PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

Š. m. lapkričio 7 d. įvykusiame PrLB krašto tarybos posėdyje buvo perrinkta PrLB krašto valdyba: kun. J. Petrošius — pirmininkas, A. Moneys — vicepirmininkas, sekretorius, ir P. Klimas — iždininkas.

Iki š. m. spalio mėn. pabaigos lietuviams pamaldos Paryžiuje buvo sekmadieniais. Nuo š. m. lapkričio 1 d. pamaldos bus vieną kartą mėnesyje, tai yra, pirmaisiais mėnesio sekmadieniais 11 val. šiuo adresu: 10, rue Violet, Paris — 15 (metro: La Motte-Picquet arba Dupleix). Po pamaldų įvyks įvairaus pobūdžio Bendruomenės susirinkimai. Šitoks persitvarkymas yra padarytas, atsižvelgiant į dabartines lietuviškosios veiklos sąlygas. Be to, tesant vienam lietuviui kunigui Prancūzijoje, bus įmanoma dažniau ir reguliariau lankyti provincijos lietuvius ir talkininkauti jų veiklai.

Mielai kviečiame vykstančius Prancūzijon dalyvauti Paryžiaus lietuvių pobūviuose ar susirinkimuose. Ypač prašome atvykstančius studijoms ar ilgiau besilankančius Prancūzijoje pranešti savo atvykimą vienu iš šių adresų: PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ, 26, rue de Navarin, Paris — 9, tel. 526. 74-01; arba PRANCŪZIJOS LIETUVIU KATALIKŲ MISIJA, 178, rue de Belleville, Paris-20, tel. 797.33-24. Bendruomenė ir Misija pagal išgales mielai stengsis padėti besilankantiems Prancūzijoje.

Kun. J. Petrošius, PrLB krašto valdybos pirmininkas.

PADĖKA

“L. L.” leidėjai Tėvai Jėzuitai nuoširdžiai dėkoja skaitytojams, auka parėmusiems žurnalo leidimą. Po 10 dol. aukojo J. Mališka (Kanada); V. Germanas (Čikaga). Po 5 dol. — dr. O. Vaitas (Mich.), O. Jankevičiūtė (N. Y.), M. Ambrozaitienė (Ind.), A. Grigalūnas (Iowa), E. Gimbutienė (Los Angeles), E. Praninskie-nė, L. Ignatonis (Čikaga); po 3 dol. — Č. Senkevičius (Kanada), A. Šiaučiūnas (Cleveland), F. Medušauskas (Čikaga); po 2 dol. — A. Žemaitienė (Conn.), V. Tamulis (Mass), A. Jankauskaitė, S. Rutkus, V. Mitkus, M. Šileikis, S. Daukienė, J. Žebrauskas, V. Žirgulis (visi iž Čikagos), P. Pečkaitis (Worcester), Petrikas (Australia), J. Gataveckas, K. Stundžia (Kanada), B. Paulionis (Cleveland), B. Ginčiauskas (Ind.), J. Arvydas (Ill.), J. Krasauskas (Čikaga).

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Dainų ir arijų plokštelė “VACLOVAS DAUNORAS”. Tokiu vardu “Krivūlė” Mont-realyje išleido labai aukštos kokybės RCA gamintą ilgo grojimo Hi-Fi plokštelę. Plokštelėje dainininkas atlieka 16 dainų ir arijų. Lietuvių kompozitorių yra įdainuota 11 dalykų: J. Tallat-Kelpšos “Žaliojoj lankelėj”, St. Šimkaus “Pamylėjau vakar”, “Anoj pusėj Dūnojėlio”, V. Kačanaus-ko “Tų mergelių dainavimas”,

A. Apanavičiaus “Trakų pilis” (žodžiai Maironio) ir t. t. Svetimuosius atstovauja Don Basilio arija iš “Sevilijos Kirpėjo”, Zakarijo arija iš “Nabuc-co”, Karalius Pilypas iš “Don Carlos” ir kt. Solistą palydi tautiniai instrumentai, pianinas ir įvairūs orkestrai. Plokštelė gaunama pas platintojus, arba užsisakoma paštu prisiunčiant $5.55: KRIVŪLĖ, 5260 10-th Avė., Montreal 405, Canada, Que.