“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” STRAIPSNIO KONKURSO LAIMĖTOJAI

"Laiškų Lietuviams straipsnių konkurso komisija, susidedanti iš pirm. Anatolijaus Kairio, sekr. Dalios Tallat-Kelpšaitės, narių: kun. Povilo Dilio, Reginos Raslavičienės ir Vytauto Germano, dalyvaujant "Laiškų Lietuviams" redaktoriui kun. Kęstučiui Trimakui, S. J., apsvarsčiusi atsiųstuosius rankraščius, nutarė premijuoti sekančius straipsnius: suaugusiųjų grupėje: Vinco Kuliešiaus skiriamą 100 dol. pirmąją premiją skirti už straipsnį, pasirašytą "Vox Rationis" slapyvardžiu; dr. Edmundo Ringaus skiriamą 50 dol. antrąją premiją — už straipsnį, pasirašytą A. Tautvydo slapyvardžiu. Trečiajai premijai tinkamo straipsnio nerasta; jaunimo grupėje: Stefanijos Rudokienės 50 dol. pirmoji premija skiriama už straipsnį, pasirašytą Nakties Svirplio slapyvardžiu, o Prano Razmino 25 dol. antroji premija — už straipsnį, pasirašytą Velnio Prietelio slapyvardžiu.

Atidarius vokus, sužinota, kad suaugusiųjų grupėje pirmosios premijos laimėtojas yra VYTAUTAS ZALATORIUS iš Cicero, Ill., o antrosios premijos laimėtojas — LEONARDAS DAMBRIŪNAS iš Brentwood, Md. Jaunimo grupėje pirmosios premijos laimėtoja yra RASA ŠILĖNAITĖ iš Putnamo mergaičių bendrabučio, o antrosios premijos laimėtoja yra ALDONA RYGELYTĖ iš Monroe, Conn.

ADMINISTRACIJA PRANEŠA

Skaitytojų patogumui “L L.” administracija laikosi tokios tvarkos: skaitytojams žurnalo prenumerata pratęsiama automatiškai, nebent jie iš anksto praneša administracijai žurnalo nebesiuntinėti arba jį siuntinėti tik iki nurodyto laiko. Prenumeratos kaina metams — 5 dol. Atskiro numerio kaina — 50 c.

LEIDĖJAI DĖKOJA

“L. L.” leidėjai Tėvai Jėzuitai nuoširdžiai dėkoja skaitytojams, auka parėmusiems žurnalo leidimą. 15 dol. aukojo S. Aukštikalnis (Detroit); 6 dol. kun. S. Morkūnas (Iowa); po 5 dol. — A. Mikėnas (Omaha), Z. Petkus (Park Ridge), J. Kaknevičius (Toronto), D. Žiūraitis (Oak Lawn), dr. A. Martis (Cleveland), A. Sadauskienė (Thronton), O. Ramanauskienė (Livonia), L. Kairys, S. Vaišvila, D. Varnaitis, A. Brencius (visi iš Čikagos). Po 3 dol. — H. Laucius (Oak Lawn), P. Augaitis (Delhi), J. Leščinskas (Detroit), S. Damašienė (Libertyville), S. Blynas (Conn.), B. Vizbaras (Boston), K. Jakštas, P. Šošienė (iš Čikagos). Po 2 dol. — J. Misevičius, A. Paulius, J. Bilevičius (visi iš Kanados).

LIETUVIŲ FONDAS

Lietuvių Fondo valdyba skelbia naują vajų 1969 metais. Baigiantis 1968 m., Fondas turėjo 2220 pilnateisių narių (be to, 246 Įmokėjusių mažiau 100 dol.); pagrindinis kapitalas — 515,226.85 dol. Visi skatinami LF vajų paremti.

LITUANISTIKA FORDHAMO UNIVERSITETE

Šių metų vasaros semestre Fordhamo Universitetas Niujorke turės du kolegijos ir du aukštesniuosius (graduate) lituanistikos kursus. Užsiregistruojama iki balandžio 1 d. Informacijos, stipendijų ir anketų reikalu kreiptis: The Lithuanian Program, Fordham University, Box AA, Bronx, N. Y., 10458.

KRIKŠČIONIŠKOSIOS DEMOKRATIJOS ISTORIJOS REIKALU

Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjungos Centro Komitetas prašo paskelbti, kad LKD Tarybos nutarimu, organizuojamas Krikščioniškosios Demokratijos Lietuvoje Istorijos leidimas. Keliatomį veikalą redaguos redakcinė komisija, vadovaujama “Tėvynės Sargo’' redaktoriaus dr. Domo Jasaičio. Visi, kurie turi bet kokios medžiagos —- knygelių, žurnalų, ir laikraščių iškarpų, fotografijų arba norį prie veikalo išleidimo prisidėti savo atsiminimais, prašomi nedelsiant siųsti visą medžiagą dr. D. Jasaičiui, 220 North Seventh Avenue, Mount Vernon, N. Y. 10550.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

SOCIALISTINIS REALIZMAS. Red. D. Velička. Išleido Pedagoginis Lituanistikos Institutas. Mecenatas A. Mackaus Knygų Leidimo Fondas. 58 psl. $2.00.

Dr. Pranas Skardžius. LIETUVIŲ KALBOS KIRČIAVIMAS. Išleido Pedagoginis Lituanistikos Institutas. Mecenatas Lietuvių Fondas. 117 psl. $5.00.

Louis Evely. VISI MES BROLIAI. Sulietuvino ir išleido Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserys. Spaudė Immaculata, Putnam. 103 psl. $2.50.

G. Česienė. RŪTELĖ. Skaitymai lituanistinių mokyklų antrajam skyriui. Iliustracijos Z. Sodeikienės. Išleido JAV LB Kultūros Fondas. 136 psl.

Vitalija Bogutaitė. LIETUS IR LAIKAS. Antrasis eilėraščių rinkinys. Išleido Ateitis. Viršelis V. Krištolaitytės. 57 psl. 2 dol.

Pranas Naujokaitis. AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. Viršelis P. Jurkaus. 62 psl. 2 dol.