Stasys Yla

     Į šį klausimą galima rasti įvairių atsakymų. Gal įdomiausi pačių moterų.

     Viena ponia įsigijo viešbutį šiltoj kurortinėj vietoj. Jos klientės buvo daugiausia moterys pensininkės, ieškančios gero klimato. Padirbėjusi su jomis metus, ponia rado atsakymą ir į mūsų klausimą:

     —    Moterys neklauso moters kasdieniniuose dalykuose, nepripažįsta jos autoriteto, tai kaip jos klausys dvasiniuose dalykuose, nuo kurių priklauso jų sielos gerovė?

     Kita ponia nuvyko pas trapistus. Buvo sužavėta jų giedojimo, susikaupimo mišių metu. Grįžusi pasakojo:

     —    Dabar man aišku, kodėl moterys negali būti kunigais. Moteris niekad negalėtų būti prie altoriaus taip susitelkusi ir užmiršusi save. Jai vis būtų svarbu, kaip ji atrodo, ką apie ją galvoja kiti.

     Bet yra ir kitokių atsakymų. Sakoma, kad Kristus ketinęs ir moteris rinkti apaštalais. Galvojęs parinkti iš pačių geriausių: Lozoriaus seserį Mariją, Salomę ir kitas. Kai apie tai sužinojo Petras, griežtai pasipriešino:

     —    Viešpatie, — tarė jis, — ar neužtenka, kad į kunigus parinkai mus, žydus. Juk tu pažįsti didelį žydų uolumą. Bet kas bus, kai pridėsi dar ir moteris? Tada, Viešpatie, pasiimk tuos dangaus karalystės raktus, kuriuos man žadėjai. Dangus netalpins žmonių, kuriuos moterys-kunigai savo neribotu uolumu suvarys prie dangaus vartų. Kas spės juos visus patikrinti, suregistruoti?

     Viešpats, išgirdęs Petro susirūpinimą, susimąstė.

     — Skubėti nėra ko, Petrai. Užteks žydų vyrų, kurie padarys pradžią. O paskui ateis nežydai, veiks dar lėčiau, ir tu be vargo spėsi ateinančiuosius priimti į dangų. ..