarp to, ką jie daro, ir to, ką jie tiki bei ką Bažnyčia moko. Nors jie dažnai ir sutinka su tuo, ką Bažnyčia moko, tačiau nemažas jų procentas daro atvirkščiai, pvz. beveik visi sutinka su Bažnyčia, kad vagystė yra nuodėmė, tačiau 69% prisipažino, jog jie yra įvairiomis progomis vogę.

     Pasirodo, kad tiems jaunuoliams daug daugiau reiškia ir įtakos turi tai, ką sako jų draugai, negu ką Bažnyčia moko, pvz. jei jų draugai eitų vogti ir lieptų jiems prisidėti, tik 26% šių jaunuolių atsisakytų papildyti nusikaltimą.

     Daugelis šių jaunuolių nejaučia jokio konflikto tarp religijos ir savo elgesio. Tėvas Gannon aiškina, jog jų religinis įsitikinimas yra įsitikinimas be apsisprendimo (committment by default).Jie yra lopšio katalikai, kūdikystėje pakrikštyti ir priėmę religines tiesas be platesnio jų pažinimo bei asmeninio išgyvenimo ir apsisprendimo. Parapijinės mokyklos bei sekmadienio pamokslai išmokė juos tikėjimo tiesų, ir jie jas įsisąmonino intelektualiniai. Tačiau jų religiniam įsitikinimui trūksta asmeniniai išgyvento tampraus ryšio su Dievu. Nė vienas tų jaunuolių negalvojo, kad Dievas gali juo domėtis asmeniškai kaip individu. Daugelis jų nesupranta, kad jie gali būti verti Dievo dėmesio. Todėl Dievo reikalavimai, kaip jie yra išreikšti Bažnyčios moksle, dar labiau sustiprina jų nepajėgumą vykdyti Dievo valią ir norus.

     Pagal tėvą Gannon, religija stipriausiai veikia tik per asmeniniai išgyventą ryšį tarp individo ir Dievo. Kai to trūksta, religija nepajėgia atstoti bendraamžių grupės įtakos socialinės kontrolės plotme (Transaction,1967 gruodis).

     Jaunuolio laiškas tėvams.Kodėl jaunimas nesupranta tėvų? Žmonės ir kartos nuolat keičiasi, ir mes turime mokytis prisitaikyti. Jūs man davėte daug: gyvenimą, meilę, ir mokslą. Dėkoju už tai. Aš suprantu, kad mano užauginimas ir mokslas daug kainavo, bet pinigų aš nevertinu. Didžiausią padėką jaučiu už grožį ir meilę, kuriuo mane apsupote. Tikiu, kad ir būdami vargšai tą patį man būtumėte sugebėję duoti. Štai kas man svarbu. Mano gyvenimas nukreiptas į dvasinius dalykus, nes Amerikos dvasia apmirusi. Mūsų karta neatmeta jūsų galvosenos, tik mūsų siekimai yra jau kiti. Aš jau paaugau ir turiu siekti savo vertybių, kad tapčiau žmogum" (Marriage,balandis).