•    Čekoslovakijoje saugumo policija suėmė 9 katalikų veikėjus, jų tarpe kelis kunigus, kurie reiškėsi, gindami žmogaus teises.

•    Seniausias kardinolas Alberto di Jorio, turėjęs 95 m. amžiaus, mirė rugsėjo 4 d. savo bute netoli Vatikano.

•    Floridos univerniteto biofizikos prof. dr. Philip Callahan, išanalizavęs Guadalupes Dievo Motinos paveikslą Meksikoje, nerado išaiškinimo, kad tas paveikslas būtų natūraliu būdu tiek ilgai nuo XVI šmt. taip tvirtai išsilaikęs ir prileido jo stebuklingo kilimo galimybę, kaip tai sako tradicija.

•    “Views of the News” organizacija, kurioje dirba jėzuitas kun. Kenneth Baker, iš apklausinėjimų nustatė, kad 64% katalikų JAV-se dalyvauja Mišiose ir dažniau, ne vien sekmadieniais, o 92% dažnai eina šv. Komunijos. Beveik visas 100% pasisakė, kad tikėjimas jiems daug ką reiškia, ir 91% pabrėžė, kad katalikų mokyklos yra svarbus reikalas. Apie 85% pasisakė už palikimą kunigų nevedusiais ir 87% pageidavo, kad seselės dėvėtų abitus. Minėtoji organizacija turi Savo radijo programą Catholic Views Broadcasts, Inc.

•    JAV-se auga perskyrų skaičius. Pvz. Cook apskrity 1978 m. buvo 45.759 vedybos ir 29.790 perskyrų.

•    Vašingtone 1979 m. rugsėjo 26-29 d. vyko vadinami Tarptautiniai Sacharovo apklausinėjimai, kuriuose pasmerkta prievarta Sovietų Sąjungoje. Pats dr. Sacharovas atsiuntė raštą, smerkiantį totalitarizmo plitimą, veidmainišką kastų sistemą Sovietų Sąjungoje, reiškiantį padėką tiems vakaruose gyvenantiems asmenims, kurie stengiasi kovoti prieš neteisybės aukas Sovietų Sąjungoje ir Rytų Europoje. Išvardindamas ypatingai skriaudžiamus Sovietų Sąjungoje, paminėjo ir lietuvi Petkų.

•    Jonui Pauliui II atvykus į Čikagą, čia su vietiniais susidarė apie 13.000 laikraštininkų ir radijo bei televizijos darbuotojų, kurie rūpestingai informavo apie popiežiaus apsilankymą. Grant Parke aukotose šv. Mišiose dalyvavo ne tik šimtai tūkstančių katalikų, bet ir protestantų, žydų ir visokių kitokių tikybų delegacijos. Čikagos miesto mokyklos, daugelis Įstaigų ir įmonių buvo uždarytos, kad kuo daugiau žmonių galėtų dalyvauti popiežiaus sutikime. Laikraščiai, televizija, radijas skyrė ypatingai daug vietos informacijoms apie popiežiaus atsilankymą.

•    Popiežiaus Jono Pauliaus II kalba Jungtinėse Tautose buvo su dėmesiu išklausyta, ištisai perduota televizijos tinklais ir tekstas išspausdintas laikraščiuose. Popiežius ypač pabrėžė žmogaus teises, laisvės reikalą, prašydamas, kad Jungtinės Tautos būtų visuomet forumas, tribūna, kur visos žmogaus problemos būtų teisingai sprendžiamos. Apgailestavo, kad net pati Žmogaus teisių deklaracija kai kur buvo užgožta politinių interesų. Ypač skatino energingai veikti, kad būtų panaikinti karai. Skatino daugiau dėmesio kreipti į dvasines vertybes ir į moralės ugdymą. Ragino sudaryti sąlygas, kad kiekviena tauta galėtų džiaugtis savo istorinėmis tradicijomis ir laisvai ugdyti savo kultūrą.

J. Pr.