LIETUVIŲ ŠVIETIMO IR ŠEIMOS METAI

     Tautinė šeima ir sava lietuviška mokykla svetur atsidūrusiems lietuviams turi išskirtinę reikšmę: iš tokių šeimų kyla busimieji mūsų bendruomenės nariai bei vadai, o mokykla jų darbą pratęsia bei papildo tautinio švietimo ir auklėjimo vaisiais. Tėvams ir mokytojams daugiausia esam dėkingi už tai, kad šiandien esam sąmoningi savo tautos vaikai ir vieningos savo bendruomenės nariai. Laikomės jų padėties dvasiniais, moraliniais ir tautiniais pagrindais.

     Tačiau tiek tautinė mūsų šeima, tiek tautinė mūsų mokykla svetur susiduria su ypatingais sunkumais ir pavojais. Todėl abi reikalingos visų dėmesio, supratimo ir paramos. Šitai suprasdamas, PLB III Seimas, įvykęs 1968 rugpiūcio 30 — rugsėjo 1 New Yorke, nutarė 1969 paskelbti LIETUVIŲ ŠVIETIMO IR ŠEIMOS METAIS. Vykdydama šį seimo nutarimą, PLB Valdyba visų kraštų lietuvių bendruomenes, organizacijas, parapijas, spaudą, radiją ir paskirus lietuvius prašo: 1) kreipti šiais metais išskirtinį dėmesį į lietuviškos šeimos ir lietuviško švietimo reikalus, 2) kelti bei ryškinti jų tikslus ir uždavinius, 3) sudaryti sąlygas jų darbui, susipratusi, valingą ir veiklų lietuvį jaunuolį ugdant.

     Lietuvių švietimo ir šeimos metų planavimo darbai PLB Valdybos 1968 lapkričio 23 dienos posėdžio nutarimu pavesti PLB Švietimo Tarybai.    Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba

JAUNŲJŲ PREMIJA

     JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo Taryba skelbia Jaunųjų premiją. 1968-1969 m. lietuviai vaikai ir gimnazistai (pavieniai ir per organizacijas bei mokyklas) kviečiami balsuoti už geriausiai patikusį prozos kūrinį “Eglutėje”. Kūrinys, surinkęs daugiausia balsų, bus apdovanotas Jaunųjų premija. Balsavimas prasideda su

1968 m. rugsėjo numeriu. Balsuojama kas mėnesį. Jei originalus kūrinys tik vienas (pvz. 1968 m. spalio numery), tą mėnesį nebalsuojama. Balsavimas baigiasi su birželio numeriu. 1969 m. rudenį bus paskelbta, kurie trys kūriniai surinko daugiausia balsų ir įvyks galutinis balsavimas. Bus balsuojama už vieną iš tų trijų. Kūrinys, surinkęs daugiausia balsų, bus apdovanojamas Jaunųjų premija, t. y. turės garbę būt išspausdinamas mūsų laikraščiuose. Reikalingi duomenys: 1) mokyklos vardas, organizacijos vienetas, jei pavienis — pavardė, 2) vietovė, 3) kiek balsų už kurį kūrinėlį; žymėti pagal amžių: I — nuo mažens iki 12 m.; II — nuo 13 m. iki 19 m. Duomenis siųsti: Mrs. E. Vaišnys, 511 S. Chicago Ave., Champaign, Illinois, 61820, USA.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

LIETUVIŲ LITERATŪRA SVETUR, 1945-1967. Red. K. Bradūnas. Rašo: A. Vaičiulaitis, K. Keblys, R. Šilbajoris, St. Santvaras, Vl. Kulbokas, J. Girnius ir Č. Grincevičius. Išleido į Laisvę Fondas. Dailininkas Vyt. Virkau. 696 psl. $10.00.

LUX CHRISTI. Nr. 1(56). 1968 lapkr. Leidžia ALRK Kunigų Vienybė. Red. kun. A. Juška.

Anatolijus Kairys. ŠVIESA IR ELDORADO. Čikagos Skautininkų-ių Ramovės skelbtame dramos konkurse I ir II premijas laimėję veikalai. Išleido Terra. 142 psl.

1969 M. KALENDORIUS. Dieninis, su pasiskaitymais. Išleido Nidos Knygų Klubas ir Europos Lietuvis. Užsisakyti Lithuanian House LTD, Ladbroke Gardens, London W. 11. Great Britain. Kaina amer. $1.50, 7 angl. šil. arba 4.20 DM.

ŽURNALO PRENUMERATA PAKELIAMA

Brangstant popieriui, paštui ir kitoms spaudos priemonėms, “Laiškų Lietuviams” žurnalas jo leidėjams Tėvams Jėzuitams atneša vis daugiau nuostolių. Kai kuriems skaitytojams siūlant, ir patys leidėjai jaučia būtiną reikalą prenumeratos kainą pakelti (žr. lapkr. “L. L.” nr. 400 psl. “Kad liktume gyvi” ir 439 psl. “Kelti prenumeratą”). Pradedant 1969 m., prenumeratos kaina metams bus $5.00.

ADMINISTRACIJA PRANEŠA

Skaitytojų patogumui “L. L.” administracija laikosi tokios tvarkos: skaitytojams žurnalo prenumerata pratęsiama automatiškai, nebent jie iš anksto praneša administracijai žurnalo nebesiuntinėti arba ji siuntinėti tik 1968 m. Už 1968 (ir ankstyvesniųjų) metų prenumeratą dar neužsimokėję skaitytojai prašomi atsilyginti. Prenumeratos kaina 1968 m. — $4.00; 1969 m. — $5.00.

Administracija taip pat prašo skaitytojų jai pranešti apie savo adresų pakeitimą.

LAIŠKŲ LIETUVIAMS STRAIPSNIO KONKURSAS

“Laiškų Lietuviams” žurnalo redakcija, atsižvelgdama į faktą, kad lietuvių išeivių visuomenėje pasitaiko nemaža nesantaikos, nesutarimų ir susiskaldymo, ir norėdama tautiečių tarpe skleisti darnaus sugyvenimo minti bei dvasią, 1968-1969 metų rašinio konkursui parinko atitinkamą temą, būtent, “Tolerancija ir ištikimybė principams, kryžiuojantis pažiūroms ir nuomonėms” (kaip yra lietuvių visuomenėj ir kaip turėtų būti).

Rašinys (straipsnis, beletristinis vaizdelis ir kt.) turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir išsiųstas kartu su atskirame vokelyje idėta tikrąja pavarde bei adresu “Laiškų Lietuviams” redakcijai, 2345 W. 56th St., Chicago, Ill. 60636, U.S.A. Konkurso terminas — 1969 m. vasario 1 d. (pašto antspaudo data). Atsiųsti rašiniai tampa žurnalo nuosavybe ir gali būti jame spausdinami. Vertinimo komisija bus paskelbta vėliau. Skiriamos premijos: I — 100 dol., II — 50 dol. ir III — 25 dol. Premijoms paskyrę yra: 100 dol. — V. Kuliešius ir 25 dol. — Pr. Razminas.

KONKURSAS JAUNIMUI

Jaunesnioji karta gerokai kritikuoja vyresniųjų lietuvių išeivių visuomenę dėl joje pasitaikančios nesantaikos ir susiskaldymo. Naudinga būtų ir jiems leisti pasisakyti, ne tiek pakritikuoti, kiek ieškoti išeities. Todėl ta pačia aukščiau minėta tema skelbiamas rašinio konkursas ir jaunimui, ne vyresniam kaip 20 metų amžiaus (siunčiant rašinius, pažymėti “jaunimo konkursui”). Skiriamos dvi premijos: I — 50 dol. (mecenatė — S. Rudokienė a. a. vyro dr. Ant. Rudoko šviesiam atminimui) ir II — 25 dol.

LEIDĖJŲ PADĖKA

“Laiškų Lietuviams” leidėjai Tėvai Jėzuitai nuoširdžiai dėkoja skaitytojams, auka parėmusiems žurnalo leidimą. 20 dol. aukojo Jonas ir Nijolė Dėdinai iš Pittsford, N. Y. 12 dol. — Aldona ir Vytautas Kamantai iš Westmont, Ill. Po 6 dol. — K. Gudinskas (Hamiltono); A. Ostrauskas ir K. Grina (iš Čikagos). Po 5 dol. — V. Janulaitis, K. Majauskas, H. Valiulis, J. Guobužis, J. Gaižutis, A. Baradas (iš Čikagos); A. Matulionis (Plattsburgh); kun. dr. P. Ragažinskas (Texas); J. Kizlauskas (Cicero). Po 4 dol. — A. Šiurnienė ir kun. J. Velutis (iš Čikagos). Po 3 dol. — V. Rupinskas (Čikaga); S. Dapkus (Toronto). Po 2 dol. — V. Mažeika, O. Nagelė, S. Žiupsnys, M. Žilys, A. Petokienė, A. Naujokas, K. Linkus, C. Janušauskas (iš Čikagos), V. Paulionis, J. Danaitis (Kanada); kun. J. Adomaitis (Mich.); A. Pavasaris (Kalif.); S. Petrauskas (N. J.); J. Skladaitis (Pa.); J. Davidson (Texas); A. Gylienė (Wash.); A. Bačkaitis (Va.); B. Jasevičius (Detroitas); B. Juodėnas (Clevelandas).