Kun. A. Nockūnas, M.I.C.

     Kun. J. Burkaus knyga "Arti tikslo” lietuvių religinėj literatūroj užpildo žymią spragą, nes apie skaistyklą nelengva surasti smulkesnių žinįų. Tai galima tvirtinti ir apie patį Šv. Raštą, kuriame randamos tik kelios užuominos. Šis trūkumas privedė net prie to, kad daugumas protestantų visiškai neigia skaistyklos buvimą. Tiesa, krikščioniškoji tradicija šią tiesą pastoviai mokė nuo pat pirmųjų amžių iki mūsų laikų. Bet ir joje daug smulkmenų nerandame.

     Šios knygos autorius pirmiausia tiksliai perduoda Šv. Rašto ir krikščioniškosios tradicijos mokslą apie skaistyklą. Bet norėdamas plačiau šį klausimą nušviesti, jis cituoja ne tik įvairių teologų nuomones, bet gausiai mini įvairius pasisakymus ir iš privačių apreiškimų Bažnyčios kanonizuotiems šventiesiems bei kitiems mistikams. Nors Bažnyčia neįpareigoja tikinčiųjų tokius apreiškimus priimti, bet nė nedraudžia, jei tik jie neprieštarauja jos pačios oficialiam mokslui.

     Antra vertus, turint minty kai kurių mistikų gyvenimo šventumą, jų įvairias antgamtiškas dovanas, jų skelbiamų apreiškimų derinimąsi su Bažnyčioje nusistovėjusiu mokslu bei sveiko proto reikalavimais, negalima numoti ranka į tai, ką jie kalba apie skaistyklą.

     Nesu gerai susipažinęs su visais autoriaus cituojamais mistikais ir mistikėmis, bet daugelis iš jų, kaip šv. Katerina Genovietė, šv. Teresė Avilietė, šv. Katerina Sienietė, yra labai vertinamos visoje Bažnyčioje. Tikriausiai ir kiti autoriaus cituojami mistikai verti pasitikėjimo, nes jų mokslas ir patirtis sutinka su Bažnyčioje plačiai priimtomis nuomonėmis.

     Daugeliui skaitytojų bus naujiena, kad pagal šią knygą retai kas tiesiog nueina į dangų, kad skaistykloje ne visi vienodai kenčia ne tik laiko, bet ir skausmų aštrumo atžvilgiu, kad šventesnės sielos kartais turi ilgiau kentėti už tas, kurios tokio šventumo nėra pasiekusios, kad kenčiančios sielos meldžiasi už gyvuosius.

     Autoriaus kalba aiški ir tiksli. Nesutinku su jo peršamu žodžiu "Bendrija” vietoj "Bažnyčios”. Jei pradėsime iš lietuvių kalbos šalinti visus svetimos kilmės žodžius, tai kur bus galas?

     Reikia tikėtis, kad ši knyga sukels didesnį susidomėjimą tikinčiųjų tarpe ta tikrove, kurią vadiname skaistykla, kad ji neš paguodos mirusiems ir padės gyviesiems greičiau pasiekti dangaus laimę.

     Knyga yra 256 puslapių, kainuoja 6 dol. ir yra gaunama pas autorių, rašant šiuo adresu: Rev. J. Burkus, 809 Ramble St., Hot Springs, AR 71901.