ŠEIMA

Skaičiai irgi daug pasako — tokia mintis skverbiasi į galvą, užtinkant visą eilę reikšmingų davinių “Design for Successful Marriage” knygoje (Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N. J., 1964). Tos knygos autorius yra dr. Alphonse H. Clements, Amerikos Katalikų Universiteto Vašingtone Vedybų Patarimo Centro direktorius.

47 iš 100 nebe tą patį

     Kur glūdi vedybų pasisekimas? Patirtis ir mokslas rodo, kad vedybos yra pasisekusios, kai du žmonės atitinka savo paskirti. Nepajėgumas išsirinkti sau gyvenimo draugą ar draugę yra pagrindinė skyrybų priežastis. Apklausinėjus daugelį šeimų visoje Amerikoje, pasirodė, kad tik 52% vyrų ir 47% moterų rinktųsi tuos pačius žmones vėl iš naujo. Tai tik pusė porų buvo įsitikinusios savo pasirinkimo teisingumu.

     Katalikiškųjų universitetų studentai turėjo labai sveiką pažiūrą į vedybas. Jie teigė, kad ta pati religija ir noras auginti šeimą yra svarbūs klausimai. Fizinis patraukimas ir turtas, jų nuomone, nesą svarbu. Studentų toks galvojimas nereiškė, kad jie to ir laikosi.

Retėja "šeimų galvos"

     Pareigų pasiskirstyme yra tikras sąmyšis. Iš 90 katalikiškų šeimų tik 38.4% sutiko, kad vyras yra šeimos galva. Visuose Amerikos šeimų apklausinėjimo daviniuose vystyklų keitimas, vaikų priežiūra ir grindų plovimas yra įtraukta į vyro pareigas.

     Sėkmingose katalikiškose vedybose 70% moterų pasisako už vyro vadovavimą šeimoje. Ir tai nereiškia žmonos nužeminimą ar vyro tironišką valdžią. Tai vyro atsakomybės ir subrendimo ženklas.

     Tarpusavio meilės ugdymo klausimas yra sunkiai išsprendžiama sąvoka, nes iš 855 katalikiškų šeimų tik 26% prisipažino esą įsimylėję. Daugeliui meilė blėso su kiekvienais metais.

     Žmonos pasiaukojimą vyrai stato pirmoje vietoje, o moterys pagyrimus ir atmintinų sukaktuvių prisiminimus, įrodančius vyro meilę.

Religija trečioj vietoj

     Apklausinėti 476 katalikai vyrai ir moterys (vedę 10 metų ir daugiau) sutiko, kad panašūs pomėgiai ir domėjimasis tais pačiais dalykais yra labai svarbu vedybose. Iš jų atsakymų sudaryta svarstytini klausimai: vedybų esmė ir tikslas, pajamos, religija, pomėgiai, uošviai ir artimieji, siekimai, paskirtis, išlaidos, žmonos tarnyba, apsigyvenimo vieta, pareigos, prisitaikymas, vedybų šventumas, vaikų auklėjimas, religinis vaikų auklėjimas.

     Įdomu, kad religijos svarba paminėta tik trečioje vietoje, tačiau, nagrinėjant pačius išsiskyrimus, laisvamaniai yra pirmaujantys skyrybose. Pavyzdžiui: iš 13,528 Maryland’o šeimų išsiskyrimai taip skirstomi: 4.6% žydai, 6.4% katalikai, 6.8% protestantai, 15.2% mišrios vedybos, 16.7% laisvamaniai.

Laimingų vedusiųjų bruožai

     Atradę savo tikrą paskirtį vedybose, žmonės turi panašių charakterio bruožų. Kaip pastebėti laimingai vedusį vyrą? Jis yra lygaus ir pastovaus būdo. Noriai bendradarbiauja su kitais žmonėmis. Pinigų reikaluose taupus ir atsargus. Mėgsta konservatyvumą ir duoda daug reikšmės gyvenime religijai. Pagrindiniai bruožai sėkmingai ištekėjusių moterų: nuoširdžios ir atjaučiančios kitus. Sunkiai įžeidžiamos ir visiškai nesirūpina nereikšmingomis apkalbomis. Nesistengia paveikti kitų. Ypač mėgsta auklėjimo sritį. Į gyvenimą žvelgia optimistiškai, ramiai, savimi pasitikėdamos.

Paruošė Gailutė Valiulienė