LEIDĖJŲ PRAŠYMAS

Leisdami “Laiškus Lietuviams”, Tėvai Jėzuitai susilaukia ne pelno, bet nuostolio. Metinė prenumerata yra per žema: iš jos žurnalas negali išsiversti. “Laiškų Lietuviams” leidėjai prašo visų galinčių skaitytojų paremti žurnalą aukomis, o labiau pasiturinčiųjų — stambesne auka tapti žurnalo vieno numerio mecenatais.

JAUNIMO CENTRO STATYBA

Praėjusio dešimtmečio patirtis mums visiems labai aiškiai įrodė, kad Jaunimo Centro Čikagoje patalpos yra per mažos. Tad norėdami, kad jis ir toliau visiems patarnautų, būtinai turime nedelsdami jį padidinti. Už kiekvieną auką būsime visiems labai dėkingi. Jeigu kas paaukos bent tūkstantį dolerių, tai jo pavardė bus įrašyta specialioje lentoje Jaunimo Centre. Statybą netrukus pradėsime. Norime visus nuraminti, kurie baiminasi, kad kada nors Jaunimo Centras gali atitekti svetimtaučiams: Jaunimo Centras yra ir liks privati Lietuvos Jėzuitų provincijos nuosavybė. Aukas prašome siųsti kun. J. Kubiliui, S.J., 2345 W. 56th St., Chicago, Ill. 60636.

TAUTOS KANKINIŲ PAMINKLAS

Lietuvių Tautos Kankinių Paminklas, Šv. Marijos Gailestingumo Motinos — Aušros Vartų koplyčia šalia Švento Petro karsto Bazilikoje Romoje jau ruošiama. Kasimo darbai jau baigti, vykdomi sienų ir lubų sutvirtinimo darbai, ruošiami dekoracijų projektai. Vatikano ir lietuvių archyvuose liks koplyčios aukotojų vardai, kurie bus įdomūs ne tik šiandien, bet ir tolimoje ateityje. Reiktų, kad lietuvių vardų ten būtų tūkstančiai. Galima įrašyti save, savo šeimos narių, savųjų ir pažįstamų kankinių vardus, pasiunčiant auką adresu: Lithuanian Martyrs’ Chapel Fund, 2701, W. 68th St. Chicago, Ill. 60629. Amerikoje aukos nurašomos nuo mokesčių (tax deductible).

LITERATŪROS KONKURSAS JAUNIMUI

Detroito St. Butkaus šaulių kuopos spaudos ir kultūros sekcija skelbia novelės-apysakos konkursą jaunimui, ne vyresniam 30 m. amžiaus. Rašinių dydis: 25 ar daugiau mašinėle rašytų psl. Rašinių turinį autoriai pasirenka laisvai, tačiau pageidaujama, kad būtų iškeltas patriotizmas. Dovanos: 300 dol., 200 dol. ir 100 dol. Rašiniai siunčiami iki š. m. rugsėjo 1 d. Vl. Mingėlai, 33546 Clifton Dr., Warren, Mich. 48092. Platesnė informacija pasirodė kitoje periodinėje spaudoje.

DAILININKŲ KŪRYBA SKAIDRĖSE

Pats naujausias Lietuvių Foto Archyvo užmojis yra pradėti leisti lietuvių dailininkų skaidres. Jau ruošiamas seselės Mercedes 40 dailės darbų rinkinys su komentarais. Užsisakyti galima: Lietuvių Foto Archyvas, 2345 W. 56th St., Chicago, Ill., 60636.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Čikagos jaunimo centras 1957-1967, Išleido Lietuviai Tėvai Jėzuitai Jaunimo Centro pirmajam dešimtmečiui paminėti. Red. J. Vaišnys, S. J. Meninė priežiūra R. Tvero. Fotografijos Alg. Kezio, S. J.

Š. Amerikos Lietuvių Studentų Sąjungos 1967 METRAŠ

TIS. Prisimenami Jaunimo Metai, apžvelgiama bendroji studentų veikla. Red. M. Dranga. Iliustr. fotografijomis bei V. A. Dirdos piešiniais. 118 p.

Danguolė Sadūnaitė. TU ESI MANO ŽEMĖ. Naujas eilėraščių rinkinys. Spaudė Lietuvių Enciklopedijos spaustuvė. 45 psl.