Šis “Laiškų Lietuviams” numeris yra iliustruojamas Alg. Kezio, S. J. medžių nuotraukomis, lydint poezijos eilutėms... Medis yra tapęs paties žmogaus gyvenimo simboliu — jo gimimo, augimo, prieglobsčio - pavėsio, kryžiaus, karsto ir prisikėlimo... O Antano Nako tapyboj augmenija skelbia “Gloria” Dievui, kartu vaizduodama organiškus žmogaus religijos išgyvenimus 

 

                  Šiltos medžio rankos tave glaudžia
                  Tu — paukštelis lizde!
                  Vėjai viršūnėm nubėga, nusiaučia...
                  Tu — saugus pas mane.

Nijolė Jankutė

 

  Tie medžiai-šmėklos šlamėjo
  Savo belapę dainą,

Kad jų šaknis atverčiau,
Savo ženklais išrašyčiau.

Julija Švabaitė

 

Medžių pirštai mediniai,
Smėlio audrų išdrožti,
Mane tvirtai apkabino,
Kaulo žiedais surišo.

Julija Švabaitė

 

BE PARTITŪROS

VLADAS ŠLAITAS

O,
Žemaitkiemio sodžialka!
Su varlių orkestrantais,
kurie grodavo taip, kad drebėdavo visas bažnytkaimis.
Kurie grodavo be dirigento ir partitūros,
 nusileidus pakalnėn vasaros vakaro saulei.