Kovo 10d. buvo "Laiškų lietuviams” metinė šventė. Šios šventės buvo pradėtos ruošti prieš dvidešimt metų, švenčiant šio žurnalo pirmąjį dešimtmetį. Tada buvo paskelbtas ir pirmasis straipsnio konkursas. Šių metų šventė ypatingai gerai pasisekė — žmonių prisirinko pilnutėlė Jaunimo centro didžioji salė. Ne visi buvo iš anksto užsisakę bilietus, todėl kai kuriems net maisto šiek tiek pritrūko. Už tai atsiprašome.

     Pirmiausia buvo įteiktos premijos konkurso laimėtojams (tiksliau sakant, laimėtojoms). I premija — Aldonai Kamantienei, iš Darien, Ill.; II — Daliai Staniškienei, iš Clevelando; III — Ninai Gailiūnienei, iš W. Hartford, Ct.; IV — Eglei Paulikienei, iš Lisle, Ill. Tad visos premijos atiteko moterims! Mecenatų vardu žodį tarė dr. Leonas Kriaučeliūnas, o laureačių — Aldona Kamantienė.

     Meninę programą atliko dvi mūsų žymiausios balerinos: Birutė Barodicaitė ir Violeta Karosaitė. Paskui dar programą papildė ir praturtino trys iš Vokietijos atvykę menininkai: muzikos mokslų daktarė Raminta Lampsatytė, prieš ketverius metus iš Lietuvos į Vokietiją persikėlęs fleitistas Petras Odinis ir Hamburgo operos solistas baritonas Dirk Sagemueller. Jiems publika sukėlė didžiausias ovacijas. Dar kartą jiems visiems nuoširdžiai dėkojame. Taip pat esame labai dėkingi visiems, kokiu nors būdu prisidėjusiems prie šios šventės pasisekimo.

     Redaktorius savo kalboje paminėjo, kad šis pobūvis yra tarptautinis: čia dalyvavo žmonių ne tik iš įvairių Amerikos miestų, bet po keletą asmenų buvo iš Lietuvos ir Vokietijos. Kadangi šiais metais visos laureatės buvo moterys, tai ir invokacijai sukalbėti buvo pakviesta moteris — seselė Onutė Mikailaitė.

     Ateinančiais metais "Laiškai lietuviams” švenčia savo gyvavimo trisdešimt metų sukaktį. Ši jubiliejinė šventė bus 1980 m. kovo mėn. 16 d. Jaunimo centre. Netrukus paskelbsime ir naują konkursą. Šių metų premijuotus straipsnius pradėsime spausdinti kitą mėnesį.