Protestantų, ortodoksų ir kitų krikščionių atstovai, dalyvaujant katalikų stebėtojams-konsultantaras, tariasi Pasaulio Bažnyčių Tarybos IV suvažiavime Uppsaioje.

     Uppsala — tai švedų miestas su nemirtina religine ekumenine vyskupo Natano Söderblomo tradicija. Jame liepos 4-20 d. vyksta Pasaulio Bažnyčių Tarybos IV generalinis suvažiavimas (apie šios visus krikščionis apjungti siekiančios Tarybos įsteigimą bei ankstyvuosius suvažiavimus žr. kun. Anso Trakio str. “Krikščionių vienijimosi pastangos”, “L. L.”, 1966, liepa-rugp., 278 psl.). Jame dalyvauja 600 su viršum atstovų iš 231 bažnyčių, apie 170 konsultantų, 65 stebėtojai ir apie 200 jaunimo atstovų. Iš viso, įskaitant svečius, bus apie 4,000 asmenų. Tai didelė vienybės siekiančių krikščionių manifestacija.

     Tikrai reikia pasidžiaugti, kad bendradarbiavimas su Romos Katalikų Bažnyčia per paskutinius 7 metus tiek pasistūmėjo pirmyn, kad šiame suvažiavime dalyvaus paties popiežiaus paskirti katalikai stebėtojai-konsultantai.

     Bendradarbiavimas tarp Pasaulio Bažnyčių Tarybos ir Romos Katalikų Bažnyčios eina sekančiais keliais: 1) praktiškame gyvenime, filantropijos srityje, o taip pat socialiniame ir tarptautiniame gyvenime; 2) teologijos diskusijomis apie tikėjimo pagrindus bei ekumeninius santykius; 3) svarstymu kaip pašalinti artimesnį sugyvenimą trukdančias kliūtis ryšium su mišriomis vedybomis, religine laisve, kitų bažnyčių narių viliojimu ir kt.; 4) bendru rūpesčiu dėl krikščionių misijų, tiek tarp savųjų, tiek tarp nekrikščionių.

     Bendra katalikų, protestantų ir stačiatikių komisija sėkmingai dirba jau 3 metus. Jos išvados bus svarstomos Uppsalos suvažiavime.

     Šio visuotinio suvažiavimo šūkis paimtas iš apaštalo Jono Apreiškimo knygos: “Štai, aš visa darau nauja”. Svarbiausi darbai bus atlikti 6 sekcijose ir 8 komisijose. Sekcijų temos:

     1)    Šventoji Dvasia ir Bažnyčios visuotinumas;

     2)    atsinaujinimas misijose; 3) ekonominio ir socialinio lygio kėlimas pasaulyje; 4) Bažnyčios uždaviniai siekiant teisingumo ir taikos tarptautiniuose santykiuose; 5) Dievo kultas šių laikų supasaulėjusiame amžiuje; 6) siekiant naujo gyvenimo būdo. Komitetai toliau ryškins ekumeninius uždavinius, aiškins Bažnyčios padėtį pasaulyje ir t. t.

     Suvažiavime Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčią oficialiai atstovaus kuratorė Halina Dilienė iš Čikagos. Iš jos laukiame tolimesnės informacijos apie vykstanti suvažiavimą.

Kun. Povilas Dilys