LABDARA STUDENTAMS VOKIETIJOJE

Lietuvių medžiaginė būklė Vokietijoje vidutiniškai yra, be abejo, menkesnė negu kitose Europos valstybėse, nekalbant apie JAV, Kanadą bei Australiją. Iš tremtinių Vokietijoje pasiliko silpnesnysis, komisijų emigruoti nepriimtasis elementas, kaip nesveikų tėvų ir mažamečiais vaikais gausios šeimos. Mokosi lietuvių jaunimas Vasario 16 gimnazijoje ir vokiečių mokyklose, bet dėl finansinių sunkumų maža kas gali eiti aukštuosius mokslus. Neseniai yra įsteigta Lietuvių šalpos draugija “Labdara”. Nors įstatuose numatytas ir paramos teikimas jos reikalingiems tautiečiams, bet, valdybos nusistatymu, pagrindinis draugijos tikslas bus rūpintis lietuvių kilmės moksleivija. Negausių draugijos narių akys krypsta į užjūrio tautiečius. Kviečiame stoti į narius (metinis mokestis DM 12), skirti stipendijas, globoti pavienius moksleivius, parinkti aukų pobūviuose ar skirti rengiamų pramogų pelno dalį. Adresas: Litauische Hilfsverein LABDARA, e. V. J. Glemža, 7 Stuttgart-Bad Cannstatt, Steinhaldenstr. 147. Banko sąskaita — Staedt. Girokasse Stuttgart Konto Nr. 1185168, Stuttgart 1. Postfach 387.

LEIDĖJŲ PRAŠYMAS

Leisdami “Laiškus Lietuviams”, Tėvai Jėzuitai susilaukia ne pelno, bet nuostolio. Metinė prenumerata yra per žema: iš jos žurnalas negali išsiversti. “Laiškų Lietuviams” leidėjai prašo visų galinčių skaitytojų žurnalą paremti aukomis, o labiau pasiturinčiųjų — stambesne auka tapti žurnalo viso numerio mecenatais.

AUGSBURGIEČIAMS PADĖKA

Buv. Augsburgo lietuvių gimnazijos suvažiavimo rengimo komitetas Čikagoje nuo suvažiavimo likusi 83 dol. pelną, savo pačių aukomis padidintą iki 113 dol., paskyrė “Laiškų Lietuviams” žurnalo paramai, atsižvelgdami į tą faktą, kad tam suvažiavimui rengti nemaža laiko ir pastangų buvo padėjęs to žurnalo redaktorius Kęstutis Trimakas, S. J.

Šio žurnalo redaktorius, prisimindamas, jog savo pirmosios redaktorystės žingsnius pradėjo Augsburgo gimnazijos penktosios klasės suole, nuoširdžiai dėkoja visiems savo gimnazijos mokytojams ir mokiniams už anuometinę ir dabartinę moralinę ir finansinę paramą.

LAIŠKŲ LIETUVIAMS STRAIPSNIO KONKURSAS

“Laiškų Lietuviams” žurnalo redakcija, atsižvelgdama į faktą, kad lietuvių išeivių visuomenėje pasitaiko nemaža nesantaikos, nesutarimų ir susiskaldymo, ir norėdama tautiečių tarpe skleisti darnaus sugyvenimo minti bei dvasią, 1968-1969 metų rašinio konkursui parinko atitinkamą temą, būtent, “Tolerancija ir ištikimybė principams, kryžiuojantis pažiūroms ir nuomonėms” (kaip yra lietuvių visuomenėj ir kaip turėtų būti).

Rašinys (straipsnis, beletristinis vaizdelis ir kt.) turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir išsiųstas kartu su atskirame vokelyje Įdėta tikrąja pavarde bei adresu “Laišku Lietuviams” redakcijai, 2345 W. 56th St., Chicago, Ill. 60636, U.S.A. Konkurso terminas — 1969 m. vasario 1 d. (pašto antspaudo data). Atsiųsti rašiniai tampa žurnalo nuosavybe ir gali būti jame spausdinami. Vertinimo komisija bus paskelbta vėliau. Skiriamos premijos: I — 100 dol., II — 50 dol. ir III — 25 dol. Premijoms paskyrę yra: 100 dol. — V. Kuliešius ir 25 dol. — Pr. Razminas.

KONKURSAS JAUNIMUI

Jaunesnioji karta gerokai kritikuoja vyresniųjų lietuvių išeivių visuomenę dėl joje pasitaikančios nesantaikos ir susiskaldymo. Naudinga būtų ir jiems leisti pasisakyti, ne tiek pakritikuoti, kiek ieškoti išeities. Todėl ta pačia aukščiau minėta tema skelbiamas rašinio konkursas ir jaunimui, ne vyresniam kaip 20 metų amžiaus (siunčiant rašinius, pažymėti “jaunimo konkursui”). Skiriamos dvi premijos: I — 50 dol. ir II — 25 dol.

KVIETIMAS

Parodos rengimo komitetas kviečia visus atsilankyti i Antano Nako tapybos darbų parodą, kuri įvyks š. m. lapkričio 16-24 d. Čiurlionio galerijoje Jaunimo Centre Čikagoje.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Alg. M. Budreckis. THE LITHUANIAN NATIONAL REVOLT OF 1941. Išleido Juozas Kapočius. 147 psl. Kaina 4 dol.

LSDP Užsienių Delegatūros VEIKLOS GAIRĖS. Priimtos 1967 m. Atspausdinto Nida Press Londone. 1968. 23 psl.