SESUO M, IGNĖ

Jie vieniši, ieško meilės ir neranda prasmės

     Šių dienų pasaulio jaunimas gimė karo laikotarpyje ar tuoj po karo, o mūsų, lietuvių, jaunimas — tremtyje. Tėvų baimė karo ir visi kiti išgyvenimai nejučiom perėjo į jaunuolio psicholigiją. Politinė komunizmo santvarka, atominės bombos, valstybiniai įstatymai, kurie uždraudžia melstis mokykloje, nerimas tarp mokyklų ir bažnyčios, civilinių teisių sąjūdis — visa tai turi didelės įtakos į jaunuolį. Pasikeitė ir šeimos santvarka. Vis daugiau ir daugiau moterų-motinų dirba, vaikai daugiau palikti vieni; namuose vis mažiau susikalbėjimo — komunikacijos; viskas paskubomis padaryta, viskas gatava — net maistas — "T. V. dinners" ir pan. Jaunimas gauna daugiau pinigų, mažiau padeda namuose, liuksusas — visų priimtas dalykas. Visiems rūpi materialinis gerbūvis. Menas, literatūra, muzika liudija savo stiliumi visą dabartinį chaosą, tempą, skubotumą.

     1957 metais Rusijos Sputnikas sukėlė furorą. Mokslas pasidarė visiems svarbiausias faktorius sėkmingam gyvenimui. Jaunimas perėjo į gamtos mokslus, ir humanitariniai mokslai paliko šalia. Technologijos revoliucija taip pat įsibrovė: kompiuteriai, elektroninės mašinos ir pan. pakeitė darbo gyvenimą.

     Tuo pačiu metu visi esame moralės, mandagumo ir vertybių pasikeitimo liudininkai. Laikoma paprastu reiškiniu, jeigu mokyklose knygas vagia, aprašo, nusirašo per egzaminus; svarbu prisipumpuoti žinių, bet ne būtinai viską suvirškinti.

     Kaip jaunimas reaguoja į visa tai? Visos naujovės ir išradimai dabartiniam jaunimui — kaip kasdieninė duona. Žiūrint į suaugusiųjų gyvenimą, nedaug kas jaunimui labai imponuoja ar atrodo vertinga. Iš nuobodumo ar pykčio imasi savaip bandyti ir surasti kitas vertybes. Egzistencializmo srovė perėjo; noras savo paties vidų geriau suprasti ir išgyventi per dirbtines priemones — drugs, L.S.D., marijuana, alkoholį ir pan. jaunuolį įvedė į iliuzijos gyvenimą. Jaunimo bandymai parodo, kad jie ieško dabar ko nors giliau negu tik materijos. Nors statistikos rodo, kad per metus paaugliai (teenagers) išleidžia 14 bilijonų dolerių pramogoms ir įvairiems pirkiniams.

    Tačiau knygoje "The Troubled Generation" psichoanalistas Wittenberg sako, kad dabartinis jaunuolis yra pasiruošęs visa tai atmesti ir tikrai giliai savęs ieškoti; save pažinti, tikras vertybes atkasti. Nebepasitiki suaugusiųjų pasauliu, skeptiškai žiūri į visą praeitą generaciją ir ieško priemonių padaryti savo gyvenimą vertingesnį, geresnį ir turtingesnį. Tai duoda daug vilties, ir todėl svarbu daugiau dėmesio kreipti į jaunuolį, kad jis tai įvykdytų, eidamas teisingu keliu.

    Jaunimo tarpe yra labai paplitusios dainos. Jos išreiškia ir kartu ugdo jaunime tas pačias nuotaikas. Tos dainos veikia ir lietuvių jaunimą daug daugiau, negu tėvai ar kiti vyresnieji supranta.

    Kas tose dainose išreiškiama? Vienišumas, meilės ieškojimas ir prasmės neradimas.

VIENIŠUMAS

     Paimkime keletą charakteringų dainų pavyzdžių (pirmiausia pateiksime dainas anglų kalba, kad būtų galima geriau pajusti dainos dvasią ir nuotaiką; paskui — vertimą).

I am alone
I am a rock, I am an island.
And a rock can feel no pain.
I’ve built walls,
I have no need of friendship,
Friendship causes pain.

(Simon and Garfunkel)

As esu vienas.
As esu uola, as esu sala.
Uola nejaučia skausmo.
Pastačiau sau sienas,
Man nereik draugystės.
Draugystė atneša skausmą.

All the lonely people,
Where do they all come from?
All the lonely people,
Where do they all belong?

(Beatles)

Visi vieniši žmonės,
Iš kur jie atsirado?
Visi vieniši žmonės,
Kamgi jie priklauso?

     Pirmoj dainoj kalbama apie save, savo vienišumą, kuris yra laisvai pasirinktas, norėtas, nes nebenorima skausmo, kurį atneša draugystė su kitu. Antroj dainoj kalbama apie visuotinį vienišumą, kuris patiriamas visų žmonių. Dar kitoj Simon ir Garfunkel dainoj išreiškiama priežastis, kodėl žmonės jaučiasi vieniši. Joje kalbamasi su "tamsa, mano senu draugu", apie tūkstančius "žmonių, kurie šneka, nieko nepasakydami, ... kurie girdi, nieko nesiklausydami". Visuotinis vienišumas kyla iš visuotinio nesusiklausymo ir nesusikalbėjimo.

MEILĖS IEŠKOJIMAS

     Antras bruožas — meilės ieškojimas. Jis kyla taip pat iš vienišumo. Jaunimas meilės trokšta — aišku, ne tik emocinės, bet ir proto, valios meilės. Ypač tos meilės, kur žinome, kad esame mylimi dėl to, kas mes esam — su visom klaidom ir ydom. Jaunimas atskiria tikrą nuo netikros — phoney — meilės. Timežurnale buvo straipsnis: "Sing love, not protest". Mini, kad dabartinės dainos išreiškia ne protestą prieš rases, karus ar politiką, bet visos perėjo į vidų — į sielos gelmes — kur individas save pamato, kitą pamato ir mėgina dialogą vesti tarp jųdviejų. Filmai ir knygos yra pilnos meilės ieškojimo. Jei kalbama ir minima, reiškia, kur nors trūkumas yra.

     Hippie generacija irgi tą pat liudija — nežiūrint, ar sutinkam ar nesutinkam su jų filosofija ir pareiškimo būdais — jie yra suinteresuoti meile, bendruomene ir bendrai dvasios išgyvenimais (nors ne tom priemonėm visa to ieško). Jiems ne taip svarbu materialinės gėrybės, kaip vyresniųjų kartai.

PRASMĖS NERADIMAS

Jaunimo nuotaikose pastebimas ir klausimas apie save, ieškojimas tikslo ir prasmės. Tai atsispindi ir dainose:

Where am I going and
What will I find,
What’s in this grab bag I call my mind?

Where am I going?
Why do I care?
Run where it’s foul,
Run where it’s fair.
No matter where I run
I meet myself there.
Looking inside me
What do I see?
Anger and hope and doubt!
What am I all about?

(Streisand)

Kur aš einu ir
Ką aš rasiu?
Kas yra šiame maišelyje,
    kurį vadinu savo protu?
Kur aš einu?
Kodėl man tai rūpi?
Bėk, kur purvina,
Bėk, kur švaru!
Kur tik bėgu,
Ten save randu.
Žvelgdamas savo vidun,
Ką aš matau?
Pyktį, viltį, dvejonę

Kas esu aš?

Who am I? I walk along and wonder who am I?
I close my eyes and I can fly and
    I escape from all this world
All the dreams that I believe in let me down.
   

(Petula Clark).

Kas aš esu? Keliauju ir stebiuos:
Kas aš esu?
Užmerkiu akis, ir galiu skristi,
     ir pabėgu iš šio pasaulio!
Visi sapnai, kuriais tikiu,
apvilia mane.

     Šiose dainose matosi rūpestis savimi, savo gyvenimu. Suskamba ir savo sapnais nusivylimo gaida. Klausimas vis lieka tas pats — apie save ir savo prasmę.

     Panašiai išreiškiama ir jaunimo populiarioj J. D. Salingerio knygoj “Catcher in the Rye", kurioj aprašomas šešiolikmetis, ieškąs, bet gyvenime nerandąs savo vietos — kurį kiti tik pastumia, nesistengdami suprasti.

*  *  *

     Žymus katalikų rašytojas McCall rašo, kad "jauniems žmonėms reikia mūsų pasitikėjimo ir nuolatinio paskatinimo. Jei to nebus, rezultatai bus tragiški".

     Vyresnieji jaunimu pasitikėti ir jį paskatinti gali tik tada, kai giliai jaučia jaunų žmonių pagrindines nuotaikas: vienišumą, meilės norą ir neradimą prasmės.

     Betgi ir patys jaunuoliai, tik suvokdami šias savo nuotaikas, gali pradėti suprasti ir save, ir savo paskirtį.

     Sesuo M. Igne — Marijošiūtė yra su jaunimu organizacijose bei vasaros stovyklose daug dirbanti Nekaltai Pradėtosios Marijos Kongregacijos vienuolė Toronte.