Paruošė DANUTĖir GEDIMINAS VAKARIAI

VILNIAUS UNIVERSITETO MINĖJIMAI

    Lietuvos dailininkai ir Vilniaus universiteto atstovai tarėsi dėl pasiruošimo universiteto 400 metų jubiliejui. Numatyta rugsėjo mėn. atidaryti didelę respublikinę dailės parodą, kurioje viskas būtų tik apie Vilniaus universitetą. Sudaryta šešiasdešimt sutarčių su atskirais dailininkais. Daugiausia bus kuriami portretai. Numatyta į šį jubiliejų įjungti Dailės instituto studentų kursiniai ir diplominiai darbai. Pasitarime kalbėjo universiteto rektorius J. Kubilius.

    Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas šiais metais pradėjo antrąjį dešimtmetį, nes 1968 m. dvilypis istorijos ir filologijos fakultetas suskilo ir virto dviem savarankiškais fakultetais. Iš vienuolikos universiteto fakultetų — jis vienas didžiausių, jame per 1200 studentų. Jį sudaro trylika katedrų, kuriose dirba apie 220 dėstytojų: dešimt profesorių bei mokslo daktarų, per aštuoniasdešimt docentų bei mokslo kandidatų.

    Jubiliejaus proga planuojama dvejos varžybos, kuriose gali dalyvauti kalbininkai ir literatai. Pirmoji tema: "Aš žinau Vilniaus universiteto praeitį ir dabartį”, antroji tema: "Filologija 78”.

    1945-977 m. šis fakultetas parašė 120 monografijų, 240 straipsnių rinkinių, per 200 vadovėlių bei mokymo priemonių, apie penkis tūkstančius mokslinių straipsnių, per šimtą didesnių grožinės literatūros vertimų. Iki šių metų išleista 3852 absolventai.

    Į Dzūkijos sostinę Alytų buvo nuvykęs pats universiteto rektorius J. Kubilius vadovauti Vilniaus universiteto jubiliejaus minėjimui. Šia proga dar buvo atvykusi grupė mokslininkų, kurie skaitė paskaitas apie šią garsią Lietuvos mokslo įstaigą. Kultūros rūmuose buvo suruošta dainų ir šokių koncertas. Jubiliejaus proga universiteto dienos rengiamos ir kituose Lietuvos miestuose.

PASIRODĖ VILNIAUS UNIVERSITETO ISTORIJOS II TOMAS

    Pirmasis Vilniaus universiteto istorijos tomas apima 1579-1803 m. laikotarpį, antrasis — 1803-1940 m., o trečiasis — nuo 1940 m. iki mūsų dienų. Antrojo tomo redakcinės kolegijos pirmininkas buvo J. Kubilius. Išspausdinta 20.000 egzempliorių, kurie labai greitai dingsta nuo knygynų lentynų. (Mokslas ir menas).

KUN. PETRAS RIMKEVIČIUS

    "Septyniose dienose”, kurios buvo išspausdintos literatūros istoriko Vinco Kuzmicko, rašoma apie poetą kun. Petrą Rimkevičių (1842-1907). Jis buvo baigęs Varnių dvasinę seminariją. Gabrielė Petkevičaitė -Bitė prisimena, kad jis klebonavęs Joniškėlyje, buvęs nepaprastai mandagus, sugyvenamas, truputį atsiskyrėlis. Geram ūpui užėjus, mėgdavęs padainuoti mūsų paprastų žmonių dainas. Kai kurias pats parašė ir žmones išmokė dainuoti: "Linksmumas, gražumas pavasarėlio, tek sula iš beržo kaip krikštolėlis”, "Tykus buvo vakarėlis...” Jis labai karštai, su užsidegimu pasakodavęs apie mūsų kalbos turtus ir senesnius rašytojus. Jis padovanojo jauniesiems Petkevičiams brolių Juškevičių raštų rinkinį. Kuršaitis savo gramatikoje jam dėkoja už kai kuriuos nurodymus. Pas jį lankydavosi iš Prūsų lietuviškas knygas gabenę ir platinę žmonės — knygnešiai. Slėpdavęs lietuviškas knygas palėpėje, apiberdamas spaliais arba apdraikydamas šiaudais. Šelpęs neturtingus jaunuolius studentus ir dirbęs kitus labdaros darbus.

“TIESOS” PASIGYRIMAI IR PASISKUNDIMAI

*    "Tiesa” sako, kad Vilniuje yra trisdešimt knygynų. Prieš porą mėnesių atidarytas dar vienas knygynas, pavadintas "Užsienio šalių knygos”. Jame galima įsigyti grožinės, mokslinės ir kitokios literatūros, spausdinamos užsienyje, pvz. Vakarų Europoje, Skandinavijos šalyse, Alžyre, Japonijoje, JAV, Kanadoje ir kitur. O kada ten bus galima įsigyti išeivijos lietuvių išleistų knygų?

*    Kėdainių elektros reikmenų dirbtuvė šiemet paminėjo dvidešimtmetį. Per šį laiką ji iš mažos įmonėlės tapo viena didžiausių mieste. 60 procentų šalyje pagamintų skalbimo mašinų pagaminama Kėdainiuose. "Tiesoje” rašoma, kad kėdainiečiai netrukus gamins milijoną elektros variklių per metus.

*    Biržuose pagaminama per metus 3726 tonos sviesto. Tokiu pat greičiu gaminami ir pieno milteliai. "Tiesa” mano, kad pasiekti tokius gerus rezultatus padėjo įvairūs patobulinimai įmonėje. Sakoma, kad per valandą išplaunama dešimt tūkstančių butelių. Pagaminta du šimtai tūkstančių pamidorų padažo indelių. Pamidorų padažas siunčiamas net į Vengriją. Taip pat gaminamas dirbtinis medus ir agrastų košė.

* "Tiesoje” taip pat ir pasiskundžiama. Rašoma, kad Kauno rajono Jonučių gyvenvietėje pavasarį buvo baigta statyti maisto produktų parduotuvė. Žmonės nekantriai laukė jos atidarymo, todėl kiek nustebo pamatę į lentynas kraunamas pramonines prekes. —    Mėnesį čia vyks nukainuotų prekių mugė, — ramino rajono prekybininkai.

    Bet savo žodžio jie neištesėjo — erdvios parduotuvės patalpos ne pagal paskirtį naudojamos iki šiol. Kol mugėje buvo prekių, lankėsi Jonučių gyventojai. Kviečiami didžiulės iškabos, įrengtos prie Kauno—Garliavos kelio, į ją užsukdavo pravažiuojantys. Dabar čia užeina tik vienas kitas pirkėjas. Per dieną parduodama prekių vos už keliasdešimt rublių.

    —    Nesuprantam, kam taip ilgai laikyti tuščias patalpas! — stebisi užsukę į parduotuvę žmonės. Ir stebisi pagrįstai.

“TULPĖS” GAMINIAI SPORTO OLIMPIADAI

    Panevėžio "Tulpės” prisiminimų gamykla paruošė 1980 m. olimpinėms žaidynėms Maskvoje daug įvairių meninių dirbinių, kuriuos jau išsiuntė. Jų vertė — 13.000 rublių, t.y. dviem tūkstančiais daugiau, negu buvo planuota.

GABUS FOTO MENININKAS

    Fotografijos mene ypatingai pasižymi kaunietis Aleksandras Macijauskas. Jo vaizdų serijos: "Kaimo turgus”, "Laivų statyba”, "Veterinarijos akademijos klinikos”. Foto parodoje Čekoslovakijoje už fotografiją "Laivo remontas” jam paskirta pirmoji premija. "Veterinarijos akademijos klinikos” ir "Kaimo turgus” laimėjo pirmąsias dovanas tarptautinėje parodoje Šveicarijoje. Išleistas ir jo "Meninės fotografijos katalogas”. (Nemunas).