PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SEIMAS

PLB Valdyba šaukia PLB III-ąjį Seimą š. m. VIII. 29 - IX. 2., Niujorke, skelbdama sekantį dienotvarkės projektą: VIII. 29, 6 val. vak. seimo atstovų ir svečių pobūvis. VIII. 30, 9 val. registracija; 10 val. atidarymas, pranešimai ir diskusijos; 1:30 val. pietų pertrauka;

3 val. kraštų lietuvių bendruomenių pranešimai; 6 val. pranešimas “Laisvinimo kova ir politinės perspektyvos” — Vliko pirm. dr. J. K. Valiūnas; 8 val. literatūros vakaras, šokiai. VII 31, 9 val. diskusijos; 10:30 val. pranešimas “Okupuotos Lietuvos padėtis ir išeivija” — Vatikano Lietuvos Pasiuntinybės sekr. St. Lozoraitis jr.; 12 val. klausimai ir diskusijos; 1:30 val. pietų pertrauka; 3 val. jaunimo motorkados sutikimas, paradas, sporto varžybos; 5 val. naujos PLB Valdybos rinkimas, seimo nutarimų svarstymas ir priėmimas; 8 val. banketas. IX. 1, 10 val. iškilmingos pamaldos; 1:30 val. pranešimas “Išeivijos kultūros ir švietimo rūpesčiai” — Kanados LB Krašto Valdybos pirm. A. Rinkūnas; 3 val. iškilmingas posėdis; paskaita “Valstybingumas ir tautiškumas” — dr. K. Keblys; nutarimai; naujos PLB Valdybos pristatymas; 7 val. didysis koncertas Lincolno Centre. IX. 2, 10 val. ekskursija.

MIŠIOLO IŠLAIDOMS

Lietuvių Liturginės Komisijos paruoštas ir Lietuvių Tėvų Jėzuitų išleistas Romos Katalikų Mišiolas jau baigiamas išparduoti. Leidėjai yra dėkingi už aukas, padengiančias bent kai kurias išlaidas, siunčiant mišiolą negalintiems užsimokėti. $100.00 yra paaukojusi Ateitininkų Sendraugių Sąjunga, o per kun. M. Vembrę, Brockton, Mass., gauta 12 dol. iš V. Grybausko, 6 dol. — iš Miss. B. Fedorovich, po 2 dol. — iš M. Janonienės, A. Padago, Vyt. Sužiedėlio ir Ant. Šeduikio.

DOKUMENTINIS FILMAS

Lietuvių Foto Archyvas suka dokumentinį filmą, vardu “Dvylika”, apie dvylika meno, politikos ir visuomeninio darbo lietuvių veikėjų. Prie kameros — Algimantas Kezys, S. J., garsas — Jono Ralio, filmą režisuoja Birutė Pūkelevičiūtė. Tikimasi, kad šį darbą visuomenė visokeriopai parems.

SPALVOTŲ SKAIDRIŲ KONKURSAS

Lietuvių Foto Archyvas skelbia spalvotų skaidrių konkursą, kuriame kivečiaml dalyvauti visi lietuviai fotografai. Papildant ankstyvesnį pranešimą (žr. “L. L.” gegužės nr. 3 viršelio psl.), nurodomos sekančios sąlygos: Skaidrės turi būti įdėtos į popierinius arba plastikinius 2X2 colių rėmelius, ant kurių turi būti užrašyta dalyvio vardas, pavardė, adresas ir skaidrės pavadinimas. Prie skaidrės pavadinimo ant rėmelių skliauteliuose turi būti pažymėta didžiąja raide, prie kurios grupės skaidrė yra priskiriama: G — gamtovaizdis, P — portretas, A — abstraktas ir E — eksperimentinė. Kiekviena skaidrė turi būti pažymėta tašku kairiame apatiniame kampe, kaip ji yra normaliai žiūrima — be jokių aparatų. Dalyvavimo mokestis yra $2.00, nežiūrint kiek skaidrių yra pateikiama. Gautos skaidrės bus saugojamos visomis esamomis išgalėmis. Tačiau konkurso rengėjai nebus atsakingi už galimą skaidrių pažeidimą ar pametimą konkurso metu arba persiunčiant. Konkursui užsibaigus, visos skaidrės bus grąžintos siuntėjams. Skaidrės bus priimamos iki š. m. rugsėjo 15 d. Skaidres ir konkurso dalyvavimo mokestį siųsti Alg. Grigaičiui, 2081 Plainfield Dr., Des Plaines, Ill., 60018.

LEIDĖJŲ PRAŠYMAS

Leisdami “Laiškus Lietuviams” Tėvai jėzuitai susilaukia ne pelno, bet nuostolio. Metinė prenumerata yra per žema: iš jos žurnalas negali išsiversti. “Laiškų Lietuviams” leidėjai prašo visų galinčių skaitytojų žurnalą paremti aukomis, o labiau pasiturinčiųjų — stambesne auka tapti žurnalo vieno numerio mecenatais.

PADĖKA

“L. L.” leidėjai nuoširdžiai dėkoja skaitytojams, auka parėmusiems žurnalo leidimą. Po 2 dol. aukojo B. Gurėnas, V. Mitkus, A. Smolinskas, M. Andriušienė, P. Subačius, L. Zeikus, A. Miselis, P. Špetyla, P. Griganavičius (visi iš Čikagos); P. Augaitis, E. Šlekys (Kanada); A. Juškys, kun. J. Pragulbickas (N. J.); K. Marijošius, A. Kuprevičius (Conn.); K. Seniūnas, K. Sragauskas, kun. L. Dieninis (Michigan).

JAUNIMO CENTRO STATYBOS REIKALAI

Koks gyvybinis klausimas yra Jaunimo Centro praplėtimas Čikagoje, jūs visi žinote. Apie tai esame kalbėję per laikraščius, radiją ir televiziją, ir jūs patys esate tai pareiškę šimtus kartų. Statybos reikalas yra kilęs ne iš kokio nors išskaičiavimo. Lietuviškos kultūros praktiška apsauga ir lietuvybės išlaikymo klausimas yra ją iššaukęs.

Kur stovime?Žemę prakasėme simboliniai jau praėjusiais metais. A. L. Inžinierių ir Architektų Sąjunga yra pasiėmusi paruošti planus. Žemę statybai turime. Vajus, paskelbtas prieš dvejus metus, žengia pirmyn. Esame nusistatę statybą pradėti šiais metais. Sunkumai. Suma surinktų pinigų toli gražu dar nėra pakankama. Ir prie geriausių norų negalime pradėti ir baigti visos statybos šiais metais.

Prašymas.Labai prašome visų pasiųsti savo paramą Jaunimo Centro statybos Fondui tuojau, neatidėliojant. Keis paaukos tūkstanti dolerių ar daugiau, bus Lietuvybės Švyturio garbės statytojas. Aukas prašome siųsti: Tėvas Jonas Kubilius, S. J., Jaunimo Centro Statybos Fondas, 2345 W. 56th St., Chicago, Ill. 60636.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

SKAUTŲ - SKAUČIŲ RELIGINĖ PROGRAMA. Jos aiškinimą paruošė s. kun. V. Cukuras, s. kun. J. Pakalniškis ir v. s. kun. J. Vaišnys, S. J. Rankraščio teisėmis išleido Lietuvių Skaučių Seserija ir Skautų Brolija.

Jonas Šiaurietis. APOKALIPSĖ. Paslaptingoji žmonijos epocha. Spausdino “Nepriklausoma Lietuva”. 79 psl. Kaina $2.50.

Petras Matekūnas. TEN GINTARĖLIAI. Dainorėlis atžalynui, vienam, dviems ir trims balsams su fortepijono palyda. Red. komp. J. Žilevičius. Gaunama: “Muzikos Žinios”, 209 Clark PL, Elizabeth, N. J., 07206, USA.

LITHUANIANS IN CANADA by Pr. Gaida, S. Kairys, J. Kardelis, J. Puzinas, A. Rinkūnas, J. Sungaila. “Canada ethnica” serijos V veikalas. Kanados lietuvių veiklos apžvalga. 370 psl.

Aldona Baužinskaitė - Kairienė. DETALES. Pirmasis poezijos rinkinys. Išleido “Ateitis”. 72 psl.

Bronius Budriūnas. LIETUVOS ŠVIESOS KELIU. Kantata lietuviui mokytojui pagerbti. Žodžiai B. Brazdžionio.

Mišriam ir moterų chorams su solo sopranu ir bosu. 36 psl. $2.00. Nuolaida chorams. ŽIBURĖLIS. Cicero Aukšt. Lituanistikos Mokyklos laikraštėlis. 1968 m. Nr. 10.