Praėjusių metų lietuvišką naujų knygų derlių išeivijoje papildė prof. Antano Ramūno “Iš sutemų į aušrą”. Šis puspenkto šimto puslapių leidinys charakteringas plačia temų skale, entuziastingų lietuvių misija pasauliui ir Lietuvos laisve tikėjimu; knygos forma įvairi ir chaotiška iki tikro originalumo.

     A. Paplauskas-Ramūnas lietuviams žinomas kaip nuoširdus ateitininkas, visuomenininkas, patriotas, lyriškos sielos pedagogas, studijavęs Kaune, Vienoje ir studijas gilinęs beveik visame plačiame pasauly (keliaudamas), taip pat savo raštais (keliomis kalbomis) ir idėjomis reiškęsis irgi beveik “plačiame pasauly”, pastoviai profesoriaudamas Ottawa universitete, Kanadoje.

     “Iš sutemų į aušrą” yra pirmoji prof. A. Ramūno knyga lietuviškai; kiti dešimt jo (mokslinių) leidinių parašyti vokiečių, prancūzų ir anglų kalbomis. Šio leidinio dedikacija yra labai asmeninė; jo pobūdis paties autoriaus pavadintas “pedagoginiu”. Ne vienam skaitytojui, tačiau, pasirodys ši knyga daugiau visuomenine, “pagimdyta” beveik dienoraštiniu būdu, su gausiu lyriniu padažu. Tokia temų įvairybė, kad kiekvienas skaitytojas čia atras ką nors ir iš savo pamėgimų srities. Čia užgriebta ir Lietuvos krikščionybės istorija, ir socialinės problemos, pabrėžiant federalinės pasaulio santvarkos reikšmę, ir literatūra, duodant knygoje net porą knygų recenzijų, ir pedagoginės sistemos, auklėjimo rūpesčiai, ir kelioniniai įspūdžiai, ir pasikalbėjimai su žymiais asmenimis ir taip toliau... Užgriebtų svarbių klausimų daugybė, originalūs, literatūriški išsireiškimai, jaunuoliškas entuziazmas patraukia skaityti knygą puslapį po puslapio...

     Skaityti. Ar perskaičius kas lieka sąmonėj? Mažai. Kadangi sugretinamos labai skirtingos temos, jos plačiau ir sistemingiau nepanagrinėv jamos. Ryškiausiai sustojama prie egzistencializmo, federalizmo, pedagogo Foersterio, lietuvių genijaus M. Čiurlionio. Minima labai daug vardų; pedagoginiai principai pateikiami išvadinėmis formomis; lietuvio misijai atlikti pasauly mažai duodama konkrečių gairių, bet rodoma daug tikėjimo ir entuziazmo.

     Ką norėjo autorius pasakyti knygoje “Iš sutemų i aušrą”? Jei atidžiai skaitysime, nujausime: idealią Lietuvą ir idealų lietuvį. Įsijaus ypač tie skaitytojai, kurie artimi prof. A. Ramūno idealams ir kurie jį brangina. Bet norėtųsi autoriui palinkėti, kad jo sekančiose knygose būtų daugiau sistemos ir aiškumo visiems jo skaitytojams, draugams ir tolimesniems, giliau įžvelgiantiems ir eiliniams.

Alė Rūta