Vol. XX Nr. 1 SAUSIS-JANUARY

IŠEITI IŠ MŪRO Į DVASIĄ Sesuo M. Jurgita    1

STEBINT IR SVARSTANT ** *    2

LIETUVIŲ KATALIKŲ ORIENTACIJA ŠIŲ DIENŲ GYVENIME — II J. Pikūnas    6

ŽYGIAI LOTYNŲ AMERIKAI GELBĖTI A. Grauslys    10

KŪNO IR DVASIOS KONFLIKTAS XX AMŽ. P. Maldeikis    16

ATSAKANT: Kas darosi su Katalikų Bažnyčia: Ar ji protestantėja, ar... krikščionėja? Ponia Ona ir Kun. Trimakas    18

AKIRAČIAI: Žingsniai broliško sugyvenimo kryptin Evangelikų - katalikų ratelio dalyviai    20

Jeigu žmogus nesutinka su kito galvosena V. N.    28

Jaučiu, kad to įvykio skaudumas neatbuks      Motina    29

Įtampa lietuvių parapijoj A. Liulevičius    30

JAUNYSTĖ: Atsiliepimai į jauno Amerikos lietuvio laišką    36

ŠEIMA: Jei tik savo vyrą galėčiau pakeisti Išvertė G. Valiulienė    38

ANAPUS * * *    39

KRIKŠČIONIJA: Vienuolynai ieško sau vietos K. T.    40

ŠYPSANTIS: Vyrai apie žmonas ir kt. Parinko Pr. Alš.    41

ATGARSIAI    42

FILMAI. Filmus suglaustai vertinant    43

Šis numeris iliustruojamas Lietuvių Foto Archyvo paskelbtame spalvotų skaidrių konkurse premijuotu ir atžymėtų skaidrių fotografijomis: K. Daugėlos “Spalvos" (I premija, 21 psl.), J. Maleiškos “Karvės raudonoj pievoj” (II prem.. 22), G. Valiūnienės “Ruduo” (III prem., 23); laimėjusios atžymėsimus: J. Kasakaičio “Povo plunksna"’ (9), G. Valiūnienės “Ruduo tvenkinyje (13), A. Valiūno “Atoslūgis” (24), D. Tyjūnėlio “Gamtovaizdis” (27), A. Valiūno “Svajonės” (28), K. Daugėlos “Ruduo” (35), J. Sablausko “Krikštolo rutulyje" (35), A. Valiūno “Gamtos abstraktas” (37). Viršelio I psl. — A. Grigaičio nuotr.: 5 psl. — Alg. Kezio, S. J., nuotr.; 40 psl. — atvaizdas ruošiančiųjų komišką operą “La Serva Padrona”.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Vyriausias redaktorius — Kęstutis Trimakas, S. J. Redakcinis kolektyvas: Gintarė Ivaškienė, Stasys Yla, Algimantas Kezys, S. J. (foto redaktorius), Vaclovas Kleiza, dr. Arūnas Liulevičius, Aušrelė Liulevičienė, Zita Sodeikienė (meninė priežiūra), Nijolė Užubalienė, Juozas Vaišnys, S. J. (kalbos priežiūra). Administratorius — Petras Kleinotas, S. J. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. U.S.A. Telefonas — RE 7-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Connecticut. Prenumerata metams — $5.00; atskiro numerio kaina — $0.50.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50c. Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and at additional mailing office.