WILLIAM M. BARBIERI

Kada vartotu automobilių pardavėjai
pradeda pardavinėti eglutes,
žinau, kad Kalėdos artėja.
Viešpatie, aš ką tik nusipirkau vieną tokią
eglaitę. Benešant ją namo,
jos šakų spygliai įkyriai badė mane

tiesiog pro megztinį.
Jie privertė mane susimąstyti.

Toji eglaitė greičiausiai bus stovėjusi
sargyboje kokioj nors pamirštoj tarpukalnėj;
beatsispirianti prieš vėją, šaltį ir sniegą,
kad užaugtų ir būtų išrinkta Kalėdų egle.
“Eglė...,
sakytų šv. Pranciškus,mano sesuo.”

Šiandien tie spygliai papasakojo man tos eglės
istoriją, Aš ją pamėgau ir ėmiau ja žavėtis.
Kai sniegas ima kristi, kiti medžiai numeta
savo raudonus, geltonus, oranžinius, rudus lapus,
kurie kitados buvo jų pasididžiavimas.
Ir tada jie stovi nuogam paprastume
savo žieminiam gedulo apdare.
Visi žalumos, visi gyvybės ženklai yra pradingę.
Jie stovi juodi
be vilties.
Bet eglė yra skirtinga.
Viešpatie, ji tikrai ekscentriška!

Ar sniego apdengtam slėny,
ar apledėjusio šilo bendruomenėj,
ji narsiai kabinasi už gyvybės
savo šviežiai žaliom šakom.
Kada kiti medžiai traška nuo šalčio,
ji dainuoja.
Kada kiti mojuoja nuogas ir bevaises šakas,
ji priglaudžia ir šildo lizdą,
parūpindama pastogę žiemojančiam paukščiui.

Viešpatie, eglė yra žavi.
Stovinti kalno atšlaitėj,
apsišarmojusi sniego pudra,
apipurkšta dangaus...
Anksčiau apie ją man kalbėjo tik atvirutės
ir kelionių reklamos.

Viešpatie, padėk man būti egle žmonių tarpe.
Kada aplink mane visur šalta,
kada visa, ką darau ar bandau daryti,
ar ko noriu, kad galėčiau daryti,
atrodo be prasmės ir be vaisią,
kada kiti
mano broliaipasiduoda
ir leidžia kristi žiemos nusivylimo
mirusiems lapams, tada padėk man sekti egle.
Neleisk man keistis su žiema.
Kada aš atrodau, kaip kvailys,
siekdamas laimę ir jaunatvišką entuziazmą
išlaikyti gyvus, aš maldauju Tavęs, Viešpatie,
jėgų kabintis už tikros
pavasariškos vilties dygių šakų.

Kapinėse visada yra eglių.
Ar tai dėl to, Viešpatie?

Lietuvių kalbon išvertė Kęstutis Trimakas, S. J.

Iš ką tik amerikiečių spaudoj pasirodžiusios knygos ''Sidewalk'', iliustruotos Algimanto Kezio, S. ]., nuotraukomis.