Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J. PatarėjasPROF. PETRAS JONIKAS

NETAISYKLINGAS PRIELINKSNIŲ VARTOJIMAS

     Šį kartą pakalbėsime apie prielinksnių per, po, prie, prieš, pro vartoseną. Kartais, ypač nusižiūrėjus į kitas kalbas, jie vartojami netaisyklingai.

PER

     Jau š.m. sausio mėn. numeryje, atsakant į vieno skaitytojo klausimą, buvo trumpai užsiminta apie prielinksnių per ir pro vartoseną, reiškiant judėjimą kiaurai, pvz.: Žiūri pro langą-, Įėjo pro vartus. Ten rašėme, kad tokiais atvejais bendrinei kalbai teiktinesnis prielinksnio pro vartojimas, bet nebūtų klaida čia vartoti ir prielinksnį per, pvz.: Žiūri per langą; Įėjo per vartus. Taip vartojama ypač vakarų aukštaičių pietinėje dalyje.

     Prielinksnio per konstrukcijomis dažnai nusakomas veiksmo būdas, pvz.: Atgausime laisvę tik per kovas. Susikursi geresni gyvenimą tik per darbą. Tačiau kai norima labiau pabrėžti veiksmo priemonę, o ne būdą, geriau vartoti įnagininką: Tau paskambinsiu per telefoną ( = telefonu). Tautos kultūrą galima pakelti tik per geriau sutvarkytas mokyklas (= geriau sutvarkytomis mokyklomis').

     Prielinksnio per konstrukcijas galima vartoti, kai kalbama apie veiksmą, kam nors tarpininkaujant, pvz.: Tų valstybių atstovai kalbėjosi per vertėją. Tačiau kai kalbama apie patį veikėją, o ne apie tarpininką, per kurį kas kitas atlieka veiksmą, tai prielinksnio per konstrukcijos nevartotinos, pvz.: Klientai aptarnaujami per padavėjas ( = Klientai aptarnaujami padavėjų-, Klientus a pt ar nauja pad a vejos ).

P O

     Prielinksnis po vartojamas net su trimis linksniais: kilmininku, galininku ir įnagininku. Beje, yra keletas tokių sustabarėjusių prielinksnio po konstrukcijų, vartojamų su naudininku: po kairei, po dešinei, po senovei, po šiai dienai, po visam, po viskam... Šiuos posakius galima vartoti bendrinėje kalboje, bet reikia paminėti porą panašių posakių, kurie yra vertiniai iš kitų kalbų, tad bendrinei kalbai jie neteiktini: po kam ir po tam. Pvz.: Po kam ( =Po kiek, kiek kainuoja') turguje kiaušiniai? Po tam ( = Paskui, paskum, vėliau) visi suėjo į vidų.

     Prielinksnis po su įnagininku kartais vartojamas būdui reikšti, bet čia galima paminėti tik vieną kitą specialų posakį: Gyvename po vienu stogu. Alan po krūtine skauda. Paėmė po ranka ir nusivedė. Kitais atvejais prielinksnio po konstrukcijų būdui reikšti geriau nevartoti. Dažniausiai jos keistinos prielinksnio pagal konstrukcijomis. Pvz.: Dokumentai išduodami po parašu ( = pagal parašą). Kokia jos pavardė po vyru ( = pagal vyrą) ?

     Po su įnagininku netinka būviui reikšti. Ši konstrukcija dažniausiai keistina neveikiamosios rūšies dalyviais, o kartais ir kitokiais pasakymais. Pvz.: Jis yra po mano globa (=mano globojamas). Baudžiauninkai gyveno po ponais ( =ponų valdomi, ponų valdžioje). Jį laikė po sargyba (= suimtą, areštuotą, sargybinių saugomą). Butas buvo po raktu (=užrakintas). Skaičiau straipsnį po antrašte (=antrašte, vardu) "Pavasario linksmybės”.

     Po su įnagininku netinka asmens ar daikto būviui, požymiui nurodyti. Šiam reikalui geriau tinka prielinksnio su konstrukcijos. Pvz.: Tas vyras jau po barzda, po ūsu (=su barzda, su ūsais, subrendęs). Atplaukė laivas po Amerikos vėliava (= su Amerikos vėliava).

PRIE

     Prielinksnio prie konstrukcijos paprastai žymi vietą, pvz.: Lietuva yra prie Baltijos jūros. Kai sakinyje vietos reikšmės atspalvio nėra, prielinksnio prie konstrukcijų nereikėtu vartoti. Pvz.: Prie komunizmo ( = Esant komunizmui, komunistinėje santvarkoje) Lietuvoje nėra laisvės. Prie vokiečių ( = Vokiečiams valdant, vokiečių okupacijos metals') buvo sušaudyta daug žydų. Dar prie tėvo gyvos galvos (= Tėvui dar esant gyvam, kai tėvas dar gyveno) duktė išėjo į marčias.

     Kitų kalbų pavyzdžiu prie konstrukcijos dažnai klaidingai vartojamos nusakyti sąlygai su būdo ar laiko atspalviu. Tokias nevartotinas konstrukcijas galima taisyti būdo įnagininkais, laiko vietininkais, išskirtinėmis aplinkybėmis ar šalutiniais sakiniais. Pvz.: Tas žmogus žuvo prie labai keistų aplinkybių ( =labai keistomis aplinkybėmis). Prie gerų sąlygų ( = Geromis sąlygomis, esant geroms sąlygoms) jis greičiau pasveiktų. Prie aukštos temperatūros (= Aukštoje temperatūroje, kai temperatūra aukšta) tirpsta ir geležis. Prie šimto laipsnių ( = Šimto laipsnių temperatūroje, esant šimto laipsnių temperatūrai) užverda vanduo. Prie didelio kraujo spaudimo (= Esant dideliam kraujo spaudimui, kai didelis kraujo spaudimas) galima gauti širdies smūgį. Prie dabartinės technikos pažangos ( = Esant dabartinei technikos pažangai, su dabartine technikos pažanga ) galima pasiekti net tolimiausias planetas.

     Prielinksnio prie konstrukcijos nevartotinos kai kuriuose verstiniuose posakiuose. Pvz.: Prie progos ( =Pasitaikius progai, kai bus proga, kita proga, kitą kartą) viską tau išaiškinsiu. Jis ir prie geriausių norų ( = kad ir kaip norėtų, kad ir kaip norėdamas, kad ir geriausių norų turėdamas) to darbo neatliks. Prie ko čia aš (=Kuo aš čia dėtas, kaltas, kodėl čia mane kaltini?).

     Su veiksmažodžiais raginti, rengtis, pratintis, kreiptis, turėti prašymą. . . objektą reiškiančių prielinksnio prie konstrukcijų geriau nevartoti. Pvz.: Tėvas vis ragino sūnų prie darbo (=dirbti). Mokiniai rengėsi prie egzaminų (= egzaminams). Vaikai jau pratinas prie skaitymo (=skaityti). Reikės kreiptis prie gydytojo (=į gydytoją). Turiu didelį prašymą prie tavęs ( =į tave).

PRIEŠ

     Su veiksmažodžiais kovoti, kariauti geriau vartoti ne prielinksnio prieš, bet prielinksnio su konstrukcijas. Pvz.: Lietuviai kariavo prieš lenkus (=su lenkais). Turime kovoti prieš tokį apsileidimą (=su tokiu apsileidimu).

     Su veiksmažodžiais priešintis, nusileisti, būti atspariam geriau vartoti naudininką. Pvz.: Visa tauta priešinosi prieš pavergėjus (=pavergėjams). Jis prieš mane (=man) visuomet nusileidžia. Jis yra atsparus prieš visas ligas ( = visoms ligoms).

     Su moralinių veiksmų reikšmės veiksmažodžiais ( = nusikalsti, atsakyti, jausti pareigą, neapykantą. . .) ir su atitinkamais daiktavardžiais (nusikaltimas, atsakomybė, pareiga, neapykanta. . .) geriau vartoti naudininką. Pvz.: Tam, kas nusikalto prieš visuomenę (= visuomenei), reikės prieš ją (= jai) atsakyti. Visi turime jausti pareigą prieš savo tėvynę (=savo tėvynei). Jis jaučia neapykantą prieš tą žmogų ( = tam žmogui). Taip elgtis tai yra nusikaltimas prieš savo tėvus (=savo tėvams).

     Su gydymo reikšmės veiksmažodžiais ir atitinkamais daiktavardžiais (gydyti, skiepyti, gydymas, skiepai, vaistai. . .) labiau tinka prielinksnio nuo konstrukcijos. Pvz.: Šiais vaistais gydausi prieš reumatizmą ( = nuo reumatizmo). Dabar liepia šunis skiepyti prieš pasiutligę (= nuo pasiutligės). Dar niekas neišrado gerų vaistų prieš vėžio ligą ( =nuo vėžio ligos).

     Lietuvių kalbai netinka verstinis posakis turėti prieš. Pvz.: Jei ką nors turit prieš ( = Jei prieštaraujat, jei nesutinkat), tai atvirai pasisakykite. Aš nieko neturiu prieš ( = neprieštarauju, sutinku), kad jis būtų išrinktas toms pareigoms.