ATSIUSTA PAMINĖTI

POVILAS KAUPAS. Monografija. Redakcinė komisija: Vytautas Kasniūnas, Aleksandras Marčiulionis, Juozas Mieliulis, Bronius Murinas. Didelis formatas, kieti viršeliai, 72 psl. Monografijoje yra apie 60 dail. Kaupo kūrinių nuotraukų. Labai gražiai spaudos darbas atliktas Morkūno spaustuvės.

Jurgis Blekaitis. RUDENS RITMU. Eilėraščiai. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas 1979 m. Dailininkas Pranas Lapė. Kieti viršeliai, 136 psl., kaina nepažymėta.

CRONICA de la Iglesia Catolica de Lituania. Lietuvos Bažnyčios kronika ispaniškai. Iliustravo sesuo Mercedes. Išleido Loyola University Press ir Liet. Kat. Bažnyčios Kronikai le'sti sąjungą, P. O. Box 29105, Chicago, IL 60629. Šiame 406 psl. leidinyje yra 1-7 kronikos numeriai.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. No. 35. Vertė Vita Matusaitis. Redaguoja kun. K. Pugevičius. Leidžia Kunigų Vienybė, 351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207.

I LAISVE. Nr. 76(113). Politikos žurnalas. Redaguoja Juozas Kojelis, 747 - 23rd St., Santa Monica, CA 90402. Administracija: 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305.

MUZIKOS ŽINIOS. Nr. 1-2 (224-225). Redakcijos ir administracijos adresas: 63-23 Wetherole St., Rego Park, NY 11374.

Nuoširdžiai dėkojame “Laiškų lietuviams” rėmėjams 100 dol. aukojo A. Poskočimas.

17 dol. aukojo kun. P. Ragažinskas.

Po 12 dol. aukojo: J. Klimas ir M. Kapačinskienė.

10 dol. aukojo p. Vakselienė.

9 dol. aukojo K. Dubauskas.

Po 8 dol. aukojo: V. Peseckas, M. Ambrozaitienė, K. Starinskas.

Po 7 dol. aukojo: V. Rapšys, A. Sadauskienė, J. Daunoras, V. Gaidelis, P. Baltuonis, A. Valayičius.

6 dol. aukojo M. Sabukonienė.

Po 5 dol. aukojo: A. Paulika, D. Mikoliūnienė, A. Dubauskienė.

Po 4 dol. aukojo: P. Žolynas, M. Cibulskis, M. Lapinskienė, V. Dalindienė, M. Pečiulienė, J. Zinkus.

Po 3 dol. aukojo: I. Smieliauskienė, M. Venckus, I. Alekna, L. Gvildienė, V. Andriulionis, M. Bichneviičus, A. Žigaitis.

Po 2 dol. aukojo: K. Kasinskas, A. Masiulis, A. Lauraitis, H. Laucius, V. Pleškus, B. Kruopis, A. Milvydas, M. Puškevičienė, A. Dundulis, T. Gleveckienė, M. Stašaitienė, D. Jurcienė, S. Pusvaškis, L. Kairys, G. Miglinienė, A. Dameika, J. Čėsna, kun. D. Kenstavičius, O. Elertienė, N. Dumbrytė, J. Paronis, L. Kupcikevičius, V. Poderys, J. Balčiūnas, S. Jucienė, J. Stašaitis, G. Končienė, B. Selenienė, J. Leščinskas, M. Kušlikienė, B. Raugas, kun. J. Grabys, O. Vaitas,

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Kristina Parėštytė, Nijolė Užubalienė, Danutė ir Gediminas Vakariai. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Viršelis ir skyrių vinjetės — Vilijos Eivaitės. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Telefonas 737-8400. Nek. Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata —- 8 dol.. atskiras numeris — 80 centų.