P. Krukonis — I prem. spalv.

B. E. Lišauskas — I prem. j.-b.

L. Sidrys — III prem. spalv.

V. Vosylius — II prem. j.-b.

 

“Laiškų lietuviams” koncertas - vakarienė

    “Laiškai lietuviams” įžengė į trisdešimtuosius savo gyvavimo metus. Jau baigiasi dvidešimtasis straipsnio “Geras draugas — retas paukštis” konkursas. Vertinimo komisija tuoj pradės skaityti atsiųstuosius straipsnius. Laimėtojams premijos bus įteiktos tradiciniame koncerte — vakarienėje š.m. kovo mėn. 10 d. 7 val. vak. Jaunimo Centre. Koncertinę dalį atliks mūsų žymiausios balerinos Birutė Barodicaitė ir Violeta Karosaitė.

    Staliukus prašome užsisakyti iš anksto. Auka asmeniui — 10 dol. Jeigu kas negalės sudaryti atskiro staliuko (po 8 asmenis), bus bendras stalas, bet vis tiek prašome bilietą įsigyti iš anksto, nes turime žinoti, kiek asmenų vakarienėje dalyvaus. Bilietai gaunami “Laiškų lietuviams” administracijoje.

    Mielieji skaitytojai, kai susitinkame kuria nors proga arba kai jūs mums rašote, dažnai dėkojate už žurnalą ir mus apiberiate komplimentais, bet geriausia padėka ir didžiausias komplimentas bus, jei ateisite į šį mūsų koncertą ir vakarienėje pabendrausite kartu su mumis. Tai bus mums ir moralinė, ir materialinė parama. Tad visų nuoširdžiai laukiame.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Vladas Šlaitas. NESU VĖJO MALONĖJE. Poezija. Išleido “Ateities” leidykla 1978 m. Aplankas Vilijos Eivaitės. 110 psl., kieti viršeliai, kaina 5 dol. Galima gauti pas platintojus ir leidykloje: Ateitis, 16349 Addison, Southfield, Mich. 48075.

Vincas Pietaris. ALGIMANTAS. I ir II dalis. Penktas leidimas. Išleido Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla 1978 m. Leidyklos adresas: 3001 W. 59th St., Chicago, Ill. 60629. Viršelis Vinco Luko. 543 psl., kaina nepažymėta.

AUŠRA. 1977.V.12 - 1978.III. Redagavo ir vardų rodyklę sudarė Jonas Damauskas. Išleido Akademinė skautija 1978 m. Leidyklos adresas: 8913 S. Leavitt St., Chicago, Ill. 60620. 222 psl., kaina nepažymėta. Tai rinkinys labai įdomių žinių iš Lietuvos pogrindžio.

ESAME JŪSŲ TARPE. Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos seserų vienuolijos leidinys 60 m. sukakčiai paminėti (1918-1978 m.). Redagavo sesuo Ona Mikailaitė. Keletas įdomių straipsnių ir daug iliustracijų, apibudinančių seselių veiklą išeivijoje.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Kristina Parėštytė, Nijolė Užubalienė, Danutė ir Gediminas Vakariai. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Viršelis ir skyrių vinjetės — Vilijos Eivaitės. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Telefonas 737-8400. Nek. Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris — 80 centų.