•    Lenkijoje, Opale Stare miestely, gyventojai, išgirdę, kad lenkas išrinktas popiežiumi, per naktį ant mūrinių namų išmūrijo bokštus ir taip pasistatė sau bažnyčią. Tūkstančiai susirinko, kai ji' buvo šventinama palaimintojo Maksimilijono Kolbės garbei. Už savaitės Varšuvos komunistai pareikalavo tą jų bažnytėlę nugriauti, kaip buvo prieš 10 metų nugriauta ankstyvesnė tos vietos bažnyčia. Gyventojai suorganizavo budėtojus ir patvarkė, kad pavojaus atveju būtų skambinama varpais, pasiryžę subėgti tūkstančiais bažnyčios saugoti.

•    Skrajojantis universitetas veikia Lenkijoje. Studentai slapta renkasi ideologinėms paskaitoms. Studijų ir maldų grupes, susirenkančios privačiuose namuose, sutraukė apie 100.000 Lenkijos jaunimo.

•    Thomas Merton, konvertitas rašytojas, teologas ir kritikas, prisimintas 1978 m. pabaigoje, minint jo mirties dešimtmetį. Net liberalus “New York Times” pažymėjo, kad ir po mirties Mertono įtaka auga. Apie jį ir jo kūrybą parašyta apie 50 disertacijų. Jis pats yra parašęs apie 50 knygų. Prie Bellarmino centro, Louisvilleje, Kentucky, yra įsteigtas Mertono centras, kur atgabenta jo biblioteka ir kiti turėti asmeniški daiktai.

•    Liublino, Lenkijoje, katalikų universitetas 1978.XI.12 atšventė savo 60 m. gyvavimo sukaktį. Ta proga kard. Wyszinski priminė, kad tas universitetas yra davęs didelį įnašą į Lenkijos kultūrinį ir religinį gyvenimą.

Ramintos Jelionytės nuotraukos


•    Ruošiamas naujas pagrindinis Bažnyčios įstatymas — lyg Bažnyčios konstitucija. Jau buvo paruoštas pirmas jo projektas, bet vyskupai ir kiti bažn. teisės specialistai įnešė daug papildymų ir pataisų. Dabar antrą projektą ruošianti komisija padidinta iš 12 iki 35 narių. Šis projektas jau beveik baigtas. Jį dar turės peržiūrėti 30 kardinolų, ir tai pareikalaus dar apie pusantrų metų.

•    JAV-se 1977 m. buvo 3.313.000 gimimų — 5% daugiau negu 1976 m. Mirė 8,8 iš tūkstančio — mažiau, negu bet kada JAV-se. Vidutinis JAV gyventojo amžiaus ilgumas padidėjo iki 73,8. Vedybų 1977 m. buvo 2.176.000, perskyrų 1.090.000.

•    Gene Kelly, aktorius, dainininkas, šokėjas, choreografas bei režisierius yra išrinktas geriausiu 1978 m. katalikų teatralu. Išrinko Katalikų Aktorių gildą Amerikoje.

•    Prof. Rene Cassin buvo pirmininkas Jungtinių Tautų komisijos, kuri paruošė Žmogaus teisių deklaraciją, kurios 30 m. sukaktis buvo pernai iškilmingai paminėta. Prof. Cassin yra tarptautinės teisės specialistas, 1968 m. gavo Nobelio Taikos premiją ir Jungt. Tautų Žmogaus teisių žymenį. Prof. Cassin yra prancūzas, nuoširdus katalikas.

•    Šveicarą katalikų misijonierių kun. Martin Holenstein, 44 m., raudonieji sukilėliai nušovė Rodezijoje. Tai jau 32-ras misijonierius, komunistinių gaujų nužudytas tame krašte.

•    Olandijoje yra 5.600.000 katalikų — 40,2% visų gyventojų. Juos aptarnauja 3.776 pasauliečiai kunigai ir daugiau kaip 3.000 kunigų vienuolių. Iš viso vyrų ir seserų vienuolių yra per 20.000.

•    Vengrijoje su gražiu pasisekimu vedami neakivaizdiniai religijos kursai.

•    Kinijos televizija pirmą kartą Kalėdų išvakarėse perdavė religinės muzikos koncertą. Kinijos sostinėje Kalėdų naktį buvo aukojamos šv. Mišios.

•    Rodezijoje, kur siaučia raudonųjų teroristų gaujos, nužudytas jėzuitas misijonierius kun. Gerhard Pieper, 38 m., gimęs Berlyne.

•    Naujas žurnalas, pavadintas “Key”, kuris pasiryžęs duoti daugiau taurių gyvenimo faktų, pradėtas leisti Niujorke. Jį redaguoja jėzuitas kun. Kenneth Baker.

•    Kryžius pardavinėjusi American Consumer bendrovė tvirtino, kad jie buvo įmerkti į Liurdo vandenį ir specialiai palaiminti popiežiaus. Amerikos teisingumo įstaigos nustatė, kad tai netiesa. Bendrovė sutiko grąžinti pinigus, įmokėjusiems po 15,95 dol. už kryžių, ir dar jai buvo uždėta pabaudos 25.000 dol.

•    Kun. Harold Bradley, jėzuitas, Tarptautinių programų direktorius Georgetown universitete, už sėkmingai pravestą studijinį pasikeitimą tarp JAV ir V. Vokietijos buvo Fulbright komisijos išrinktas gauti subsidiją, skiriamą švietimo ekspertams. Tokių ekspertų grupei iš 20 universitetų sudarytos sąlygos šių metų pradžioje lankytis Bonoje, Hamburge, Miunchene.

•    Tikėjimo platinimo draugija, Vatikano žiniomis, 1978 m. pasaulio misijų paramai parūpino 59 mil. dolerių.

•    Zairo respublika (Afrikoje), 1974 m. panaikinusi Kalėdų šventes, dabar vėl įvedė kaip nedarbo dienas, patenkindama katalikų ir kitų krikščionių norą.

•    Švedijoje, Luelos mieste, 10 km nuo šiaurės ašigalio zonos, įsteigtas dvasinio susitelkimo ir atsinaujinimo centras, kur susirenka apie 300 katalikų ir kitų tikinčiųjų iš visos Švedijos bendrai maldai, dialogui apie religines vertybes ir dvasiniam atsinaujinimui.

•    Kun. Kenneth Kazimieras Stewart yra škoto anglikono ir lietuvės motinos sūnus. Vedybų metu ir jo motina tapo anglikone. K. Stewart ruošėsi būti anglikonų kunigu, tačiau, bestudijuodamas Bažnyčios istoriją, įsitikino, kad tiesa yra katalikuose. Todėl 1970 m. perėjo į katalikus, išėjo teologinius mokslus ir įšventintas sėkmingai darbuojasi Filadelfijoje. Savo pirmąsias Mišias aukojo už Lietuvą.

•    Lotynų Amerikos vyskupų trečioji konferencija, į kurią ryžosi vykti ir popiežius Jonas Paulius II, įvyko sausio 27 - vasario 12 d. Į ją buvo sukviesta 21 kardinolas, 197 vyskupai, 45 kunigai, 51 vyras ir moteris vienuoliai, 33 pasauliečiai, 4 diakonai, 5 nekatalikai stebėtojai Ir keletas šimtų spaudos, radijo ir televizijos korespondentų. Vieta — Puebla, apie 62 mylios į pietryčius nuo Meksikos miesto.

•    Rytų Vokietijos katalikai visose bažnyčiose turėjo rinkliavą kovai prieš vargą pasaulyje. Lėšos skiriamos finansuoti įvairius vadinamojo trečiojo pasaulio socialinius projektus, ugdyti ten techninę ir ekonominę pažangą, kovoti prieš analfabetizmą, globoti ligonis ir senelius.

•    Prancūzų krikščionių sąjūdis kovai už kankinimų panaikinimą suorganizavo tris maldos, pasninko ir informacijų dienas. Jų tikslas — atkreipti viešosios pasaulio nuomonės dėmesį į kalinamųjų kankinimus ir telkti žmones akcijai prieš religinius persekiojimus.

•    Vysk. Kelly, JAV vyskupų konferencijos gen. sekretorius, išsiuntinėjo visiems vyskupams laišką, prašydamas Vasario 16 proga specialiomis maldomis prisiminti Lietuvą ir melstis už joje persekiojamus žmones dėl religinių ir tautinių įsitikinimų. Laiške pažymėjo, kad tai daro prašomas Lietuvos Vyčių organizacijos.

•    Meksikoje iš 63 mil. gyventojų apie 96% laikomi katalikais. Seminarijose į kunigus rengiasi 2.700 klierikų. Vienuolių yra apie 20.000. Guadalupės Dievo Motinos šventovę kasdien aplanko apie 5.000 maldininkų, o sekmadieniais suplaukia ir daugiau kaip 80.000.

•    Shusako Endo, į katalikybę atsivertęs japonų rašytojas, parašė Kristaus gyvenimo knygą, kurios Japonijoje išpirko daugiau kaip 300.000. Jėzuitas R. A. Schuchert išvertė ją į anglų kalbą. Išleido Paulistų leidykla Niujorke.

•    Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministeris Gromyko, atvykęs į Vatikaną, turėjo ilgesnį pasikalbėjimą su popiežium Jonu Paulium II. Žinių agentūros skelbia, kad daugiausia buvo kalbama apie Lietuvos katalikų padėtį.

•    Prel. C. Krivaitis pasitraukė iš Vilniaus arkivyskupijos valdytojo pareigų. Į jo vietą paskirtas kun. Algirdas Gutauskas, 58 m., ligšiolinis Šv. Teresės bažnyčios ir Aušros Vartų klebonas Vilniuje. Jis kunigu įšventintas 1945 m.

•    Šiaurės Airijos vyskupas Edw. Daly kietai pasmerkė Airių respublikonų armijos (IRA) įvykdytus bombų sprogdinimus. Jis pabrėžė, kad jau seniai laikas sprogdinimų organizatoriams suprasti, kokius sunkumus jie sudaro tos šalies gyventojams, kaip katalikams, taip ir nekatalikams.

•    Jeruzalėje susidarė pavojus 100 metų senumo pranciškonų bažnyčiai, esančiai Kryžiaus kelio (Via Dolorosa) rajone. Smarkus lietus neigiamai paveikė septintosios stoties vietovę ir, vykdant taisymus, Kryžiaus kelias ties ta vieta buvo uždarytas.

•    Betliejaus nebuvo galima įrengti Kalėdų metu Traverse. City, Mich., miesto lėšomis, kaip tai buvo ligi šiol daroma, nes vadinama Human Rights komisija užprotestavo, kad tam reikalui panaudojimas miesto lėšų galįs pažeisti Bažnyčios atskyrimo nuo valstybės principą.

•    Byla dėl giesmių buvo iškelta Sioux Falls, S.D. Iškėlė advokatas pasamdytas ateisto Roger R. Florey, kuris tvirtina, kad jo sūnui Justinui lankant vaikų darželį pereitais metais “buvo padaryta nepataisoma žala” dalyvaujant kalėdiniame parengime, ir jis reikalauja, kad Kalėdų minėjimas būtų uždraustas valdinėse to miesto mokyklose. Abidvi šalys nusistačiusios teismo sprendimą apeliuoti.

•    JAV katalikų mokyklose kaskart daugiau atidaroma vaikų darželių. 1970 metais jų buvo atidaryta 137 mokyklose, 1975 atidaryta 218, o 1978 net 260.

•    Komunikacijos reikalams (televizijai, radijui, spaudai) rinkliavą JAV katalikų vyskupai numato pradėti ateinantį pavasarį. Tikimasi gauti apie 7 mil. dolerių aukų.

•    Popiežius Jonas Paulius II iš savo lango Vatikano rūmuose gruodžio 17 d. vadovavo Šv. Petro aikštėje susirinkusių 50.000 vaikų kalėdinių giesmių giedojimui, drauge su jais juokaudamas.

•    Kard. Joseph Frings, Koelno (Vokietijoje) arkivyskupas, mirė sulaukęs 91 m. Nuo 1969 m. buvo pasitraukęs iš pareigų ir apakęs.

•    Lawrence Welk, kurio muzikine televizijos programa džiaugiasi milijonai žmonių, pasikalbėjime su “Twin Circle” reporteriu pareiškė: “Religija man padėjo nepaprastai daug. Aš nebūčiau pasiekęs to, ką dabar pasiekiau, jei ne mano religija. Dievo įstatymai yra geriausi įstatymai, pagal kuriuos žmogus gyvena. Mano filosofija yra — būti geru visiems, nekenkti niekam”. Jis sakosi daug ko išmokęs iš arkivysk. Fulton Sheen knygų.

•    Vadinamas “Catholic Directory” — rinkinys tiesų ir nuostatų, nurodąs, kaip reikia atlikti religinį mokymą JAV-se, buvo patvirtintas Vatikano. Tai direktyvos ateinančių penkerių metų religiniam švietimui JAV-se.