Nuotrauka Vytauto Valaičio

ŠYPSANTIS

ŠKOTAS TARP KITŲ

     Anglas, prancūzas, vokietis ir škotas susitarė suruošti draugišką gegužinę ir kiekvienas šį tą su savim atsinešti.

     Anglas atsigabeno butelį whisky, prancūzas — kepalą baltos duonos, vokietis — rūkytą dešrą, o škotas — savo brolį.

SUOMIS IR ŠVEDAS

     Švedai apie savo kaimynus suomius pasakoja tokį anekdotą:

     Esą, švedas ir suomis susitiko smuklėje ir pradėjo gerti. Švedas, kiekvieną kartą stikliuką pakėlęs, pasakydavo “skol” ir išgerdavo iki paskutinio lašo. Suomis tą patį daręs, bet nieko nesakęs.

     Po kokio pusės tuzino stikliukų suomiui pritrūkę kantrybės ir jis, trenkęs savo stikliuką į kampą, atsigręžęs į savo kompanijoną, pasipiktinęs, paklausęs:

     — Tai ką, po velnių, ar mes čia atėjome gerti, ar kalbėtis?...

ŠKOTO DIAGNOZĖ

     Viename Škotijos miestelyje gatve beeidamas žmogus staiga pargriuvo ir gulėjo nekrutėdamas.

     Susirinkę aplinkui škotai tarėsi, kas daryti.

     Vienas autoritetingas pareiškė:

     —    Jis jau nebegyvas.

     —    Kaip gali tvirtinti, juk nė pulso nepatikrinai? — pastebėjo kiti.

     —    Nebėra reikalo tikrinti, — paaiškino tas.

     — Aš įkišau ranką į jo kišenę, ir jis nė nesujudėjo.

AUSTRALAS APIE AUSTRALIJĄ

Australas Cyril Pearl apie savo kraštą šitaip parašė:

     “Australija turi apie 11 milijonų gyventojų, 140 milijonų avių, 750 milijonų triušių ir 750 tūkstančių valdininkų, valstybės tarnautojų. Avių vilna duoda Australijai apie bilijoną dolerių metinių pajamų. Pusę šių pajamų sunaikina triušiai, darydami kraštui nuostolių, o vienas valdininkas kaštuoja Australijai tiek, kiek 1000 triušių, taigi, antrą pusę pajamų iš vilnos”.

INDĖNO SVAJONĖ

     Amerikoje senas indėnas, rodydamas puikiai žaliuojantį derlingos žemės slėnį, žada savo vaikaičiui:

     Netrukus, mano vaike, ši palaiminga žemė vėl priklausys indėnams, nes blyškiaveidžiai ruošiasi dangintis į mėnulį.

Parinko Pr. Alš.

NETVARKA

     Ligoninės laukiamajame sėdinčiam ponui slaugė pranešė, kad jo žmona pagimdė sūnų. Šalia jo sėdįs kitas ponas nervingai pašoko ir tarė:

     — Kas čia per tvarka, kad nesilaikoma eilės? Juk šis ponas tik ką čia atėjo, o aš jau visą valandą laukiu.

NAUJOVIŠKA ENCIKLOPEDIJA

     Knygynas — vieta, kur mirusieji gyvena.
     Savižudystė — kraštutinė savikritikos forma.
     Kastracija — Kubos valdymosi būdas.
     Mini — drabužis, parodąs maxi.
     Obstetrikas — darbo organizatorius gimdyvių skyriuje.