•    Čikagos jėzuitų (amerikiečių) provincija švenčia 50 m. sukaktį. Ji gali didžiuotis Lojolos universitetu, kurio centrinis padalinys turi 20 pastatų ir sutalpina 5.437 studentus. Nemažai lietuvių mokėsi ir jėzuitų Šv. Ignaco gimnazijoje, Čikagoje. Universitetas turi medicinos centrą ir ligoninę, kur mokosi 1200 medicinos ir odontologijos studentų. Lojolos universitetas turi savo padalinį Romoje.
•    Joseph Thomas, Newarko arkivyskupijos laikraščio “Advocate” redaktorius, pakviestas redaguoti Christoforų sąjūdžio leidinius. Šis sąjūdis ypač plačiai skleidžia savo biuletenį su daugeliu veiklios krikščionybės pavyzdžių ir paskatinimų.
•    Milijonas keliolikmečių JAV-se 1977 m. buvo laukiančios kūdikio. Net 458.000 jų padarė abortus, kas sudarė trečdalį visų JAV-se tais metais padarytų abortu. Čikagoje 1977 m. 343 mergaitės 11-14 m. susilaukė kūdikio.
•    Keliolikmečių moterystės labai nepastovios. Iš kiekvienų penkių tokių moterysčių net trys šešerių metų laikotarpy baigiasi perskyromis.
•    Šeimos savaitę jungtinę rezoliuciją, pasirašytą prez. Carterio, paskelbė JAV senatas ir atstovų rūmai. Šeimos savaitė bus kasmet Padėkos dienos savaitėje.
•    Tris dabartinio popiežiaus Jono Pauliaus II knygas, parašytas dar kai buvo kardinolas, ryžosi išleisti anglų kalba Seabury leidykla. Tų knygų vardai: 1. “Sign of Contradiction”— kalba apie dvasinį atsinaujinimą moderniajame pasauly; 2. “Love and Responsibility” ir 3. “Joy and Hope”. Paskutinioji knyga dar nebuvo išleista nė lenkų kalba. Ta pati leidykla 1979 m. išleis ir popiežiaus biografiją.
•    Popiežius Jonas Paulius II susirinkusiai 150.000 žmonių miniai į Šv. Petro bazilikos aikštę spalio 29 d. pareiškė, kad jo mėgstamiausia malda yra rožinis.
•    Jugoslavijoje auga susidomėjimas religija. Per 4 metus ten buvo išplatinta pusė milijono Šv. Rašto knygų. Jaunimui skirta iliustruota Šv. Rašto knyga kroatų, slovėnu ir albanų kalbomis taip patraukė dėmėsi, kad trumpu laiku jos paplito 142.000 egzempliorių.    J. Pr.