BRAZILIJA

     Balandžio pradžioje Rio de Janeiro mieste tankais ginkluota armija sutramdė studentų riaušes miesto gatvėse. Studentų demonstracijas iššaukė aštuoniolikmečio studento mirtis, kuris prieš savaitę buvo žuvęs kovoje su policija studentų demonstracijų metu. Tomis riaušėmis norėta prisiminti ketverių metų sukaktį nuo dienos, kai armija nuvertė Joao Goulart valdžia, 1964 metais. Studentų vadai buvo žadėję išvesti 20,000 savo pasekėjų į gatves protestui prieš dabartinę valdžią.

JAPONIJA

     Kovo 31 d. keturi tūkstančiai riaušėms kontroliuoti policininkų kovojo su tūkstančiu studentų, protestuojančių prieš antrojo Tokijo aerodromo statybą. Penkių valandų kautynėse (kurios jau buvo trečios nuo vasario 26 dienos, kai demonstracijos prasidėjo) 43 asmenys buvo sužeisti ir 51 demonstrantas areštuotas. Japonijoj riaušininkai nešioja šalmus, taip kaip ir policininkai, o atėjus susirėmimo valandai su policija, demonstrantai nuplėšia plakatus ir naudoja plakatų baslius kaip ietis. Karingieji studentai priklauso Sampa frakcijai Zengakuren studentų organizacijoje, kuri yra Trotzkio pasekėjų įtakoje.

ISPANIJA

     Krašto vyriausybė įsakė kovo 28 dieną uždaryti Madrido universitetą po šių metų aštriausio susikirtimo tarp studentų ir policijos. Universitetas buvo paskutinį kartą uždarytas prieš keturiasdešimt metų. Incidentą sukėlė prieš Franką ir amerikiečius surengtos demonstracijos, kurių metu 600 studentų užsidarė ekonominių ir politinių mokslų pastate. Demonstracijos prasidėjo dėl to, kad policija bandė įeiti griežtųjų mokslų pastatan, kuriame studentai buvo suruošę fotografijų parodą, tariamai parodančią amerikiečių žiaurumus Vietname. Be to, buvo iškeltas 25 pėdų ilgio raudonas plakatas su šūkiu: “Jankių bazės — lauk iš Ispanijos ir pasaulio!” Mat, kaip tik šių metų rugsėjo mėnesi baigiasi JAV ir Ispanijos sutartis dėl karinių bazių. Studentų tarpe buvo ir ekonominių mokslų dekanas Angel Vegas — jis telefonu gavo policijos vyriausio vado pažadą, kad studentams bus leista ramiai apleisti pastatą. Išeinančius iš pastato studentus puolė lazdomis 40 policininkų, o iš riaušėms kontroliuoti sunkvežimių į juos buvo atsukti mėlynai nudažyto vandens švirkšliai. Studentai į policijos puolimą atsakė akmenimis. Dėl to universitetas buvo uždarytas.

INDIJA

     Daugiau kaip 60 asmenų buvo sužeista Madras mieste studentų muštynėse su viešojo transporto darbininkais. Riaušės prasidėjo dėl incidento praeitos nakties metu: studentas atsisėdo į autobuso vietą, kuri yra paprastai rezervuota konduktoriui. Studentai privertė autobuso vairuotoją važiuoti į universiteto kvartalą, apmušė vairuotoją ir konduktorių ir atsisakė autobusą grąžinti transporto bendrovei.

     Visame mieste vairuotojai ir konduktoriai paliko savo autobusus pakelėje ir žygiavo protesto eisena. Studentų minia puolė policijos stotį ir darbininkus. Policija naudojo ašarines dujas ir plieniniais galais lazdas perskirti kovojančius transporto darbininkus ir studentus. Madras buvo suparaližuotas — gatvėse buvo pilna stiklų iš sudaužytų langų.

ANGLIJA

     Trafalgaro aikštėje apie dešimt tūkstančių demonstrantų dalyvavo demonstracijoje prieš Amerikos politiką Vietname. Po prakalbų eisena pajudėjo į Grosvernoro aikštę, prie kurios stovi JAV ambasada. Čia demonstrantai puolė Londono policininkų eiles, kurie stovėjo petys į petį prieš ambasadą. Demonstracija buvo pati kovingiausia iš visų paskutiniais metais buvusiųjų. Demonstrantai buvo daugiausia studentai, atvykę į Londoną iš tolimų krašto universitetų.

LENKIJA

     Kovo mėnesi Gomulkos režimo uždraudimas vaidinti Adomo Mickevičiaus “Diedus” (nes ten gausu prieš rusus nukreiptų scenų, kurios publikos buvo gausiais plojimais sutiktos) iššaukė studentų demonstracijas visuose Lenkijos universitetuose. Krokuvoje, Jogailos universitete, studentai atsisakė eiti į savo klases ir sėdėjo koridoriuose. Varšuvos Politechnikume 3800 studentų sėdėdami demonstravo savo mokyklos pastate. Režimo galva Wladyslaw Gomulka dėl studentų demonstracijų kaltino rašytojus ir profesorius “zionistus”. Demonstracijų išdava: suareštuota virš tūkstančio, iš jų, pagal Gomulką, apie keturi šimtai studentų. Atleisti keli profesoriai ir aukšti pareigūnai, apkaltinti zionizmu. Atrodo, kad įvedimas zionizmo į demonstracijos klausimą rodytų gan desperatišką režimo bandymą patraukti liaudį savo pusėn — Lenkijoje jau ilgą laiką vis užsiliepsnoja neapykanta žydams. Kampanija prieina prie makabriškumo: kovo gale mesti kaltinimai, kad zionistų vadai esą kalti už 2.8 milijonų Lenkijos žydų nužudymą vokiečių okupacijos metais. Įdomu ir tai, kad į Lenkiją neįleista iš Čekoslovakijos grupės studentų. Atrodo, kad pavojus iš to krašto politinio pavasario matomas ir Lenkijos režimui.

ITALIJA

     Studentai streikuoja 19-koje iš 33 valstybinių krašto universitetų su pertraukomis nuo praeito lapkričio mėnesio. Visos Italijos spaudos, išskyrus komunistų, jie skaitomi priklausą kairiajam sparnui ar net esantys prokinietiški. Komunistai taip pat negali suprasti, kodėl studentai nepriima jų pagalbos. Studentai reikalauja valstybinės pašalpos neturtingiems studentams, pagalbos studijas baigus, kol bus atrastas pirmasis darbas, dykai geležinkelio transportacijos tiems, kurie gyvena toliau nuo universitetų. Yra reikalaujama, kad studentų namus tvarkytų patys studentai, ne kapelionai ar profesoriai, kad studentai turėtų teisę organizuotis darbo unijų pagrindais, kad studentai turėtų balsą nustatant studijų turinį. Galop reikalaujama, kad studentai galėtų susitikti profesorius mažuose seminaruose ir kad kiekvienas studentas turėtų vietos atsisėsti paskaitose. Iš paskutinių reikalavimų galima pajusti ir studijų sąlygas. Pavyzdžiui, Romos universitetas savo pastatuose gali priglausti 18,000 studentų, o turi 60,000; universitetas turi tik 257 pilnus profesorius, ir iš šių dalis dirba universitete tik laisvalaiku.

     Streikas yra persimetęs ir į nevalstybinius universitetus. “Milano Cattolica” buvo uždaryta po to, kai retkorius pašaukė policiją iškraustyti studentus. Policijai išnešant streikuotojus, antistreikininkai šaukė: “Tegyvuoja Pijus XII”, o streikuojantieji atkirto: “Tegyvuoja Jonas XXIII!”

ETIOPIJA

Addis Abebos universitete studentai kėlė riaušes, kadangi buvo rodomi trumpi sijonai (mini-skirts) madų parodoje, surengtoje tam universitetui paremti.

A. L.