Henrikas Nagys. PRISIJAUKINSIU SAKALĄ. Eilėraščiai. Išleido Algimanto Mackaus Knygų leidimo fondas 1978 m. Apipavidalinimas Vytauto O. Virkau. Kieti viršeliai, 69 psl., kaina nepažymėta.

Lidija Šimkutė. ANTRASIS ILGESYS. Eilėraščiai. Išleido Algimanto Mackaus Knygų leidimo fondas 1978 m. Kieti viršeliai, 78 psl., kaina nepažymėta.

Juozas Kralikauskas. ĮKAITĘ VILNIAUS AKMENYS. Premijuotas romanas. Išleido Lietuviškos knygos k ubas 1979 m. 186 psl., kaina 5 dol.

Aloyzas Baronas. LAIVAI IR UOSTAI. Romanas. Išleido Liet. knygos fondas 1979 m. Viršelis Nijolės Vedegytės-Palubinskienės. 276 psl., kaina 7 dol.

Petras Gudelis. JONIŠKĖLIO APSKRITIES PARTIZANAI. II dalis. Viešos veiklos laikotarpis (1919.III.22-XI.20). Spaudė Pranciškonų spaustuvė Brooklyne 1979 m. 220 psl., kaina 10 dol.