Aš bėgau nuo Jo, per naktis
ir per dienas;

Aš bėgau nuo Jo labirintiniais
Savo minties keliais; ir savo
    ašarose
Aš slėpiausi nuo Jo, ir po sruvenančiu
     juoku.

FRANCIS THOMPSON

Francis Thompson (1859-1907) yra anglų rašytojas, savu laiku buvęs bastūnu, klajojusiu Londono gatvėse. Daugelio kritiku nuomone, jo “The Hound of Heaven” yra pati stipriausia religinė poema anglų kalba. Visos šio “L. L.” nr. nuotraukos yra iš ruošiamos knygos, iliustruojančios tą poemą Algimanto Kezio, S. J., fotografijomis.

Aš skubėjau vaizdingomis viltimis...

Ir šoviau, kritau,
    baimių bedugnių titaniškon glūdumon,
Nuo tų stiprių Kojų, kurios sekė,
    sekė mane.

Bet neskubėdamos vejasi,
Ir nesutrukdomu greičiu,

 

Apgalvotai sparčiai, didingu artumu,
Jos dunda
ir Balsas dunda
    arčiau negu Kojos

“Viskas išduoda tave, kurs išduodi Mane"

Aš maldavau kaip nusikaltėlis
Prie ne vieno širdies lango,
    dengto raudonom užuolaidom,
Pinto meilės pinučiais;
(Nors žinojau meilę Jo, kuris
     mane sekė,
Tačiau giliai bijojau,
Kad, turėdamas Jį, aš nieko kitko
negaliu turėti)...

Mano šviežumą išpylė savo drebantį
    lietų i dulkes;
Ir dabar mano širdis yra sudužęs indas,
Kuriame ašarų nuobyros rūgsta,
atskeltos
visad
Nuo pastyrusių minčių, drebančių
Ant atodūsingų mano minties šakų.

Balsas yra mane apsupęs kaip sprogstanti
     jūra:
“Ar tavo žemė taip sužalota,
Sudaužyta į šukes ir skeveldras?
Štai! Viskas bėga nuo tavęs, nes tu
    bėgi nuo Manęs!

Viską, ką aš iš tavęs paėmiau, ėmiau
Ne tave skriausti,
Bet kad tu visko ieškotum
    Mano rankose.

O, mieliausias, akliausias, silpniausias,

Aš esu Tas, kurio tu ieškai!
Tu atstumi meilę,
     atstumdamas mane”.