RELIGINĖS ir TAUTINĖS KULTŪROS ŽURNALAS

Gegužis/May 1979 Volume XXX No. 5

MOTINOS DIENA

145

 Kristina Parėštytė

MEILĖ DIDŽIAJAI MOTERIAI

148

 Stasys Yla

GERAS DRAUGAS — RETAS PAUKŠTIS

150

 Aldona Kamantienė

DIDYSIS RŪPESTIS ŽMOGUMI

152

 P. Daugintis, S.J.

ASYŽIUS IR ASYŽIETIS (II)

155

 Alfonsas Grauslys

NEŽENGTAS ŽINGSNIS

158

 A. Saulaitis, S.J.

GYVENIMO ŽODIS

161

 Chiara Lubich

EILĖRAŠČIAI

164

 V. Peseckas

IŠEIVIJA IR VILNIAUS UNIVERSITETAS

165

 Vincentas Liulevičius

NE TOKS, KAIP KITI

168

 K. T.

VLADO ŠLAITO “NESU VĖJO MALONĖJE”

169

 R. Šilbajoris

TĖVYNĖJE

173

 D. ir G. Vakariai

KALBA

176

 J. Vaišnys, S.J.

ATGARSIAI

178

 Motina

ATSIŲSTA PAMINĖTI

180

 Red.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $8.00, single copy 80 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing offices.