RELIGINĖS ir TAUTINĖS KULTŪROS ŽURNALAS

Balandis / April 1979 Volume XXX No.4

ŽMOGAUS PRISIKĖLIMAS

109

 Stasys Yla

ASYŽIUS IR ASYŽIETIS (I)

112

 Alfonsas Grauslys

MAIRONIS IR SCHOPENHAUERIS

116

 V. Bagdanavičius

VYRIAUSIOJI LIETUVOS MOKYKLA

123

 Simas Sužiedėlis

KAD VAIKAI NEBĖGTŲ IŠ NAMŲ ...

129

 Dr. A. Garūnas

LAIŠKELIAI LIETUVĖNAMS

132

 A. Saulaitis, S.J.

TĖVYNĖJE

134

 D. ir G. Vakariai

KALBA

137

 J. Vaišnys, S.J.

ATGARSIAI

139

 Skaitytojai

TRUMPAI IŠ VISUR

141

 J.Pr.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” METINĖ ŠVENTĖ

144

 Red.

Šis numeris iliustruotas Ramintos Jelionytės nuotraukomis. Raminta studijuoja fotografijos meną Columbia College. Ji yra dalyvavusi keturiose išeivijos lietuvių foto parodose.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $8.00, single copy 80 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing offices.