BIRUTĖ BARODICAITĖ pradėjo baleto pamokas pas Simą Velbasį. Paskui perėjo į Ellis Du Buolay baleto mokyklą. Pirmieji jos pasirodymai buvo su Illinois Ballet Co. Po to pateko į Ruth Page Lyric Opera Ballet, su kuria gastroliavo po visą Ameriką ir Kanadą. Po trejų metų išvažiavo į Europą ir ten šoko Austrijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje. Grįžus į Čikagą, vėl pradėjo šokti su Čikagos Baleto kompanija iki 1978 m., kai kompanija užsidarė. Šiuo metu dėsto baletą Lou Conti mokykloje. Savo karjeroje yra šokusi ''Gulbių ežero”, "Spragtuko”,

Birutė Barodicaitė

"Miegančios gražuolės”, "Raymonda” ir kituose klasiškuose bei modernaus stiliaus baletuose. Lietuvių visuomenei ji nėra per daug pažįstama, todėl bus gera proga ją pamatyti "Laiškų lietuviams” koncerte.

 

    VIOLETA KAROSAITĖ taip pat pradėjo pirmuosius baleto žingsnius pas Simą Velbasį. Toliau studijas tęsė pas Berniece Holmes. Išvykusi į Los Angeles, gilino baleto studijas pas Leon Varkas, Madame Nojinska, Panaiejf, Irena Kosmowska, Bakeffi ir kt. Šoko Greek teatre ir Santa Monica Ballet Co. Lietuvių Bendruomenės surengtose gastrolėse su Jaunučiu Puodžiūnu aplankė didesnes lietuvių kolonijas JAV ir Kanadoje. Paskui šoko su Čikagos Lyric Opera baletu, Ruth Page Ballet Co., o taip pat su International Ballet Co. Daugelį metų šoko "Spragtuką” McCormic Place, o taip pat ir Čikagos lietuvių operos pastatymuose. Mokytojauja Ruth Page baleto mokykloje ir Hyde Park Community Center. 1978 m. atidarė savo mokyklą Crestwood, Ill.

Violeta Karosaitė