Skydų tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J. Patarėjas- PROF. PETRAS JONIKAS

NETAISYKLINGAS PRIELINKSNIO ANT VARTOJIMAS

–    Prielinksnis ant paprastai nurodo, kad kas nors yra viršuj, susiliesdamas su kito paviršiumi, pvz.: Knyga guli ant stalo. Paukščiai tupi ant stogo. Kai nesusiliečiama, dažniausiai sakoma virs, pvz.: Paukščiai skraido virs stogo.

    Konstrukcijos su prielinksniu ant gali rodyti ir tokį paviršių, ant kurio dar nieko nėra, bet į kurį einama ar linkstama eiti, pvz.: Lipsiu ant kalno. Sėsk ant žirgelio. Lyja jam ant galvos.

    Prielinksnis ant gali būti vartojamas, nurodant objektą, į kurį nukreiptas veiksmas, išreikštas veiksmažodžiais pykti, niršti, bartis, rėkti, turėti akį, griežti dantį ir pan., pvz.: Aš ant tavęs pykstu. Jis ant manęs labai niršo. Nesibark ant savo žmonos. Dėl ko taip rėki ant to vaiko? Mokytojas ant to mokinio turi akį. Visi ant jo griežia dantį.

    Tačiau gana dažnai prielinksnis ant, ypač dėl svetimų kalbų įtakos, vartojamas netaisyklingai. Gal daugiau klaidų čia daro senesnioji karta, kuriai neigiamos įtakos yra padariusios slavų kalbos.

    1.    Kai vieta, kurioje kas yra ar į kurią vyksta, nėra susijusi su paviršiumi, konstrukcijos su prielinksniu ant nevartotinos: Buvau ant koncerto ( = koncerte). Einu ant susirinkimo (=į susirinkimą).

–    2.    Kai nurodomas objektas, į kurį nukreiptas veiksmas, išreikštas veiksmažodžiais mokytis, mainyti, atsakyti, skųstis ir pan., konstrukcijos su prielinksniu ant bendrinėje kalboje nevartotinos: Mano draugas mokosi ant agronomo (= agronomu). Tą aparatą išmainiau ant laikrodžio (=į laikrodį). Tuos vaistus išbandė ant jūrų kiaulyčių ( = su jūros kiaulytėmis). Už tai jis turėjo atsakyti ant savo kailio (=savo kailiu). Jis ant manęs ( =manimi) visuomet skundžiasi.

    3.    Konstrukcijos su prielinksniu ant netinka reikšti priemonei, kuri paprastai nusakoma įnagininku. Pvz. Aš moku groti ant smuiko (=smuiku). Einame pasivažinėti ant dviračių (= dviračiais). Mudu susikalbėsime ant pirštų ( =pirštais).

–    4.    Konstrukcijos su prielinksniu ant netinka laikui reikšti. Pvz.: Ant rytojaus (= Rytojaus dieną, rytoj) grįšiu. Išėjau tik ant valandžiukės ( = valandžiukei). Imk šiuos vaistus tris kartus ant dienos ( = per dieną). Ateik šį vakarą ant devynių (=devintą valandą, devyniomis).

–    5.    Prielinksnio ant konstrukcijos nevartotinos tikslui reikšti. Pvz.: Ateikite šį vakarą ant cepelinų ( = cepelinų, valgyti cepelinų). Nuvežiau automobilį ant remonto ( = remontuoti).

–    6.    Konstrukcijos su prielinksniu ant netinka reikšti būviui. Pvz.: Mano tėvas jau ant pensijos (= pensininkas, gauna pensiją). Šunį visuomet laikau ant grandinės ( = pririštą grandine).

    7.    Su prielinksniu ant pasitaiko nemaža netaisyklingų, dažniausiai verstinių žodžių junginių bei frazeologizmų. Pvz.: Jis tai atliko ant greitųjų ( = greitosiomis, paskubomis). Vaikai jau ant savęs ( =savarankiškai) gyvena. Jis ant vietos ( = vietoje) krito negyvas. Jis išvažiavo ant visados ( = visam laikui). Ant kiek (=Kiek) jis išdidus, ant tiek kvailas. Jis visada nori ant savo pastatyti (=nuginčyti, nugalėti, primesti savo nuomonę, pasiekti, kad būtų jo viršus). Mano sekretorė visą laiką kabo ant telefono ( = daug šneka, plepa telefonu). Tave reikės pasodinti ant dietos ( = Tau reikės paskirti dietą). Sėdžiu ant dietos (=Laikausi dietos, esu dietininkas). Padaryk nuotraukas devynių an dvylikos (=devynių išs dvylikos, devynių ir dvylikos).

PRIELINKSNIŲ APIE IR APLINK VARTOJIMAS

    Šie abu prielinksniai vartojami su galininku. Kai kuriose tarmėse jie vartojami tomis pačiomis reikšmėmis, bet bendrinėje kalboje prielinksnio apie vartosena yra daug platesnė, negu prielinksnio aplink.

    1. Galima    vartoti prielinksnį apie arba aplink tose konstrukcijose, kur žymima vieta, aplink kurią kas juda, bėga, apie kurią kas išsidėstę ratu, kurią iš kelių pusių kas supa, arti kurios vyksta koks veiksmas, kurios apylinkėse kas nors yra. Pvz.: Vaikai laksto apie (arba: aplink) stalą. Įdomu, kas greičiau apibėgs apie (arba: aplink) tą lauką. Apie (arba: Aplink) sodą eglės žaliavo. Vaikai tinginiauja ir bastosi apie (arba: aplink) tvoras. Apie (arba: Aplink) mus visai nelijo.

    2.    Kai kuriose tarmėse vartojamos konstrukcijos su prielinksniu aplink reikšti apytikrei vietai, apytikriam laikui, apytikriam kiekiui arba objektui bendrinei kalbai netinka. Čia reikia vartoti prielinksnį apie. Pvz.: Aplink ( = Apie) Panevėžį žmonės šneka kitokia tarme. Aplink ( = Apie) pietus pradėjo lyti. Jau tas senukas turės aplink (=apie) devyniasdešimt metų. Aš šneku aplink (=apie) batus, o tu aplink (=apie) ratus.

    3.    Su kai kuriais veiksmažodžiais prielinksnio apie konstrukcijos objektui reikšti nevartotinos. Su veiksmažodžiais minėti, paminėti, priminti, prisiminti, pamiršti, įsidėmėti, liudyti, rodyti ir pan. reikėtų vartoti galininką, o su veiksmažodžiais domėtis, rūpintis, skųstis ir pan. — įnagininką. Pvz.: Jie ilgai minėjo apie tas vestuves ( = tas vestuves). Dabar paminėsiu apie jūsų klaidas (=jūsų klaidas). Kodėl tau kasdien reikia priminti apie tavo pareigas (=tavo pareigas)? Reikėtų dažniau prisiminti apie mūsų praeitį ( = mūsų praeitį). Jau tu visai pamiršai apie mudviejų susitarimą ( = mudviejų susitarimą). Reikėtų labai gerai įsidėmėti apie šį įvykį ( =šį įvykį). Visi susirinkusieji paliudijo apie jo nekaltumą (=jo nekaltumą). Mokslo duomenys aiškiai rodo apie šio teigimo teisingumą (=šio teigimo teisingumą).

    Jis apie savo draugų gyvenimą (=savo draugų gyvenimu) visai nesidomėjo. Tu apie mane ( = manimi, dėl manęs) visai nesirūpink. p vis skundžiasi apie savo sunkų gyvenimą ( = savo sunkiu gyvenimu).

    Taip pat reikėtų įsidėmėti, kad veiksmažodžiai tartis, ginčytis ir kai kurie kiti paprastai valdo daiktavardžius ne prielinksniu apie, bet dėl. Pvz.: Apie planetų kilmę (geriau: Dėl planetų kilmės) vis dar tebesiginčijama. Šios dvi valstybės tarėsi apie pasikeitimą (geriau: dėl pasikeitimo) karo belaisviais.

•    Amerikos valdžios daromos pastangos išlaisvinti sovietų disidentą Anatolijų Ščaranskį tebesitęsia. Neseniai Patricia Derien, Žmogaus teisių komiteto pirmininkė, kalbėjosi su Wolfgang Vogei, R. Vokietijos advokatu, žinomu dėl savo prosovietinio nusistatymo šnipų pasikeitimo bylose. Kai kurie politiniai sluoksniai mano, kad eilinis politinių kalinių pasikeitimas Ščaransko byloje yra negalimas. Tačiau Sovietai galėtų jį paleisti, jei Amerikos valdžia deportuotų Rudolfą Černiejev ir Valdik Enger, kurie visai neseniai New Jersey valstijoje buvo nubausti po 50 metų už šnipinėjimą. Abu pastarieji apeliuos į aukštesnįjį teismą.

•    Harper & Row knygų leidimo bendrovė Niujorke gavo nemažą laimikį: slaptai atgabentus atsiminimus, kuriuos parašęs sovietų kompozitorius Dimitri Šostakovič, miręs 1975 m. Atsiminimai turėtų išeiti iš spaudos 1979 m. pabaigoje ir vadintųsi “Kaltės liudijimas”. Savo atsiminimuose D. Šostakovič smulkiai aprašo karčią teisybę apie kultūrinę priespaudą Sovietų Sąjungoje ir kaltina save, kad tam nesipriešino. Harper & Row bendrovė mano, kad sovietai šiuos atsiminimus apšauks melu ir šmeižtu, tačiau žinovai teigia, kad atsiminimai yra autentiški.

•    JAV katalikų vyskupų delegacija aplankė prezidentą Carterį. Vyskupai iškėlė faktą, kad jaučiamas didėjantis valstybės kišimasis į bažnytinius reikalus. Vyskupų delegacija taip pat prašė imtis priemonių, kad būtų pasiekta taika Libane.