R. B.

     Šeimą, kurioje įvyko šis epizodas, gerai pažįstu. Moteris ištekėjo jauna: pasidavė daug už save vyresnio atakoms, įtikėjo jo meile, tarėsi pati pamilusi. Gimė sūnus, teko nutraukti studijas, vėliau, berniukui paaugus, nepaisydama vyro girtavimo, baigė mokslus. Ir pačiu laiku, nes vyras susirado sau lygią gyvenimo draugę, kuri ne tik nesmerkė stikliuko, bet pati mielai jį lenkdavo. Mano pažįstama persikėlė į kitą miestą, dirbo, augino berniuką ir labai ilgai stūmė šalin nuo savęs ją pamilusį žmogų. Tik po dvejų metų jo nepaliaujamo dėmesio, patikėjusi, kad jis myli ne tik ją, bet ir jos sūnų, ištekėjo antrą kartą. Prabėgo dar treji metai, atrodė, moteris gavo tarsi kompensaciją už buvusias skriaudas: berniukas irgi pamilo patėvį, vadino jį tėveliu, visi trys drauge žuvaudavo, slidinėdavo, tuo labiau, kad tikrasis tėvas visai sūnum nesidomėjo. Ir štai kartą įvyko toks epizodas. Berniukas, įsidūkęs kieme, išdaužė kaimynų langą. Tėvas jį už tai nubaudė: visą popietę uždraudė išeiti į kiemą. Tuo metu užėjo kaimynė. Pašnekėjusi apie šį bei tą su šeimininke, ji paklausė berniuką: "Romuti, kodėl tu ne kieme? Mano Audrius išėjo futbolo žaisti”. Berniukas atsakė: "Mane tėvelis nubaudė — neleido į kiemą”. "Matai, ką reiškia patėvis. Tikras tėvas taip neskriaustų savo vaiko. . .” — užjausdama suaimanavo kaimynė. Pamačiau, kaip nustėro motina, kaip tankiai tankiai sumirksėjo berniuko akys. O kaimynė jau trinktelėjo durimis, ir nežinau, ar ji sudrumstė dviejų sielų ramybę iš savo didelio naivumo ir netakto, ar joje prabilo kažkoks nenusakomas pavydas ar pagiežos jausmas šiai šeimai ir ji tai padarė tyčiomis. Bet berniukas?! Už ką jam kliuvo šie nuodai, graužiantys dar nesusiformavusio, daug ko nesuprantančio, bet jau aktyviai mąstančio mažo žmogaus sąmonę?

     Nenoriu galvoti, kad esame tokie pikti, greičiau — neatsargūs, negalvojantys, kad mūsų žodis ar veiksmas gali skaudžiai, net nepataisomai, sužeisti kitą. Ak, tie mūsų žodžiai! Tėvai po darbo dalijasi dienos įspūdžiais, šnekasi su svečiais, sakysim, prie stiklelio, kalba telefonu ar su kaimyne aptaria aktualijas — viską sugeria mažos auselės, ir nuo to, kokie tie žodžiai, labai priklauso vaiko brendimo laipsnis ir kryptis. Žodis — tai tiltas, nutiestas nuo vieno žmogaus prie kito. Bet žodžiai — ne tuščiaviduriai. Jie išraiška viso to, kuo mes gyvename, ko trokštame, siekiame, ką žadame, kaip vertiname vieną ar kitą gyvenimo reiškinį.

•    Čekoslovakijoje komunistinė vyriausybė kliudo eiti pareigas dviem vyskupams: Juliui Gabriui, Trnavos apaštališkam vikarui, ir Jan Korecui, kuris buvo slapta įšventintas vyskupu. Vysk. Korec yra jėzuitas.

•    JAV misijonierių skaičius užsienio misijose dabar siekia 6.601; yra kiek sumažėjęs.

•    Krikščionių moterų žurnalas, pradėtas leisti Old Tappan, N.J., pavadintas “Today’s Christian Woman”. Jo leidėjas — Fleming H. Revell bendrovė.

•    Šv. Marijos kunigų seminarijos ir universiteto Baltimorėje dekane paskirta Mercy vienuolijos seselė Patricija A. Smith. Akademinės dekanės pareigas teologijos mokykloje ji perima nuo sausio 1 d. Per 187 metus Baltimores vyskupijoje pirmas atsitikimas, kad tokioms pareigoms paskirta moteris. Sesuo Patricija seminarijos vadovybės dėmesį atkreipė savo išsispecializavimu pirmaujančio teologo jėzuito Karl Rahner raštuose.