PRANYS ALŠĖNAS

     Dr. Albert Schweitzer (miręs 1965 m.) kartą pasakė šiuos labai reikšmingus žodžius: "Žmogus yra etiškas tik tada, kada gyvenimas jam yra šventas. Etiška yra gyvenimą prižiūrėti ir ugdyti, o neetiška — jį sunaikinti. Šioji etika yra universali, ji išplaukia iš religijos”.

     Ch. Bunsen teigė, kad intelekto kultūra be religijos — tai tik civilizuotas barbarizmas ir maskuotas gyvuliškumas.

     Mūsiškis J. Biliūnas kartą buvo išsireiškęs, kad žmogaus protas siekia ne toliau jo nosies, o jausmai ir tikėjimas — iki paties Dievo. Fiziškai silpnėdamas, Biliūnas traukėsi nuo socialdemokratijos ir pakrypo į mistiką. Jis ieškojo Dievo ir jį surado. Taip rašo V. Kapsukas jo biografijoje.

     Sokratas, nors ir būdamas pagonis, prieš mirtį teisme savo paskutinį žodį šitaip baigė: "Bet jau užteks, nes mums reikia eiti: man mirti, o jums gyventi. Betgi kuris iš mūsų eina į geresnį užsiėmimą, žino tik vienas Dievas”.

     Voltaire buvo pasakęs, kad jei Dievo nebūtų, tai reikėtų jį išrasti. Dėl to daugelis mano, kad Voltaire buvo tikintis.

     B. Pascal sakė: "Laimė nėra nei mumyse, nei už mūsų, bet mūsų susivienijime su Dievu”.

     Garsusis pamokslininkas vysk. Fulton Sheen yra pabrėžęs: "Jei negyvename taip, kaip tikime, tai pradedame tikėti taip, kaip gyvename, ir esame priversti susikurti į gyvenimą tokias pažiūras, tokius principus, tokį gyvenimo būdą, kuris atitiktų mūsų blogą gyvenimą”. Tas pats Fulton Sheen, jau turėdamas 71 m. amžiaus ir būdamas Rochesterio vyskupas, kartą pasakė pamokslą vietos žydų sinagogoje. Ten jis kalbėjo apie Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievą. Jis taip sakė: "Abraomas buvo didis žmogus, Izaokas — vidutinis, o Jokūbas — apgavikas. Bet Dievas mylėjo juos visus. Taigi yra vilties ir mums visiems”.

     Mahatma Gandhi yra pasakęs: "Aš nesibijosiu nieko šioje žemėje, išskiriant vieną Dievą. Aš nugalėsiu netiesą tiesa. Kovodamas prieš netiesą, būsiu pasiryžęs bet ką nukentėti”.

•    Lenkijoje grižtantį iš Romos kardinolą Višinskį Varšuvos aerodrome pasitiko apie 5.000 žmonių, jų tarpe ir ministeris kulto reikalams. Kard. Višinskio pamokslo Šv. Jono katedroje išklausyti buvo susirinkę apie 200.000 žmonių, užtvindydami gretimas gatves. Toks buvo entuziazmas po naujojo popiežiaus išrinkimo. Kard. Višinskis kalbėjo apie sunkias sąlygas, kai katalikams atimama teisė naudotis spauda, radiju, televizija. Kardinolas griežtai pasmerkė valdinę cenzūrą.

•    Tomas Simmons, Bostono advokatas, yra išrinktas JAV Pasauliečių katalikų tarybos pirmininku.

•    Gailestingosios Dievo Motinos parapija Duluth, Minn., vyskupijoje neturi klebono. Sielovados reikalus tvarkyti paskirta seselė Marija Paulė Ludwig. Savaitgaliais į tą parapiją atvažiuoja kun. M. Lyons, kuris ten aukoja šv. Mišias ir atlieka kitas sakramentines pareigas.