Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J. Patarėjas — PROF. PETRAS JONIKAS

NETAISYKLINGAS PRIELINKSNIŲ VARTOJIMAS

     Jau esame rašę apie kai kurių prielinksnių netaisyklingą vartojimą. Dabar pakalbėsime apie prielinksnių nuo, pagal, palei, pas vartoseną. Nurodysime kai kuriuos jų netaisyklingo arba bent nepatartino vartojimo atvejus. Kartais prielinksniai netaisyk

NUO

     Prielinksnis nuo vartojamas su kilmininku. Tačiau reikia įsidėmėti, kad nors yra sakoma toli nuo namų, toli nuo sodo ir pan., bet bendrinėje kalboje nebūtų gera sakyti arti mio namų (=arti namų), arti nuo sodo (=arti sodo). Su prieveiksmiu arti neturėtų būti vartojamas prielinksnis nuo.

     Prielinksnio nuo konstrukcijos netinka tiksliai kilmės vietai nusakyti, pvz.: Atvyko atstovai nuo (=) trisdešimt įvairių šalių. Jis buvo kilęs nuo Italijos ( =iš Italijos).

     Laiką žyminčius verstinius posakius kartas nuo karto, laikas nuo laiko geriau yra keisti lietuviškais laiko prieveiksmiais kartais, kartkartėmis, retkarčiais ir pan. Pvz.: Kartas nuo karto (= Kartais, kartkartėmis, retkarčiais) jis pas mus užeina. Laikas nuo laiko (= Kartais, kartkartėmis, retkarčiais) vis iškrinta naujo sniego.

     Tarmėse prielinksnio nuo konstrukcijos, reiškiančios objektą, vartojamos su veiksmažodžiais atimti, gauti, pirkti, išgirsti, sužinoti ir kt., su kuriais bendrinėje kalboje geriau šio prielinksnio nevartoti. Pvz.: Negražu atimti nuo (=) elgetos lazdą. Nuo jo (= Iš jo) nieko negausi. Pirkau arklį nuo ( =iš) savo kaimyno. Apie tą įvykį išgirdau nuo ( =iš) ten dalyvavusių asmenų. Šią žinią sužinojau nuo ( =) savo draugo.

     Kokiam nors dalyvavimui ar atstovavimui nusakyti geriau tinka ne prielinksnio nuo, bet konstrukcijos. Pvz.: Nuo (= Iš) mūsų šeimos ten dalyvavo tik tėvas ir motina. Nuo (=Iš) mūsų klasės buvo pasiųsti penki atstovai.

     Prielinksnio nuo konstrukcijos netinka veikėjui reikšti. Pvz.: Šie vaistai man yra prirašyti nuo daktaro (=daktaro).

PAGAL

     Prielinksnio pagal konstrukcijų geriau nevartoti nusakyti būdui, kuriuo kas nors pažįstama, nustatoma. Pvz.: Jį atpažinau pagal eiseną (=iš eisenos). Arklio amžių galima nustatyti pagal dantis ( = iš dantų).

     Prielinksnio pagal konstrukcijų geriau nevartoti informacijos šaltiniui nurodyti. Pvz.: Pagal oro biuro pranešimą ( = Oro biuro pranešimu), rytoj žada lyti. Pagal mano supratimą (=Mano supratimu, mano nuomone), jis niekad taip nepasielgs.

PALEI

     Prielinksnis palei, kaip ir jam artimas pagal, vartojamas su galininku. Reiškiant vietą, galima vartoti ir pagal, ir palei. Pvz.: Kelias eina pagal (arba palei) tvorą. Krūmai auga palei (arba pagal) ežerą.

     Šnekamojoje kalboje, ypač tarmėse, palei vartojamas būdui, pagrindui, lyginimui, apytikriam laikui reikšti, bet bendrinėje kalboje šiais atvejais geriau jo nevartoti. Pvz.: Laikrodžio rodyklė juda palei (= pagal) saulę. Palei ( = Pagal) mudviejų susitarimą, rytoj tau teks indus plauti. Palei ( =Pagal) savo sugebėjimus tu galėtum geriau šį darbą atlikti. Ateik palei (=apie) pietus.

PAS

     Prielinksnį pas vartojant, daroma nemaža klaidų, ypač iš kitų kalbų nusižiūrėtomis, lietuvių kalbai svetimomis reikšmėmis.

     Prielinksnio pas konstrukcijos nevartotinos su veiksmažodžio būti formomis turėjimui reikšti. Pvz.: Gražių planų buvo pas visus susirinkimo dalyvius (=Visi susirinkimo dalyviai turėjo gražių planų). Iš kur pas j5 tiek kantrybės? ( = Iš kur jis turi tiek kantrybės; Iš kur jam tiek kantrybės-, Kaip jis toks kantrus)? Kad pas mokinius būtų daugiau rimtumo (=Kad mokiniai būtų rimtesni), galėtų daug daugiau pasiekti. Taip pat galėtume sakyti: Kad mokiniai turėtų daugiau rimtumo...

     Prielinksnio pas konstrukcijos nevartotinos priklausomybei ar nuosavybei reikšti. Jos dažniausiai taisytinos kilmininku. Pvz.: Pas Žemaitę (= Žemaitės) labai vaizdinga kalba. Pas Vaižgantą ( =Vaižganto) įdomus stilius. Šį apsakymėlį skaičiau pas Krėvę (= Krėvės raštuose). Mokytojas stengiasi ugdyti pas mokinius ( = mokinių) atsakomybės jausmą. Pas šitą gyventoją ( = Šito gyventojo) labai švarūs ir tvarkingi namai. Pas mane (=Mano) labai silpnas regėjimas.

     Prielinksnio pas konstrukcijos nevartotinos reikšti asmeniui, kuriam kas nutinka, įvyksta. Pvz.: Šiandien pas jį ( = jo) labai aukšta temperatūra. Pas šitą ligonį (=Šito ligonio) nesveikos kepenys. Šiandien pas jį (=jo) bloga nuotaika. Pas mus (=Mums) buvo atnešta knygų.

     Tačiau sakinys "Pas mus buvo atnešta knygų” būtų taisyklingas tuo atveju, kada knygos atneštos ne mums, o tik į mūsų namus, pavyzdžiui, laikinai pasidėti, o paskui vėl atsiimti.

     Prielinksnio pas konstrukcijos nevartotinos objektui reikšti su veiksmažodžiais klausti, teirautis, prašyti, atsiprašyti. .. Pvz.: Klausk pas mokytoją (=mokytoją, mokytojo). Klausė žvirblis ciulbuonėlis pas tą pilkį karvelėlį (=tą pilką karvelėlį, to pilko karvelėlio). Teiraukitės pas sekretorę (= Klauskit sekretorę; Pasitarkit su sekretore). Prašyk pagalbos pas savo draugus (=savo draugus, savo draugų). Kreipsiuosi pas direktorių ( =į direktorių).

     Taip pat prielinksnio pas konstrukcijos nevartotinos su veiksmažodžiais gauti, įsigyti, imti, išmokti, pasimokyti, pirkti, skolintis. . . Pvz.: Šią knygą gavau pas brolį (=iš brolio). Pas jį ( = Iš jo) nieko negausi. Paimk tuos pinigus pas draugą (=iš draugo). Pas ką (=Kur, iš kur) galima įsigyti tokį aparatą? Pas ką tu išmokai ( = Iš ko tu išmokai-, Kas tave išmokė) taip gražiai groti? Pinigų aš pasiskolinau pas savo kaimyną (=iš savo kaimyno).

     Netinka vartoti prielinksnį pas, klausiant, kiek laiko, kurią valandą rodo kieno nors laikrodis. Pvz.: Kiek pas tave laiko? Reikėtų sakyti: Kuri dabar valanda? Kiek rodo tavo laikrodis? Kelinta dabar valanda? ir pan.

• Minneapolio teismas pripažino teisę katalikų mokyklai atleisti mokytoją, kuris persiskyrė su savo teisėta žmona ir vedė kitą civilinėmis apeigomis.